Informace dle zák. č. 106

INF 31/2020
1.12.2020

INF 31/2020

INF 31/2020Jaká byla částka, kterou město Orlová pravidelně platilo TV POLAR za veškeré služby (například za náklady spojené za relaci Orlovský Expres). Náklady prosím vyčíslit za roční období v posledních 2 letech, kdy město Orlová takovéto peníze pro TV POLAR poskytlo.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 30/2020
9.11.2020

INF 30/2020

INF 30/20201. Celkové náklady pro zajištění vysílání ITVO.2. Personální náklady pro všechny osoby, které se podílejí na vysílání, organizace kam ITVO. A to formou jméno odměna/mzda v měsíční frekvenci. 3. Celkové náklady na modernizaci oficiálních stránek města Orlová.  ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 29/2020
9.11.2020

INF 29/2020

NF 29/20201. Výše hrubé měsíční mzdy všech radních města Orlová. A to formou jméno radní/radního a měsíční mzda či jiná forma odměny za jeho pozici.2. Výše odměn udělených pro radní města Orlová od počátku jejich funkčního období. Opět jmenovitě radní a udělená odměna celkem za celé jeho funkční období.3. Kdo navrhuje odměny pro... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 28/2020
3.11.2020

INF 28/2020

INF 28/2020Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2020
3.11.2020

INF 27/2020

INF 27/20201) Celkové roční finanční náklady vyjádřené v korunách vyčleněné pro Komisi pro media zřízené Radou města Orlová.2) Detailní rozpočet této komise například odměny všech členů a předsedy a tajemnice za jejich činnost v rámci komise  a další položky na něž komise vynakládá finanční prostředky. 3) Výše měsíční hrubé mzdy... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 26/2020
27.10.2020

INF 26/2020

INF 26/2020 - žádost o poskytnutí kopie spisu správního aktu ve věci povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemníchkomunikacích č 066/2020. Udělena pro vozidlo SPZ XXX XXXX.            ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2020
13.10.2020

INF 25/2020

INF 25/2020Žádost o sdělení informací o povolení stavby rodinného domu a o účastenství v řízení, žádost o zaslání správního rozhodnutí a žádost o nahlédnutí do správního spisu rodinného domu na pozemku parc. č. .... v kat. úz. ........ ve vlastnictví .............. a ............ . V případě, že by stavební úřad nepovažoval žada... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 24/2020
5.10.2020

INF 24/2020

... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 23/2020
5.10.2020

INF 23/2020

INF 23/2020 - Písemný a zvukový záznam z veřejného projednání návrhu územního plánu Doubrava – změně č. 1 z dne 2.9.2020 z důvodu přípravy námitek k této navrhované změně územního plánu a z titulu vlastníka dotčených pozemků dle LV 248, k.ú. Doubrava u Orlové... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 22/2020
10.9.2020

INF 22/2020

INF 22/2020Zaslání fotografie vozidla pořízeného ze stacionárního radaru, doručovací listiny dodejky případně obálky a samotná zpráva pro řidiče) řidiči vozidla nikoliv provozovateli ze spisu vedeného výše uvedeným správním orgánem pod výše uvedeným číslem jednacím, a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ) prostředni... více informací

INF 21/2020
21.8.2020

INF 21/2020

INF 21/2020 1. Kolik bylo v územní působnosti obce sebráno obalových odpadů v hmotnostních jednotkách v třídění dle jednotlivých základních typů, tj. v třídě sklo, plast, papír a lepenka, kovy, dřevo a přirozeně celkem?2. Jaké roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů obci v roce 2019 vznikly?3. Jaké ... více informací  |  Připojené soubory: 1

ÏNF 20/2020
7.8.2020

ÏNF 20/2020

INF 20/20201. Termín provedení a kontroly pozemních komunikací v letech 2017, 2018, 2019 a 2020 (chodníků) dle plánu údržby města.2. Zjištěné závady na pozemních komunikacích v uvedených letech.3. Termín odstranění jednotlivých závad. Pokud zjištěné závady nebyly odstraněny, sdělit důvod.    ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2020
29.7.2020

INF 19/2020

INF 19/2020 Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.04.2020 až 30.06.2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2020
27.5.2020

INF 18/2020

INF 18/2020 - byly poskytnuty zápisy ze všech schůzí Rady města Orlová v současném volebním období.... více informací

INF 17/2020
27.5.2020

INF 17/2020

INF 17/2020 - Kopie hydrogeologického posudku vypracovaného pro účely stavby rodinných domů na adrese Na Vyhlídce, 735 41 Petřvald na pozemcích parcelní číslo: 4283/1, 4283/28, 4285 a 4284 v k. ú. Petřvald u Karviné, která byla realizována stavební společností Petřvaldská vyhlídka s.r.o. původní majitel a zadavatel, zastoupený p... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2020
26.5.2020

INF 16/2020

INF 16/2020 1. Seznam všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti Vašeho obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Informaci prosím poskytněte formou seznamu (číselníku) autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly, a to alespoň s uvedením čísla autoškoly (eTesty), obchodní firmy nebo jm... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2020
15.5.2020

INF 15/2020

INF 15/2020 1. Žádám o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Orlová, ať už provozovány městem Orlová, Policií ČR nebo třetí osobou.2. Dále požaduji informace o umístění úsekových měření rych... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2020
15.5.2020

INF 14/2020

INF 14/2020 Dotaz, jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Tím nemyslím v rámci současného korona stavu, to je asi pochopitelné, ale za standardního stavu. Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány?Hrozí jím snížení pla... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13_2020
15.5.2020

INF 13_2020

Žádost o zaslání následujících dat z let 2010 až 2019 týkajících se provozu MHD ve městě Orlová:• Dopravní výkon [voz/km]• Přepravní výkon (oskm)• Počet přepravených cestujících• Výše nákladů a kompenzace dopravci za provoz MHD• Celková výše nákladů spojených s organizaci MHD (tj. včetně investic do mobiliáře, propagace apod.)... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2020
15.4.2020

INF 12/2020

INF 12/2020 - žádost o sdělení informací:Počet zaměstnanců úřadu.Celkový počet odpracovaných hodin Souhrn superhrubých mezd Počet zaměstnanců využívající home office Celkový počet hodin v režimu home office Počet zaměstnanců samosprávného celku Celkový počet odpracovaných hodin Souhrn superhrubých mezd Počet zaměstnanců využívaj... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2020
15.4.2020

INF 11/2020

INF 11/2020 - bala poskytnuta odpověď na žádost o informaci, zda-li je ..................., nar. ............... zaměstnankyní úřadu města Orlová, případně, zda-li má úřad s touto osobou uzavřenu nějakou pracovní smlouvu případně jakoukoliv jinou dohodu dle zákoníku práce včetně sdělení pracovního zařazení, popis výkonu práce vy... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29