Informace dle zák. č. 106

INF 40/2021
22.12.2021

INF 40/2021

INF 40/2021Žádost o sdělení, zda pozemky:- parc. č. 1544, ostatní plocha, ostatní komunikace, katastrální území Horní Lutyně, obec Orlová, LV 5927 - parc. č. 1559, ostatní plocha, ostatní komunikace, katastrální území Horní Lutyně, obec Orlová, LV 5927 či jejich části jsou evidovány jako veřejně přístupná účelová komunikace, res... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 39/2021
22.12.2021

INF 39/2021

INF 39/2021Žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022.U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to:- název projektu- stručný popis projektu- rozpočet projektu v mil. Kč- plá... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 38/2021
22.12.2021

INF 38/2021

INF 38/2021Žádám o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí. Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí, žádám o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími dodavateli, kteří p... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 37/2021
29.11.2021

INF 37/2021

INF 37/2021Žádost o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se společnosti SMO, městská akciová společnost Orlová, IČ 60793163, se sídlem Okružní 988, Lutyně, 735 14 Orlová, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B., vložka 1017 ((dále též „Společnost“), ve které město Orlová figuruje jako jedin... více informací

INF 36/2021
1.11.2021

INF 36/2021

INF 36/2021Žádost o informace týkající se počtu vydaných loveckých lístků cizincům, konkrétně počet vydaných loveckých lístků cizincům za každý rok za období 2010 - 2020. K počtu vydaných loveckých lístků cizincům uveďte také, na jak dlouho byly lovecké lístky vydány a jakým národnostem.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 35/2021
25.10.2021

INF 35/2021

INF 35/2021Žádost o poskytnutí informací o hospodaření střediska sportovního areálu v letech 2018 - 2020 pojící se k vyúčtování neinvestiční dotace na provoz sportovního areálu města Orlové, vyplývající z dotační smlouvy mezi spol. SMO m.a.s a Městem Orlová. Žádost byla vzata zpět. ... více informací

INF 34/2021
25.10.2021

INF 34/2021

INF 34/2021Žádost o informace, jaká máte kritéria k poskytování dotací sportovcům co se týká věkové kategorie od- do věku.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 33/2021
25.10.2021

INF 33/2021

INF 33/2021Žádost o vyčíslení nákladů za geodetické služby a ortofotomapy za poslední tři roky 2019-2021. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 32/2021
5.10.2021

INF 32/2021

INF 32/2021Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 31/2021
5.10.2021

INF 31/2021

NF 31/20211. Je metodický pokyn od nadřízeného orgánu, blíže popsaný a uvedený jak v mé žádosti o poskytnutí informace ze dne 15.9.2021, tak v přípise povinného subjektu ze dne 22.9.2021, pořízen v písemné nebo v elektronické nebo v jiné podobě?2. Pokud je předmětný pokyn pořízen v jiné než v písemné nebo elektronické podobě, ta... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 30/2021
27.9.2021

INF 30/2021

INF 30/2021Žádost o poskytnutí následující informace:1) Kdy (přesné datum) váš územní samosprávný celek soutěžil silovou elektrickou energii na r. 2022, příp. na r. 2023?2) Jaké ceny pro uvedené roky byly vysoutěženy na:     a) Vysoké napětí     b) Veřejné osvětlení (pokud bylo soutěženo zvlášť od ostatního vysokého napětí)     ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 29/2021
27.9.2021

INF 29/2021

INF 29/2021Byla poskytnuta odpověď na žádost o informaci, zda-li je ........................, nar. ......... zaměstnankyní úřadu města Orlová, případně, zda-li má úřad s touto osobou uzavřenu nějakou pracovní smlouvu nebo jinou dohodu dle zákoníku práce. V případě, že ano, prosím, o sdělení pracovního zařazení, popis výkonu prác... více informací

INF 28/2021
21.9.2021

INF 28/2021

INF 28/2021Žádost o zaslání Výkazu zisku a ztrát spol. SMO m.a.s. střediska – Sportovní areály v letech 2018, 2019, 2020, které jsou součástí vyúčtování neinvestiční dotace na provoz sportovního areálu města Orlová. Žádost byla vzata zpět.... více informací

INF 27/2021
21.9.2021

INF 27/2021

INF 27/2021 1. Je oddělení matriky Městského úřadu Orlová vázáno nějakým obecně závazným právním předpisem (například zákonem, nařízením vlády ČR, apod.) nebo metodickým pokynem nadřízeného orgánu, který mu znemožňuje nebo zakazuje ověřit podpis na dokumentu (smlouvě) sepsané souvislým kompletním textem v českém jazyce a zárove... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 26/2021
10.9.2021

INF 26/2021

INF 26/2021 Žádost o poskytnutí informace, na základě jakých pravidel, postupů či metodik projednává Komise pro média články a materiály ke zveřejnění v Orlovských novinách, tj. platných řádů, směrnic popř. dalších interních předpisů, usnesení či zápisů z Rady města Orlová, popř. dalších dokumentů, ze kterých vyplývají kompetenc... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2021
1.9.2021

INF 25/2021

INF 25/2021Žádost o poskytnutí informací pro účely vypracování bakalářské práce téma ,,Odstraňování vraků a odstavených vozidel z pohledu přenesené působnosti státní správy”. Vyplněný dotazník na adrese  https://survey.survicate.com/3aa8f15d99aa150b/?p=anonymous... více informací

INF 24/2021
24.8.2021

INF 24/2021

INF 24/2021Podle zákona 106/1999 sb. požaduji podrobnou informaci jakým způsobem SSMO naplnily usnesení RMO 1683/45 ze dne 3.3.2021, když rada tento bod odložila.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 23/2021
24.8.2021

INF 23/2021

INF 23/2021Žádost o informace k vedoucí sociálního a zdravotního odboru. V jaké výši dostala odměny za období od srpna 2018 do července 2021, v jakých termínech a podrobné zdůvodnění za co je dostala.Dále žádám o informaci k ředitelce SSMO. V jaké výši dostala odměny za období od srpna 2018 do července 2021, v jakých termínech a... více informací

INF 22/2021
11.8.2021

INF 22/2021

INF 22/2021 - Žádost o poskytnutí rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 7. 10. 2019, čj. MSK ............./2019, a rozhodnutí Městského úřadu Orlová ze dne 28. 3. 2019, čj. OD/PŘ/........................ Rozhodnutí by se měla týkat jednoho případu, ve kterém byla udělena pokuta za neoprávněné parkování na vyh... více informací

INF 21/2021
11.8.2021

INF 21/2021

INF 21/2021 - Informace, zda město Orlová má, či mělo uloženy na svých datových nosičích dokumenty, které specifikuje ve své žádosti a dotazy k těmto dokumentům. Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.... více informací

INF 20/2021
12.7.2021

INF 20/2021

INF 20/2021Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29