Informace dle zák. č. 106

INF 2/2020
14.1.2020

INF 2/2020

INF 2/2020 Poskytnutí následujících informací souvisejících s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem na území města Orlové, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému: I. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedení... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 1/2020
14.1.2020

INF 1/2020

INF 1/2020ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás prosím o zpřístupnění informací o tom, jak bylo naloženo s dotací Státního fondu rozvoje bydlení, která byla městu Orlová přidělena dle nařízení vlády č. 481/2000 Sb.My Nájemní bytové družstvo Vítkov (dále NBDV) jsme ve sdružení s městem Vítkov v r... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 54/2019
10.1.2020

INF 54/2019

INF 54/2019   1. Výsledky nivelačních měření (monitoring poklesů terénu) v území dotčeném hornickou činností závodu ČSA v Orlové od roku 2013, s uvedením souřadnic neivelačních bodů, datem měření, výchozí nivelety, změny nivelety od počátku měření, změny nivelety od posledního (předchozího) měření a zveřejněním mapy reálných pok... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 53/2019
2.1.2020

INF 53/2019

INF 53/2019 - Žádám Město Orlová o zaslání kopie nebo kopií účetních dokladů, kterými byly zaúčtovány platby exekučních nákladů zaplacených v roce 2017 event. 2016 dle Rozhodnutí o náhradě exekučních nákladů v právní moci ode dne 19.1.2017 povinných:Město Orlová            500,- Kč + 73 491,- Kč RESIDENT GROUP 500,- Kč + 84 198,... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 52/2019
2.1.2020

INF 52/2019

INF 52/2019 - Žádám Město Orlová o zaslání kopie rozhodnutí, kterým bylo schváleno snížení hodnoty finančního majetku Města Orlová ve výši 502 004 998,93 Kč a 5 404 780,00 Kč z roku 2011. Zároveň žádám o zaslání kopie účetního dokladu nebo dokladů o zaúčtování výše uvedených částek v účetnictví města.   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 51/2019
2.1.2020

INF 51/2019

INF 51/2019 - Žádám Město Orlová o zaslání kopie účetního dokladu nebo dokladů, kterými byly zaúčtovány dle Rozhodnutí o náhradě exekučních nákladů v právní moci ze dne 19.1.2017:Dle výroku č. 1 povinný Město Orlová            var. s. 5300 0000 07   500,- Kč + 73 491,25 Kč Dle výroku č. 2 povinný RESIDENT GROUP var. s. 5300 0000... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 50/2019
2.1.2020

INF 50/2019

INF 50/2019 - Je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, potřeba jakéhokoliv souhlasu, povolení či jiného úkonu stavebního úřadu k této stavební činnosti: výstavba nové hlavní vodovodní přípojky do budovy zkolaudované jako sklad, vedoucí ze sousední budovy jiného vlastníka na sousedním pozemku. Tato vodovodní p... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 49/2019
2.1.2020

INF 49/2019

INF 49/2019 - Dotaz, na jakém základě jsou radary ve městě Orlová umístěny a zda jsou podklady a statistiky k tomu, aby byly tyto radary postaveny na každé výpadovce z města? ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 48/2019
2.1.2020

INF 48/2019

INF 48/2019 - Žádost o sdělení, jak bylo postupováno ve věci stavby komínu a odpojení od CZT v bytovém domě na ul. Masarykova třída 747 v Orlové-Lutyni, která byla provedena bez stavebního povolení. Ve vašem dopise ze dne 6.11.2018, sp. zn. MUOR S 129/2018/TAJ/BRJ uvádíte, že budete postupovat dle stavebního zákona a stavbu buď ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 47/2019
17.12.2019

INF 47/2019

INF 47/2019 - žádám Město Orlová o předložení rozpisu zaúčtovatelných položek, nejlépe ze systému Ginis, syntetického účtu 561 za rok 2011. Je potřebné, aby součet položek souhlasil na stav účtu ke konci doku 2011 a aby bylo zřejmé, co bylo zaúčtováno. Byl poskytnut účetní doklad - syntetický účet za rok 2011. ... více informací

INF 46/2019
13.11.2019

INF 46/2019

INF 46/20191. Je Odbor dopravy Městského úřadu Orlová vázán nějakým obecně závazným právním předpisem (například zákonem, nařízením vlády ČR, metodickým pokynem nadřízeného orgánu, apod. ), který mu jako správnímu orgánu ve smyslu ust. §1 zákona č. 500/2004 Sb. - správní řád znemožňuje nebo zakazuje přijmout žádost žadatele o vy... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 45/2019
13.11.2019

INF 45/2019

INF 45/2019 - byly poskytnuty zápisy z 15., 16. a 17. schůze Rady města Orlová. ... více informací

INF 44/2019
31.10.2019

INF 44/2019

INF 44/2019 • Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z - Nálezové databáze ochrany přírody,- územně analytických podkladů,- hodnot v území,- limitů v území,- vlastních průzkumů?• Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí r... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 43/2019
2.10.2019

INF 43/2019

INF 43/2019 - zaslání výsledku kontrolní činnosti Města Orlová k domovu seniorů Vesna za od 1.1. 2016 - 27.9.2019. Jedná se o "Veřejnosprávní kontrolu." Výsledek této kontroly/kontrol zaslat vč. všech příloh. Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf... více informací

INF 42/2019
2.10.2019

INF 42/2019

INF 42/2019 - Zahraniční cesty představitelů města Orlová v rámci spolupráce s partnerskými městy Orlové žádám o následující informace: Jmenný seznam osob, které se zahraniční cesty zúčastnili. Polozkovy výčet všech výdajů (např. částka za ubytování, částka za dopravu, částka za....). Dále žádám o informaci, jakou odměnou byli t... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 41/2019
2.10.2019

INF 41/2019

INF 41/2019 - žádost o informaci ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Orlová formou seznamu ve strojově čitelném formátu. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 40/2019
25.9.2019

INF 40/2019

INF 40/2019 - žádost o zaslání kopie všech auditů (včetně jejich příloh, odkazů apod.) za období od 1.1.2015 – 16.9.2019, které byly uskutečněny v Domově seniorů VESNA Orlová Byla poskytnuta "Zpráva nezávislého auditora o provedení forenzního auditu v příspěvkové organizaci města Orlová Domov Vesna" ... více informací

INF 39/2019
12.9.2019

INF 39/2019

INF 39/2019 - byla poskytnuta informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Orlová, a to včetně počtu těchto pracovníků a jejich zařazení do platových tříd za časové období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. ... více informací

INF 38/2019
28.8.2019

INF 38/2019

INF 38/2019 - Žádost o vyjádření kontrolované osoby z protokolu o provedení následné kontroly č.j. 4_4/2019 ke zjištěním uvedeným ve zmíněném protokolu. Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. ... více informací

INF 37/2019
28.8.2019

INF 37/2019

INF 37/2019 - byly poskytnuty náplně práce dvou zaměstnanců města Orlová ... více informací

INF 35/2019
28.8.2019

INF 35/2019

INF 35/2019  - žádost o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33