Informace dle zák. č. 106

INF 31/2019
6.8.2019

INF 31/2019

INF 31/2019 - byly poskytnuty kopie zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva města Orlová čísla: 16. - 18. z roku 2016     ... více informací

INF 30/2019
17.7.2019

INF 30/2019

INF 30/2019 - v souladu s §13 a §14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracíme z žádostí o poskytnutí informací, které budou podkladem pro vyhodnocení statistických údajů v rámci realizovaných projektů. Rádi bychom Vás požádali o kopii (sken) Ročního výkazu o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... více informací

INF 29/2019
17.7.2019

INF 29/2019

INF 29/2019 - Ráda bych se informovala o  výsledcích výběrového řízení na nebytový prostor Restaurace Slavie a je-li možné nahlédnout do spisu. Vyskytly se určité informace, které bych si ráda ověřila.Byla jsem jako jedna z přihlášených do výběrového řízení a podala jsem včas přihlášku, která měla být do 19.3.2019 a dle krajskéh... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 28/2019
17.7.2019

INF 28/2019

INF 28/2019 1. Která - občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, a jsou oprávněny, pokud mají právní subjektivitu, požadují u příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu, aby byly předem informováni o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2019
17.7.2019

INF 27/2019

INF 27/2019 - byly poskytnuty kopie zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva města Orlová konaných ve dnech: 24.6.2016, 3.6.2016, 15.4.2016, 19.2.2019. ... více informací

INF 26/2019
17.7.2019

INF 26/2019

INF 26/2019 Žádám o sdělení, kdy a který orgán města Orlová schválil proplacení faktury 20160054 ze dne 9.6.2016 společnosti Fatra na částku 332 968,00 a kdo provedl a schválil její zaúčtování do účetnictví města Orlová. Zároveň žádám o zaslání kopie rozhodnutí příslušného orgánu města Orlová a kopie účetního dokladu. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2019
10.7.2019

INF 25/2019

INF 25/2019 1. Jaká je vyplácena hrubá měsíční odměna dle usnesení ZM č. 036/2. z 10. 12. 2018, které nabylo účinnosti dne 1. 1. 2019, při souběhu odměn za funkce dle bodu 2.1. a 2.3. a s přihlédnutím k bodu 4. výše citovaného usnesení?2. Jaká je vyplácena hrubá měsíční odměna při souběhu funkcí dle bodů 2.1., 2.2. a 2.4. a s p... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 24/2019
14.6.2019

INF 24/2019

INF 24/2019S odkazem na § 41 odst. 1 zákona o přestupcích,  § 125f odst. 2 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích,  § 125f odst. 1 silničního zákona,  § 2 odst. b) silničního zákona,   § 2 odst. 15 zákona o podmínkách provozu na pozemních a  § 125f odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích bych rád obdržel ... více informací

INF 23/2019
29.5.2019

INF 23/2019

Dne 20.1.2017 byla městu Orlová zaslána (vložena) na účet města 107216397/0300 částka 97 631,25 Kč. Prostředky byly označeny variabilním symbolem: 5300000010.1. Sdělte mi písemně na jaké syntetické účty a na jaká střediska byly tyto prostředky zaúčtovány.2. Kdo zaúčtování provedl a kdo účtování schválil3. Dále požaduji výpis z ú... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 22/2019
29.5.2019

INF 22/2019

INF 22/2019 - Žádost o zápis z výběrového řízení na stavbu „Stříška – pergola“ v Orlové-Lutyni, parc. č. 544/1 – konaného v květnu 2016, včetně rozhodnutí příslušného orgánu MÚ Orlová Podaná žádost nebyla žádostí podle § 4a zákona o svobodném přístupu k informacím.             ... více informací

INF 21/2019
29.5.2019

INF 21/2019

INF 21/2019 - Žádost o zaslání kopie faktury, včetně příloh číslo 20160054, ze dne 9.6.2016 na částku 332 968,- Kč uhrazená z rozpočtu Města Orlová dne 4.7.2016 Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ... více informací

INF 20/2016
29.5.2019

INF 20/2016

INF 20/2016 - Materiál projednávaný RMO k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – odstranění stavby „Stříška – pergola“ pozemek č. 544/1 Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů     ... více informací

INF 19/2019
14.5.2019

INF 19/2019

INF 19/2019 - Dotaz žadatele, dne 5.5.2019 jsem byl pokutován za parkování na ul. Osvobození v Orlové, kde ten den probíhal cyklistický závod Gracia a byl zde dočasný zákaz. Se strážníkem udělujícím pokutu jsem diskutoval, že pokuta 1000 Kč za neúmyslné přehlédnutí dočasné značky je nepřiměřená. Bylo mi však sděleno, že pokuta j... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2019
10.5.2019

INF 18/2019

 INF 18/2019 - byla podána informace o kolaudaci a dalších změnách v užívání budovy pana ....................  čp. ....... ... více informací

INF 17/2019
10.5.2019

INF 17/2019

INF 17/2019 - byla podána informace nahlédnutím do materiálu z 8. schůze Rady města Orlová z 27.3.2019 "Další provozování objektu č.p. 340 v Orlové-Lutyni" včetně zápisu z diskuse k tomuto bodu ... více informací

INF 16/2019
4.4.2019

INF 16/2019

INF 16/2019 - na základě kterého výběrového řízení byl přijat do pracovního poměru k 1.1.2019 pan ........................ ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2019
4.4.2019

INF 15/2019

INF 15/2019 - který odbor a kompetentní osoba má na starost povolení k provozování ploch skateareálů na V. etapě, U Kapličky a Ke Studánce pro rok 2019, které jsou zcela nefunkční a jsou pouze místem, kde dochází k sociálně patologickým jevům (konzumace alkoholu)? Je to přesný opak toho, k čemu tyto plochy mají sloužit.   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2019
4.4.2019

INF 14/2019

INF 14/2019 - ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:1. Jaké pozitivní a naopak negativní dopady mělo doposud zavedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) na Vaši organizaci?2. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené o... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2019
4.4.2019

INF 13/2019

INF 13/2019 1) Kolik žádostí o informace o platech či jejich některých složkách, např. odměnách zaměstnanců zařazených do Vašeho městského úřadu jste obdrželi v letech 2010 - 2019 (do dne obdržení této žádosti)? Prosím o počty žádostí za každý rok zvlášť. 2)  V kolika případech jste požadované údaje poskytli a v kolika případe... více informací

INF 12/2019
21.3.2019

INF 12/2019

INF 12/2019 - žádost o podání informace, ke kterému datu a z jakého důvodu ................. v roce 2018 ukončil s Městem Orlová pracovní poměr a ke kterému datu v roce 2019 byl do pracovního poměru opět přijat. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2019
21.3.2019

INF 11/2019

INF 11/2019 - žádost o informaci o výši nájemného v Kč/m2/rok nebytových prostor určených k podnikání – garáží v městské části Lutyně ve vlastnictví města Orlová. Požadovanou informaci potřebuji v souvislosti se zpracováním znaleckého posudku o stanovení obvyklé ceny budovy garáže výnosovým způsobem. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33