Informace dle zák. č. 106

INF 33/2023
20.3.2023

INF 33/2023

INF 33/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:Kolik jste investovali v posledních pěti letech do geodetických služeb a ortofotomap vašeho města. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 32/2023
20.3.2023

INF 32/2023

INF 32/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:Jmenný seznam subjektů, kterým město nebo jeho příspěvková organizace odpustili v roce 2020 a v roce 2021 nájemné za prostory v majetku města, v souvislosti s pandemií koronaviru. Zároveň prosím o to, aby seznam těchto subjektů obsahoval údaje o tom, od kdy do kdy jim bylo odpuštěné... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 31/2023
20.3.2023

INF 31/2023

INF 31/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:1. Vydává Vaše město (městský úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby?2. V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádám o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.1.2020 doposud.3. Sd... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 30/2023
20.3.2023

INF 30/2023

INF 30/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:Seznam stanic měření emisí dle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provo... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 29/2023
20.3.2023

INF 29/2023

NF 29/20231. Kolik parkovacích míst je v Orlové určeno k placenému krátkodobému parkování na ulici? (Pro upřesnění nemyslí se místa na parkovištích a v garážích se závorou)2. Kolik je v Orlové v provozu parkovacích automatů?3. Kolik celkem řidiči zaplatili (tedy jaká byla tržba) v Orlové za krátkodobé parkování na ulici (tedy ne... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 28/2023
20.3.2023

INF 28/2023

INF 28/20231. Máte implementované řešení pro ochranu oznamovatelů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie? 2. Využíváte vnitřní oznamovací systém dodavatelsky nebo využíváte vlastní řešení? 3. Pokud máte zajištěno dodavatelsky, jak... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2023
16.3.2023

INF 27/2023

INF 27/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:1) kolik dětí se narodilo s trvalým pobytem v Města Orlové v roce 2020, 2021, 2022?2) kolik míst bylo celkem v mateřských školách provozovaných na území Města Orlové k 1. září 2022 (místa v mateřských školách zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, pokud údaje k 1.9.2022 ne... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 26/2023
16.3.2023

INF 26/2023

INF 26/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:1. seznam adres nemovitostí, které jsou majetkem Města Orlová a ve kterých se nacházejí byty určené k pronájmu (v minimálním rozsahu: ulice, číslo popisné/číslo orientační, parcelní číslo, městská část), u každého domu seznam bytů ve správě Vašeho města a plochu jednotlivých bytů, ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2023
16.3.2023

INF 25/2023

INF 25/2023Žádám o informace týkající se přestupkových řízení podle zákona č. 200/1990 Sb.- na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - § 30 PřestZ- proti veřejnému pořádku - § 47 PřestZ- občanskému soužití - § 49 PřestZ a- majetku - § 50 PřestZza období let 2020, 2021 a 2022. 1. Počet shora označených přestupko... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 24/2023
16.3.2023

INF 24/2023

INF 24/2023Žádost o poskytnutí následujících informací:„Kolik zaměstnanců Města Orlová (vyjma vedoucích odboru a oddělení) dostalo měsíční mimořádné odměny v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v měsíci září 2022, říjen 2022, listopad 2022, prosinec 2022 a leden 2023 - uvést každý měsíc samostatně Jaká byla pr... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 23/2023
16.3.2023

INF 23/2023

INF 23/2023Žádám o poskytnutí následujících informaci:I. informaci o tom v jakém počtu celkově; dále v jaké délce, jakým subjektům, v jaké lokalitě a na jakou konkrétní akci byl v kalendářním roce 2022 povolen zábor (zvláštní užívání komunikace, užívání veřejného prostranství na komunikaci, užívání veřejného prostranství na zele... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 22/2023
16.3.2023

INF 22/2023

INF 22/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ"), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkov... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 21/2023
16.3.2023

INF 21/2023

NF 21/2023Žádost o poskytnutí těchto informací:dovolte, abych vás požádal o informace v gesci vašeho úřadu o honitbách, honebních společenstvech, případně o výhradních majitelích honebních pozemků tvořících celou honitbu.Jedná se o tyto informace:1/ názvy všech honiteb ve vaší gesci2/ názvy všech honebních společenstev, případně... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 20/2023
16.3.2023

INF 20/2023

INF 20/2023Žádost o zpřístupnění následujících informací týkajících se správních řízení:1. Kolik správních řízení bylo zahájeno na oddělení přestupků od 1.1.2018 do 28.2.20232. Kolik námitek podjatosti bylo účastníky uplatněno ve správních řízeních na oddělení přestupků zahájených v období od 1.1.2018 do 28.2.2023?3. Kolika námi... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2023
16.3.2023

INF 19/2023

INF 19/2023Žádost o poskytnutí následujících informací:1. Všechna probíhající územní řízení2. Všechna probíhající stavební řízení3. Všechna probíhající společná územní a stavební řízení4. Všechny probíhající procesy EIA. Dále žádám o všechna územní rozhodnutí, stavební rozhodnutí a společná územní a stavební rozhodnutí v období... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2023
16.3.2023

INF 18/2023

INF 18/2023Žádost o poskytnutí těchto informací:1. Kolik kusů kamer s ukládáním záznamu provozuje Město Orlová v kamerovém systému monitorujícím veřejné prostory?2. Jaké jsou roční náklady na provoz včetně amortizace (tedy včetně ceny pořízení vydělené plánovaným počtem let provozu kamery)?3. Kolik trestných činů či přestupků po... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 17/2023
16.3.2023

INF 17/2023

INF 17/2023Žádost o poskytnutí informace spočívající v:Článek I.1 .seznamu advokátů resp. advokátních kanceláří (v případě společného výkonu advokacie ve smyslu § 14 a násl. zák. o advokacii), kteří poskytovali Vašemu Úřadu právní služby v průběhu období od 1.1.2019 až do 31.12.2022 (dále též jen „Předmětné období“), a to včetně... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2023
16.3.2023

INF 16/2023

INF 16/2023Žádost o poskytnutí těchto informací:I. Seznam všech případů v období od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2023, kdy Město Orlová jako veřejný zadavatel (dále jen „zadavatel“) poskytlo úplatu za roznos, tisk a grafiku radničních novin.II. U každého jednoho případu takového zastoupení pak požadujeme uvést tyto základní údaje:1. ide... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2023
16.3.2023

INF 15/2023

INF 15/2023Žádost o poskytnutí těchto informací:1. Informace o počtu a jednotlivé výši pravomocně udělených pokut dle § 180 odst 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2019, 2020, 2021 a 20222. Informace o počtu a jednotlivé výši pravomocně udělených pokut dle § 180 odst 2 písm. d... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2023
16.3.2023

INF 14/2023

INF 14/2023Žádost o poskytnutí těchto informací:1) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspě... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2023
16.3.2023

INF 13/2023

INF 13/20231. Prosím o informaci, zda Město Orlová vede evidenci městského mobiliáře a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat.2. Prosím o informaci, zda Město Orlová má zpracovaný pasport zeleně a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci otevř... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33