Informace dle zák. č. 106

INF 43/2019
2.10.2019

INF 43/2019

INF 43/2019 - zaslání výsledku kontrolní činnosti Města Orlová k domovu seniorů Vesna za od 1.1. 2016 - 27.9.2019. Jedná se o "Veřejnosprávní kontrolu." Výsledek této kontroly/kontrol zaslat vč. všech příloh. Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf... více informací

INF 42/2019
2.10.2019

INF 42/2019

INF 42/2019 - Zahraniční cesty představitelů města Orlová v rámci spolupráce s partnerskými městy Orlové žádám o následující informace: Jmenný seznam osob, které se zahraniční cesty zúčastnili. Polozkovy výčet všech výdajů (např. částka za ubytování, částka za dopravu, částka za....). Dále žádám o informaci, jakou odměnou byli t... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 41/2019
2.10.2019

INF 41/2019

INF 41/2019 - žádost o informaci ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Orlová formou seznamu ve strojově čitelném formátu.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 40/2019
25.9.2019

INF 40/2019

INF 40/2019 - žádost o zaslání kopie všech auditů (včetně jejich příloh, odkazů apod.) za období od 1.1.2015 – 16.9.2019, které byly uskutečněny v Domově seniorů VESNA Orlová Byla poskytnuta "Zpráva nezávislého auditora o provedení forenzního auditu v příspěvkové organizaci města Orlová Domov Vesna"... více informací

INF 39/2019
12.9.2019

INF 39/2019

INF 39/2019 - byla poskytnuta informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Orlová, a to včetně počtu těchto pracovníků a jejich zařazení do platových tříd za časové období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. ... více informací

INF 38/2019
28.8.2019

INF 38/2019

INF 38/2019 - Žádost o vyjádření kontrolované osoby z protokolu o provedení následné kontroly č.j. 4_4/2019 ke zjištěním uvedeným ve zmíněném protokolu. Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.... více informací

INF 37/2019
28.8.2019

INF 37/2019

INF 37/2019 - byly poskytnuty náplně práce dvou zaměstnanců města Orlová... více informací

INF 35/2019
28.8.2019

INF 35/2019

INF 35/2019  - žádost o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 36/2019
22.8.2019

INF 36/2019

INF 36/2019 - byla poskytnuta kopie faktury na odstranění stavby stříšky u Centrumu na pozemcích 140/1 a 140/2 k.ú. Horní Lutyně, kterou realizovala firma Aleš Mikulec, Elišky Krásnohorské 1287/13, 736 01 Havířov za částku 155 589 Kč včetně kopie účetního dokladu o zaúčtování nákladu... více informací

INF 34/2019
15.8.2019

INF 34/2019

INF 34/2019 - byla poskytnuta kopie protokolu z následné kontroly 4-4/2019.... více informací

INF 33/2019
15.8.2019

INF 33/2019

INF 33/2019 - žádost o písemné zodpovězení následujících otázek, a to za období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018. Pokud není uvedeno jinak, odkazují všechny otázky na zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.1) Kolik podnětů týkajících se porušování povinností provozovatelů stacionárního zdroje podle § 17 u vás bylo... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 32/2019
6.8.2019

INF 32/2019

INF 32/2019 - žádost o zaslání:- Položkového rozpisu syntetického účtu 518 ostatní služby za rok 2016 stran MD i Dal z účetního systému Ginis- Položkového rozpisu syntetického účtu 547 manka a škody za rok 2016 stran MD i Dal z účetního systému Ginis    ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 31/2019
6.8.2019

INF 31/2019

INF 31/2019 - byly poskytnuty kopie zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva města Orlová čísla: 16. - 18. z roku 2016    ... více informací

INF 30/2019
17.7.2019

INF 30/2019

INF 30/2019 - v souladu s §13 a §14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracíme z žádostí o poskytnutí informací, které budou podkladem pro vyhodnocení statistických údajů v rámci realizovaných projektů. Rádi bychom Vás požádali o kopii (sken) Ročního výkazu o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... více informací

INF 29/2019
17.7.2019

INF 29/2019

INF 29/2019 - Ráda bych se informovala o  výsledcích výběrového řízení na nebytový prostor Restaurace Slavie a je-li možné nahlédnout do spisu. Vyskytly se určité informace, které bych si ráda ověřila.Byla jsem jako jedna z přihlášených do výběrového řízení a podala jsem včas přihlášku, která měla být do 19.3.2019 a dle krajskéh... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 28/2019
17.7.2019

INF 28/2019

INF 28/2019 1. Která - občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, a jsou oprávněny, pokud mají právní subjektivitu, požadují u příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu, aby byly předem informováni o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 27/2019
17.7.2019

INF 27/2019

INF 27/2019 - byly poskytnuty kopie zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva města Orlová konaných ve dnech: 24.6.2016, 3.6.2016, 15.4.2016, 19.2.2019.... více informací

INF 26/2019
17.7.2019

INF 26/2019

INF 26/2019 Žádám o sdělení, kdy a který orgán města Orlová schválil proplacení faktury 20160054 ze dne 9.6.2016 společnosti Fatra na částku 332 968,00 a kdo provedl a schválil její zaúčtování do účetnictví města Orlová. Zároveň žádám o zaslání kopie rozhodnutí příslušného orgánu města Orlová a kopie účetního dokladu.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2019
10.7.2019

INF 25/2019

INF 25/2019 1. Jaká je vyplácena hrubá měsíční odměna dle usnesení ZM č. 036/2. z 10. 12. 2018, které nabylo účinnosti dne 1. 1. 2019, při souběhu odměn za funkce dle bodu 2.1. a 2.3. a s přihlédnutím k bodu 4. výše citovaného usnesení?2. Jaká je vyplácena hrubá měsíční odměna při souběhu funkcí dle bodů 2.1., 2.2. a 2.4. a s p... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 24/2019
14.6.2019

INF 24/2019

INF 24/2019S odkazem na § 41 odst. 1 zákona o přestupcích,  § 125f odst. 2 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích,  § 125f odst. 1 silničního zákona,  § 2 odst. b) silničního zákona,   § 2 odst. 15 zákona o podmínkách provozu na pozemních a  § 125f odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích bych rád obdržel ... více informací

INF 23/2019
29.5.2019

INF 23/2019

Dne 20.1.2017 byla městu Orlová zaslána (vložena) na účet města 107216397/0300 částka 97 631,25 Kč. Prostředky byly označeny variabilním symbolem: 5300000010.1. Sdělte mi písemně na jaké syntetické účty a na jaká střediska byly tyto prostředky zaúčtovány.2. Kdo zaúčtování provedl a kdo účtování schválil3. Dále požaduji výpis z ú... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29