Informace dle zák. č. 106

INF 22/2019
29.5.2019

INF 22/2019

INF 22/2019 - Žádost o zápis z výběrového řízení na stavbu „Stříška – pergola“ v Orlové-Lutyni, parc. č. 544/1 – konaného v květnu 2016, včetně rozhodnutí příslušného orgánu MÚ Orlová Podaná žádost nebyla žádostí podle § 4a zákona o svobodném přístupu k informacím.            ... více informací

INF 21/2019
29.5.2019

INF 21/2019

INF 21/2019 - Žádost o zaslání kopie faktury, včetně příloh číslo 20160054, ze dne 9.6.2016 na částku 332 968,- Kč uhrazená z rozpočtu Města Orlová dne 4.7.2016 Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů... více informací

INF 20/2016
29.5.2019

INF 20/2016

INF 20/2016 - Materiál projednávaný RMO k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – odstranění stavby „Stříška – pergola“ pozemek č. 544/1 Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů    ... více informací

INF 19/2019
14.5.2019

INF 19/2019

INF 19/2019 - Dotaz žadatele, dne 5.5.2019 jsem byl pokutován za parkování na ul. Osvobození v Orlové, kde ten den probíhal cyklistický závod Gracia a byl zde dočasný zákaz. Se strážníkem udělujícím pokutu jsem diskutoval, že pokuta 1000 Kč za neúmyslné přehlédnutí dočasné značky je nepřiměřená. Bylo mi však sděleno, že pokuta j... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2019
10.5.2019

INF 18/2019

 INF 18/2019 - byla podána informace o kolaudaci a dalších změnách v užívání budovy pana ....................  čp. .......... více informací

INF 17/2019
10.5.2019

INF 17/2019

INF 17/2019 - byla podána informace nahlédnutím do materiálu z 8. schůze Rady města Orlová z 27.3.2019 "Další provozování objektu č.p. 340 v Orlové-Lutyni" včetně zápisu z diskuse k tomuto bodu... více informací

INF 16/2019
4.4.2019

INF 16/2019

INF 16/2019 - na základě kterého výběrového řízení byl přijat do pracovního poměru k 1.1.2019 pan ........................... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2019
4.4.2019

INF 15/2019

INF 15/2019 - který odbor a kompetentní osoba má na starost povolení k provozování ploch skateareálů na V. etapě, U Kapličky a Ke Studánce pro rok 2019, které jsou zcela nefunkční a jsou pouze místem, kde dochází k sociálně patologickým jevům (konzumace alkoholu)? Je to přesný opak toho, k čemu tyto plochy mají sloužit.  ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2019
4.4.2019

INF 14/2019

INF 14/2019 - ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:1. Jaké pozitivní a naopak negativní dopady mělo doposud zavedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) na Vaši organizaci?2. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené o... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2019
4.4.2019

INF 13/2019

INF 13/2019 1) Kolik žádostí o informace o platech či jejich některých složkách, např. odměnách zaměstnanců zařazených do Vašeho městského úřadu jste obdrželi v letech 2010 - 2019 (do dne obdržení této žádosti)? Prosím o počty žádostí za každý rok zvlášť. 2)  V kolika případech jste požadované údaje poskytli a v kolika případe... více informací

INF 12/2019
21.3.2019

INF 12/2019

INF 12/2019 - žádost o podání informace, ke kterému datu a z jakého důvodu ................. v roce 2018 ukončil s Městem Orlová pracovní poměr a ke kterému datu v roce 2019 byl do pracovního poměru opět přijat.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2019
21.3.2019

INF 11/2019

INF 11/2019 - žádost o informaci o výši nájemného v Kč/m2/rok nebytových prostor určených k podnikání – garáží v městské části Lutyně ve vlastnictví města Orlová. Požadovanou informaci potřebuji v souvislosti se zpracováním znaleckého posudku o stanovení obvyklé ceny budovy garáže výnosovým způsobem.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 10/2019
1.3.2019

INF 10/2019

INF 10/2019 1. Prosím o informaci, zda město Orlová vede evidenci městského mobiliáře a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat.2. Prosím o informaci, zda město Orlová má zpracovaný pasport zeleně a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci ote... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 9/2019
20.2.2019

INF 9/2019

INF 9/2019 - byl poskytnut materiál rady města pro 5. schůzi konanou dne 6.2.2019 - Informativní zpráva o metanu v Orlové-Městě.... více informací

INF 8//2019
20.2.2019

INF 8//2019

INF 8/2019 Na základě zákona č. 106/1999 Sb., „Zákon o svobodném přístupu k informacím“ žádám o poskytnutí souboru informací, ve kterých jsou stanovena pravidla pro přistavení, výměnu nebo odebírání kontejnerových nádob či nádob na smíšený odpad na území města Orlové (Obecně závazných vyhlášek, pokud nejsou zveřejněny, interníc... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 7/2019
18.2.2019

INF 7/2019

INF 7/2019 1. Kolikrát došlo k nahlášení rušení nočního klidu v panelovém domě na adrese čp. ........, ................ v Orlové Lutyni v roce 20192. V jakých hodinách a v kterých dnech bylo nahlášeno rušení nočního klidu na adrese čp. ......., ................... v Orlové Lutyni v roce 20193. Došlo na adrese čp. ........., ...... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 6/2019
13.2.2019

INF 6/2019

INF 6/2019 - byl poskytnut seznam účastníků přihlášených do výběrového řízení č. 18/2018 – právník úřadu... více informací

INF 5/2019
13.2.2019

INF 5/2019

INF 5/2019 1. Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“?2. Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce, respektive kdo je za tot... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2019
1.2.2019

INF 4/2019

INF 4/2019 - Kolik bylo Vaším úřadem v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na základě následujících vyvlastňovacích titulů. 1. Vyvlastnění nemovité kulturní památky (dle ustanovení § 15 odst. 3 památkového zákona) včetně vyvlastnění nemovité věci nacház... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2019
16.1.2019

INF 3/2019

INF 3/2019 - Investiční plány města Orlová pro rok 2019... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2019
14.1.2019

INF 2/2019

INF 2/2019 - žádost o poskytnutí informací o projektech města Orlová  za období let 2015-2018 vč., a to v členění: projekty podané (v mil. Kč) a projekty zrealizované vč. všech dotací (KÚ, EÚ ap.) v mil. Kč.... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29