Informace dle zák. č. 106

INF 6/2021
16.3.2021

INF 6/2021

INF 6/20211. Rozhodnutí Rady města Orlová č.568/16 ze dne 28.8 2019 včetně předkládaných podkladů a materiálů vedoucích k rozhodnutí rady                                                                           2. Rozhodnutí Rady města č. 1554/41 ze dne 16.12.2020 včetně předkládaných materiálů a podkladů vedoucích k rozhodnutí... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2021
2.3.2021

INF 5/2021

INF 5/2021Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího ú... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2021
10.2.2021

INF 4/2021

INF 4/20211. Žádám o položkový rozpočet plánované rekonstrukce budovy bývalé obřadní síně, kterou bude rekonstruovat karvinská firma P.O. stav-trade. V celkové výši 8,8 milionu.2. Ve chvíli, kdy bude vysoutěžena a uzavřena smlouva na vybavení interiéru (této rekonstruované místnosti), žádám o položkový rozpočet všech nákladů na ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2021
19.1.2021

INF 3/2021

INF 3/2021 - Žádost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutínásledujících informací:• záslání veškerých platných smluv, včetně případných dodatků a příloh, uzavřených mezi Městem Orlová, IČ: 00297577 („Město Orlová“) a společností RENGL, ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2021
19.1.2021

INF 2/2021

INF 2/2021 - Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 1/2021
19.1.2021

INF 1/2021

INF 1/2021 - Seznam vydaných loveckých lístků a čísel potvrzení, na základě kterých byly tyto lístky vydány (pokud jde o potvrzení o vykonané zkoušce vydané Českomoravskou myslliveckou jednotou, z.s.), a to za uplynulých deset let, tedy za období 2010 - 2020 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 33/2020
19.1.2021

INF 33/2020

INF 33/2020 - byly poskytnuty následující informace:1) Seznam převodů obecního majetku v roce 2020: předmět převodu , druh převodu (prodej, darování, směna, pronájem, výpůjčka), doba trvání převodu, cena převodu, identita druhé smluvní strany.2) Byly informace o záměru provést tyto převody obecního majetku v roce 2020 předem zve... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 32/2020
30.12.2020

INF 32/2020

INF 32/2020 - byly poskytnuty zápisy ze všech schůzí Rady města Orlová od 20.05.2020 ... více informací

INF 31/2020
1.12.2020

INF 31/2020

INF 31/2020Jaká byla částka, kterou město Orlová pravidelně platilo TV POLAR za veškeré služby (například za náklady spojené za relaci Orlovský Expres). Náklady prosím vyčíslit za roční období v posledních 2 letech, kdy město Orlová takovéto peníze pro TV POLAR poskytlo. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 30/2020
9.11.2020

INF 30/2020

INF 30/20201. Celkové náklady pro zajištění vysílání ITVO.2. Personální náklady pro všechny osoby, které se podílejí na vysílání, organizace kam ITVO. A to formou jméno odměna/mzda v měsíční frekvenci. 3. Celkové náklady na modernizaci oficiálních stránek města Orlová.   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 29/2020
9.11.2020

INF 29/2020

NF 29/20201. Výše hrubé měsíční mzdy všech radních města Orlová. A to formou jméno radní/radního a měsíční mzda či jiná forma odměny za jeho pozici.2. Výše odměn udělených pro radní města Orlová od počátku jejich funkčního období. Opět jmenovitě radní a udělená odměna celkem za celé jeho funkční období.3. Kdo navrhuje odměny pro... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 28/2020
3.11.2020

INF 28/2020

INF 28/2020Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2020
3.11.2020

INF 27/2020

INF 27/20201) Celkové roční finanční náklady vyjádřené v korunách vyčleněné pro Komisi pro media zřízené Radou města Orlová.2) Detailní rozpočet této komise například odměny všech členů a předsedy a tajemnice za jejich činnost v rámci komise  a další položky na něž komise vynakládá finanční prostředky. 3) Výše měsíční hrubé mzdy... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 26/2020
27.10.2020

INF 26/2020

INF 26/2020 - žádost o poskytnutí kopie spisu správního aktu ve věci povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemníchkomunikacích č 066/2020. Udělena pro vozidlo SPZ XXX XXXX.             ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2020
13.10.2020

INF 25/2020

INF 25/2020Žádost o sdělení informací o povolení stavby rodinného domu a o účastenství v řízení, žádost o zaslání správního rozhodnutí a žádost o nahlédnutí do správního spisu rodinného domu na pozemku parc. č. .... v kat. úz. ........ ve vlastnictví .............. a ............ . V případě, že by stavební úřad nepovažoval žada... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 24/2020
5.10.2020

INF 24/2020

... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 23/2020
5.10.2020

INF 23/2020

INF 23/2020 - Písemný a zvukový záznam z veřejného projednání návrhu územního plánu Doubrava – změně č. 1 z dne 2.9.2020 z důvodu přípravy námitek k této navrhované změně územního plánu a z titulu vlastníka dotčených pozemků dle LV 248, k.ú. Doubrava u Orlové ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 22/2020
10.9.2020

INF 22/2020

INF 22/2020Zaslání fotografie vozidla pořízeného ze stacionárního radaru, doručovací listiny dodejky případně obálky a samotná zpráva pro řidiče) řidiči vozidla nikoliv provozovateli ze spisu vedeného výše uvedeným správním orgánem pod výše uvedeným číslem jednacím, a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ) prostředni... více informací

INF 21/2020
21.8.2020

INF 21/2020

INF 21/2020 1. Kolik bylo v územní působnosti obce sebráno obalových odpadů v hmotnostních jednotkách v třídění dle jednotlivých základních typů, tj. v třídě sklo, plast, papír a lepenka, kovy, dřevo a přirozeně celkem?2. Jaké roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů obci v roce 2019 vznikly?3. Jaké ... více informací  |  Připojené soubory: 1

ÏNF 20/2020
7.8.2020

ÏNF 20/2020

INF 20/20201. Termín provedení a kontroly pozemních komunikací v letech 2017, 2018, 2019 a 2020 (chodníků) dle plánu údržby města.2. Zjištěné závady na pozemních komunikacích v uvedených letech.3. Termín odstranění jednotlivých závad. Pokud zjištěné závady nebyly odstraněny, sdělit důvod.     ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2020
29.7.2020

INF 19/2020

INF 19/2020 Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.04.2020 až 30.06.2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33