Informace dle zák. č. 106

INF 22/2017
9.8.2017

INF 22/2017

 INF 22/20171) Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd obdrželo Město Orlová? 2) V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd? 3) V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 ods... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 21/2017
9.8.2017

INF 21/2017

NF 21/2017 - poskytnutí Zprávy ze zahraniční služební cesty do Chorvatska, družebního města Crikvenica, konané ve dnech 31.5. až 4.6.2017 s uvedením:- jmenovitý seznam účastníků- počet použitých dopravních prostředků a druh- jméno řidiče/řidičů- účel cesty- podrobné (celé) znění usnesení Rady, které tuto cestu schválilo- výše ná... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 20/2017
7.8.2017

INF 20/2017

INF 20/2017 - byla poskytnuta informace  ohledně výše vyplacených odměn u tajemníka, vedoucích odborů a vedoucích oddělení za II. čtvrtletí 2017   ... více informací

INF 19/2017
20.7.2017

INF 19/2017

INF 19/2017 - žádost o informace: Jakým způsobem jsou vymáhány daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) – pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, anebo, zda je využíváno služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád?Zároveň žádám o informaci, ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18_2017
20.7.2017

INF 18_2017

INF 18/2017 - Žádost o přístup a nahlédnutí (případně zhotovení kopie) do projektu terénních úprav, zpracovaný ing. Valterem Cechelem, který je přílohou ohlášení stavebních úprav s názvem „Oprava terénů oploceného areálu zóny“ v lokalitě bývalého dolu Fučík v katastrálním území Poruba u Orlové.         ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 17/2017
18.7.2017

INF 17/2017

INF 17/2017 1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlalaa. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2017
10.7.2017

INF 16/2017

INF 16/2017 - Žádost o právní stanovisko právní kanceláře, které bylo předneseno p. místostarostkou na zasedání Zastupitelstva města Orlová dne 19.6.2017 k projednávanému bodu "Mateřské školy", informace, kdo tento právní názor sepsal a informace, kolik město za tento právní názor zazplatilo.   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2017
1.6.2017

INF 15/2017

INF 15/2017 - Seznam právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž má město Orlová majetkovou účast. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2017
26.4.2017

INF 14/2017

INF 14/2017 - byl poskytnut zvukový záznam z 20. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 10.04.2017 ... více informací

INF 13/2017
26.4.2017

INF 13/2017

INF 13/2017 - která firma ve městě Orlová zajišťuje údržbu zeleně a roční náklady na údržbu zeleně ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2017
27.3.2017

INF 12/2017

INF 12/2017 a) byly poskytnuty informace (e-mailová korespondence) ve věci projednání Přemístění informačních zařízení z plochy před MěÚ Orlová na místo vedle Úřední desky s jednotlivými nájemci popř. vlastníky b) bylo poskytnuto Rozhodnutí, stavební povolení "Revitalizace prostranství centra města Orlové-Lutyně“ č.j. MUOR S 1... více informací

INF 11/2017
27.3.2017

INF 11/2017

INF 11/2017 - byl poskytnut zápis z místního šetření, které proběhlo dne 9.3.2017 za účasti zástupců odboru dopravy, odboru správy majetku a hospodářské správy MěÚ Orlová a zástupce PČR Dopravního inspektorátu Karviná, kdy byl projednáván výhled v křižovatce ul. Údolní a Zátiší v Orlové-Porubě. ... více informací

INF 10/2017
13.3.2017

INF 10/2017

INF 10/2017 - byly poskytnuty zápisy z 36., 37. a 38. schůze Rady města Orlová. ... více informací

INF 9/2017
13.3.2017

INF 9/2017

INF 9/2017 1) Jaký je počet bytů v majetku města? 2) Kdo městské byty spravuje? 3) Jaký je počet pronajatých bytů v majetku města? 4) Kolik bytů město pronajímá jako sociální byty? 5) Jaká je průměrná cena nájmu na m² v bytech v majetku města? 6) Jaký je počet nepronajatých bytů v majetku města? 7) Jaká je rozloha jednotl... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 8/2017
6.3.2017

INF 8/2017

INF 8/2017 - byl poskytnut zvukový záznam z 19. zasedání Zastupitelstva města Orlová ze dne 20.02.2017 ... více informací

INF 7/2017
1.3.2017

INF 7/2017

INF 7/2017 Vedete jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace? (jako příklad šikanózní žádosti lze uvést nadměrný počet žádostí žadatele, které spolu obsahově nesouvisejí či neúčelné lpění na formalitách) Pokud ano, kolik takových žádostí evidujete? (např. ročně nebo v porovnání s ostatními žádostmi), případně, ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 6/2017
23.2.2017

INF 6/2017

INF 6/2017 - přehled schválených investic roku 2017 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2017
23.2.2017

INF 5/2017

INF 5/2017 - byla poskytnuta informace, týkající se stavební činnosti na pozemcích parc. č. 541, 542, 543 v k. ú. Poruba u Orlové. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2017
23.2.2017

INF 4/2017

INF 4/2017 - byla poskytnuta informace o platu ředitelky sociálních služeb, za jednotlivé měsíce listopad, prosinec 2016 a leden 2017. Dále informace, jak jí byl upraven plat usnesením Rady města č. 1402/36 ze dne 18. 1. 2017 včetně důvodové zprávy. ... více informací

INF 3/2017
26.1.2017

INF 3/2017

INF 3/2017 - časový termín ukončení šetření problematiky komunikace 2056/3 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2017
26.1.2017

INF 2/2017

INF 2/2017 - kolik bylo na ORP vyřízeno žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32