Informace dle zák. č. 106

INF 27/2019
17.7.2019

INF 27/2019

INF 27/2019 - byly poskytnuty kopie zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva města Orlová konaných ve dnech: 24.6.2016, 3.6.2016, 15.4.2016, 19.2.2019. ... více informací

INF 26/2019
17.7.2019

INF 26/2019

INF 26/2019 Žádám o sdělení, kdy a který orgán města Orlová schválil proplacení faktury 20160054 ze dne 9.6.2016 společnosti Fatra na částku 332 968,00 a kdo provedl a schválil její zaúčtování do účetnictví města Orlová. Zároveň žádám o zaslání kopie rozhodnutí příslušného orgánu města Orlová a kopie účetního dokladu. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2019
10.7.2019

INF 25/2019

INF 25/2019 1. Jaká je vyplácena hrubá měsíční odměna dle usnesení ZM č. 036/2. z 10. 12. 2018, které nabylo účinnosti dne 1. 1. 2019, při souběhu odměn za funkce dle bodu 2.1. a 2.3. a s přihlédnutím k bodu 4. výše citovaného usnesení?2. Jaká je vyplácena hrubá měsíční odměna při souběhu funkcí dle bodů 2.1., 2.2. a 2.4. a s p... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 24/2019
14.6.2019

INF 24/2019

INF 24/2019S odkazem na § 41 odst. 1 zákona o přestupcích,  § 125f odst. 2 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích,  § 125f odst. 1 silničního zákona,  § 2 odst. b) silničního zákona,   § 2 odst. 15 zákona o podmínkách provozu na pozemních a  § 125f odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích bych rád obdržel ... více informací

INF 23/2019
29.5.2019

INF 23/2019

Dne 20.1.2017 byla městu Orlová zaslána (vložena) na účet města 107216397/0300 částka 97 631,25 Kč. Prostředky byly označeny variabilním symbolem: 5300000010.1. Sdělte mi písemně na jaké syntetické účty a na jaká střediska byly tyto prostředky zaúčtovány.2. Kdo zaúčtování provedl a kdo účtování schválil3. Dále požaduji výpis z ú... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 22/2019
29.5.2019

INF 22/2019

INF 22/2019 - Žádost o zápis z výběrového řízení na stavbu „Stříška – pergola“ v Orlové-Lutyni, parc. č. 544/1 – konaného v květnu 2016, včetně rozhodnutí příslušného orgánu MÚ Orlová Podaná žádost nebyla žádostí podle § 4a zákona o svobodném přístupu k informacím.             ... více informací

INF 21/2019
29.5.2019

INF 21/2019

INF 21/2019 - Žádost o zaslání kopie faktury, včetně příloh číslo 20160054, ze dne 9.6.2016 na částku 332 968,- Kč uhrazená z rozpočtu Města Orlová dne 4.7.2016 Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ... více informací

INF 20/2016
29.5.2019

INF 20/2016

INF 20/2016 - Materiál projednávaný RMO k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – odstranění stavby „Stříška – pergola“ pozemek č. 544/1 Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů     ... více informací

INF 19/2019
14.5.2019

INF 19/2019

INF 19/2019 - Dotaz žadatele, dne 5.5.2019 jsem byl pokutován za parkování na ul. Osvobození v Orlové, kde ten den probíhal cyklistický závod Gracia a byl zde dočasný zákaz. Se strážníkem udělujícím pokutu jsem diskutoval, že pokuta 1000 Kč za neúmyslné přehlédnutí dočasné značky je nepřiměřená. Bylo mi však sděleno, že pokuta j... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2019
10.5.2019

INF 18/2019

 INF 18/2019 - byla podána informace o kolaudaci a dalších změnách v užívání budovy pana ....................  čp. ....... ... více informací

INF 17/2019
10.5.2019

INF 17/2019

INF 17/2019 - byla podána informace nahlédnutím do materiálu z 8. schůze Rady města Orlová z 27.3.2019 "Další provozování objektu č.p. 340 v Orlové-Lutyni" včetně zápisu z diskuse k tomuto bodu ... více informací

INF 16/2019
4.4.2019

INF 16/2019

INF 16/2019 - na základě kterého výběrového řízení byl přijat do pracovního poměru k 1.1.2019 pan ........................ ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2019
4.4.2019

INF 15/2019

INF 15/2019 - který odbor a kompetentní osoba má na starost povolení k provozování ploch skateareálů na V. etapě, U Kapličky a Ke Studánce pro rok 2019, které jsou zcela nefunkční a jsou pouze místem, kde dochází k sociálně patologickým jevům (konzumace alkoholu)? Je to přesný opak toho, k čemu tyto plochy mají sloužit.   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2019
4.4.2019

INF 14/2019

INF 14/2019 - ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:1. Jaké pozitivní a naopak negativní dopady mělo doposud zavedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) na Vaši organizaci?2. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené o... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2019
4.4.2019

INF 13/2019

INF 13/2019 1) Kolik žádostí o informace o platech či jejich některých složkách, např. odměnách zaměstnanců zařazených do Vašeho městského úřadu jste obdrželi v letech 2010 - 2019 (do dne obdržení této žádosti)? Prosím o počty žádostí za každý rok zvlášť. 2)  V kolika případech jste požadované údaje poskytli a v kolika případe... více informací

INF 12/2019
21.3.2019

INF 12/2019

INF 12/2019 - žádost o podání informace, ke kterému datu a z jakého důvodu ................. v roce 2018 ukončil s Městem Orlová pracovní poměr a ke kterému datu v roce 2019 byl do pracovního poměru opět přijat. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2019
21.3.2019

INF 11/2019

INF 11/2019 - žádost o informaci o výši nájemného v Kč/m2/rok nebytových prostor určených k podnikání – garáží v městské části Lutyně ve vlastnictví města Orlová. Požadovanou informaci potřebuji v souvislosti se zpracováním znaleckého posudku o stanovení obvyklé ceny budovy garáže výnosovým způsobem. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 10/2019
1.3.2019

INF 10/2019

INF 10/2019 1. Prosím o informaci, zda město Orlová vede evidenci městského mobiliáře a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat.2. Prosím o informaci, zda město Orlová má zpracovaný pasport zeleně a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci ote... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 9/2019
20.2.2019

INF 9/2019

INF 9/2019 - byl poskytnut materiál rady města pro 5. schůzi konanou dne 6.2.2019 - Informativní zpráva o metanu v Orlové-Městě. ... více informací

INF 8//2019
20.2.2019

INF 8//2019

INF 8/2019 Na základě zákona č. 106/1999 Sb., „Zákon o svobodném přístupu k informacím“ žádám o poskytnutí souboru informací, ve kterých jsou stanovena pravidla pro přistavení, výměnu nebo odebírání kontejnerových nádob či nádob na smíšený odpad na území města Orlové (Obecně závazných vyhlášek, pokud nejsou zveřejněny, interníc... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 7/2019
18.2.2019

INF 7/2019

INF 7/2019 1. Kolikrát došlo k nahlášení rušení nočního klidu v panelovém domě na adrese čp. ........, ................ v Orlové Lutyni v roce 20192. V jakých hodinách a v kterých dnech bylo nahlášeno rušení nočního klidu na adrese čp. ......., ................... v Orlové Lutyni v roce 20193. Došlo na adrese čp. ........., ...... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32