Informace dle zák. č. 106

INF 9/2020
4.3.2020

INF 9/2020

NF 9/2020Dle zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím mám následující dotazy:1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019?2. Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu č... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 8/2020
19.2.2020

INF 8/2020

INF 8/2020Žádám o zodpovězení otázek týkajících se mé studie o provozu zvířecích útulků a chystaném článku. 1) Jaký je rozpočet, který město poskytuje pro provoz psího útulku? 2) Kolik korun ročně získá město z poplatků za psa? 3) Jaká je částka, kterou město hradí za jeden den pobytu psa v útulku? Bohužel smlouvu jsem v registr... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 7/2020
13.2.2020

INF 7/2020

INF 7/20201. Chybí Vám některé lékařské odbornosti, pokud ano, tak které?2. Máte nedostatečný počet některých odborností? Pokud ano uveďte prosím, kterých odborností se to týká a jaký počet takových lékařů byste potřebovali.3. Realizujete pro zajištění zdravotních služeb chybějících nebo nedostatečně zastoupených odborností něja... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 6/2020
7.2.2020

INF 6/2020

INF 6/2020 - byla poskytnuta kopie Zprávy auditora o výsledcích hospodaření města za rok 2011. ... více informací

INF 5/2020
21.1.2020

INF 5/2020

INF 5/2020Dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o následující informace:1. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. letající talír či jiny neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace.  Pokud ano, jakým způsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a kde je uschová... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2020
15.1.2020

INF 4/2020

INF 4/2020Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění informací, které se týkají finančních investic Vašeho města. Uveďte, do jakých investičních nástrojů/aktiv Vaše město provedlo/provádí finanční investice, v jaké výši a jakého dosahuje výnosu. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2020
15.1.2020

INF 3/2020

INF 3/2020Jakožto účastníka/vedoucího společnosti zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně“ si Vás, jakožto zadavatele předmětné zakázky, dovoluji, s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádat o poskytnutí protokolu/... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2020
14.1.2020

INF 2/2020

INF 2/2020 Poskytnutí následujících informací souvisejících s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem na území města Orlové, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému: I. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedení... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 1/2020
14.1.2020

INF 1/2020

INF 1/2020ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás prosím o zpřístupnění informací o tom, jak bylo naloženo s dotací Státního fondu rozvoje bydlení, která byla městu Orlová přidělena dle nařízení vlády č. 481/2000 Sb.My Nájemní bytové družstvo Vítkov (dále NBDV) jsme ve sdružení s městem Vítkov v r... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 54/2019
10.1.2020

INF 54/2019

INF 54/2019   1. Výsledky nivelačních měření (monitoring poklesů terénu) v území dotčeném hornickou činností závodu ČSA v Orlové od roku 2013, s uvedením souřadnic neivelačních bodů, datem měření, výchozí nivelety, změny nivelety od počátku měření, změny nivelety od posledního (předchozího) měření a zveřejněním mapy reálných pok... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 53/2019
2.1.2020

INF 53/2019

INF 53/2019 - Žádám Město Orlová o zaslání kopie nebo kopií účetních dokladů, kterými byly zaúčtovány platby exekučních nákladů zaplacených v roce 2017 event. 2016 dle Rozhodnutí o náhradě exekučních nákladů v právní moci ode dne 19.1.2017 povinných:Město Orlová            500,- Kč + 73 491,- Kč RESIDENT GROUP 500,- Kč + 84 198,... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 52/2019
2.1.2020

INF 52/2019

INF 52/2019 - Žádám Město Orlová o zaslání kopie rozhodnutí, kterým bylo schváleno snížení hodnoty finančního majetku Města Orlová ve výši 502 004 998,93 Kč a 5 404 780,00 Kč z roku 2011. Zároveň žádám o zaslání kopie účetního dokladu nebo dokladů o zaúčtování výše uvedených částek v účetnictví města.   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 51/2019
2.1.2020

INF 51/2019

INF 51/2019 - Žádám Město Orlová o zaslání kopie účetního dokladu nebo dokladů, kterými byly zaúčtovány dle Rozhodnutí o náhradě exekučních nákladů v právní moci ze dne 19.1.2017:Dle výroku č. 1 povinný Město Orlová            var. s. 5300 0000 07   500,- Kč + 73 491,25 Kč Dle výroku č. 2 povinný RESIDENT GROUP var. s. 5300 0000... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 50/2019
2.1.2020

INF 50/2019

INF 50/2019 - Je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, potřeba jakéhokoliv souhlasu, povolení či jiného úkonu stavebního úřadu k této stavební činnosti: výstavba nové hlavní vodovodní přípojky do budovy zkolaudované jako sklad, vedoucí ze sousední budovy jiného vlastníka na sousedním pozemku. Tato vodovodní p... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 49/2019
2.1.2020

INF 49/2019

INF 49/2019 - Dotaz, na jakém základě jsou radary ve městě Orlová umístěny a zda jsou podklady a statistiky k tomu, aby byly tyto radary postaveny na každé výpadovce z města? ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 48/2019
2.1.2020

INF 48/2019

INF 48/2019 - Žádost o sdělení, jak bylo postupováno ve věci stavby komínu a odpojení od CZT v bytovém domě na ul. Masarykova třída 747 v Orlové-Lutyni, která byla provedena bez stavebního povolení. Ve vašem dopise ze dne 6.11.2018, sp. zn. MUOR S 129/2018/TAJ/BRJ uvádíte, že budete postupovat dle stavebního zákona a stavbu buď ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 47/2019
17.12.2019

INF 47/2019

INF 47/2019 - žádám Město Orlová o předložení rozpisu zaúčtovatelných položek, nejlépe ze systému Ginis, syntetického účtu 561 za rok 2011. Je potřebné, aby součet položek souhlasil na stav účtu ke konci doku 2011 a aby bylo zřejmé, co bylo zaúčtováno. Byl poskytnut účetní doklad - syntetický účet za rok 2011. ... více informací

INF 46/2019
13.11.2019

INF 46/2019

INF 46/20191. Je Odbor dopravy Městského úřadu Orlová vázán nějakým obecně závazným právním předpisem (například zákonem, nařízením vlády ČR, metodickým pokynem nadřízeného orgánu, apod. ), který mu jako správnímu orgánu ve smyslu ust. §1 zákona č. 500/2004 Sb. - správní řád znemožňuje nebo zakazuje přijmout žádost žadatele o vy... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 45/2019
13.11.2019

INF 45/2019

INF 45/2019 - byly poskytnuty zápisy z 15., 16. a 17. schůze Rady města Orlová. ... více informací

INF 44/2019
31.10.2019

INF 44/2019

INF 44/2019 • Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z - Nálezové databáze ochrany přírody,- územně analytických podkladů,- hodnot v území,- limitů v území,- vlastních průzkumů?• Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí r... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 43/2019
2.10.2019

INF 43/2019

INF 43/2019 - zaslání výsledku kontrolní činnosti Města Orlová k domovu seniorů Vesna za od 1.1. 2016 - 27.9.2019. Jedná se o "Veřejnosprávní kontrolu." Výsledek této kontroly/kontrol zaslat vč. všech příloh. Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32