Informace dle zák. č. 106

INF 24/2021
24.8.2021

INF 24/2021

INF 24/2021Podle zákona 106/1999 sb. požaduji podrobnou informaci jakým způsobem SSMO naplnily usnesení RMO 1683/45 ze dne 3.3.2021, když rada tento bod odložila. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 23/2021
24.8.2021

INF 23/2021

INF 23/2021Žádost o informace k vedoucí sociálního a zdravotního odboru. V jaké výši dostala odměny za období od srpna 2018 do července 2021, v jakých termínech a podrobné zdůvodnění za co je dostala.Dále žádám o informaci k ředitelce SSMO. V jaké výši dostala odměny za období od srpna 2018 do července 2021, v jakých termínech a... více informací

INF 22/2021
11.8.2021

INF 22/2021

INF 22/2021 - Žádost o poskytnutí rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 7. 10. 2019, čj. MSK ............./2019, a rozhodnutí Městského úřadu Orlová ze dne 28. 3. 2019, čj. OD/PŘ/........................ Rozhodnutí by se měla týkat jednoho případu, ve kterém byla udělena pokuta za neoprávněné parkování na vyh... více informací

INF 21/2021
11.8.2021

INF 21/2021

INF 21/2021 - Informace, zda město Orlová má, či mělo uloženy na svých datových nosičích dokumenty, které specifikuje ve své žádosti a dotazy k těmto dokumentům. Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. ... více informací

INF 20/2021
12.7.2021

INF 20/2021

INF 20/2021Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2021
17.6.2021

INF 19/2021

INF 19/2021 Žádost o podání informace, jakým způsobem byl vyřízen písemný podnět žadatele, který podal v roce 2020.  ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2021
17.6.2021

INF 18/2021

INF 18/20211. ‎Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými ‎spolupracujete (municipality, provincie, autonomní oblasti, obchodní společnosti, ústřední orgány ‎apod.)‎2. Seznam oblastí, ve kterých dochází ke spolupráci (např. ekonomika; kultura a umění; ‎akademická spolupráce; školství a ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 17/2021
26.5.2021

INF 17/2021

INF 17/2021Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací – odpovědi na uvedené dotazy, týkající se získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel na Vašem úřadu:1. Kolik autoškol je k dnešnímu dni registrováno u Vašeho úřadu k provozování odbornéh... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2021
25.5.2021

INF 16/2021

INF 16/2021Požaduji dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 sb.1) Datum, kdy p. Berná doplatila mzdy všem zaměstnancům dle rozhodnutí rady č. 2483/64/1 z 6.8. 2018. Ve vyjádření, které jsem obdržela podle z. 106/1999 Sb. p. Berná uvádí v záznamu ze dne 22.11.2020, že doplatila pouze p. ................ dle rozho... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2021
18.5.2021

INF 15/2021

INF 15/2021Poskytnutí informací, které se týkají „Dětského hřiště na ul. K Holotovci“, a to za období roku 2020 a 2021 (1.1. – 30.4.2021)1) Kolikrát byla MP Orlová volána (kýmkoli) na místo výše uvedené, a to z důvodu rušení nočního klidu.2) Kolikrát byla MP Orlová volána (kýmkoli) na místo výše uvedené, a to z důvodu porušování... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2021
18.5.2021

INF 14/2021

INF 14/2021Kopie hydrogeologického posudku z 10/2020, který je zmíněn v čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 13. 1. 2021, uzavřené mezi městem Orlová v postavení objednatele a společností PROINK, s.r.o., IČ: 25900056, sídlem Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Předmětem této smlouvy o dílo je mimo jiné zpracování projekt... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2021
27.4.2021

INF 13/2021

NF 13/2021 A) zakázky „Dočasný vstup k poště č.p. 796 v Orlové – Lutyni“ realizované na základě objednávky č. MUOR 139077/2018 ze dne 10.12.2018:1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6.12.2018;2. Stavební deník;3. Fotodokumentace realizace zakázky;4. Soupis prací a materiálu, jenž byl přílohou daňového dokladu;5. Protokol o před... více informací

INF 12/2021
21.4.2021

INF 12/2021

INF 12/2021 Kopie žádosti p. ...............................  a p. ............................., kterou zdůvodňovali svou žádost o přeměnu pozemku p.č. 1279 a částečně p.č. 1287 na pozemek stavební. Kopie stanoviska architekta Ing. arch. Petra Gajduška, který se k této věci vyjadřoval. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 10/2021
1.4.2021

INF 10/2021

INF 10/2021Žádost o poskytnutí informace ve věci plnění rozhodnutí Rady města Orlová ze dne 6.8.2018 (2483/64/1), kterým rada uvolnila částku 425.000,-- Kč, která měla být použita k dofinancování zaměstnanců SSMO, p.o. Usnesení Rady města Orlová:2483/64/1 Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace – dofinancování mzdo... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2021
1.4.2021

INF 11/2021

INF 11/2021Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 9/2021
1.4.2021

INF 9/2021

INF 9/2021Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:1.Kolik světelných bodů tvoří soustava veřejného osvětlení (VO)? (počet všech svítidel umístěných jak na samostatných sloupech VO, tak na sloupech nízkého napětí či na výložnících domů).2.Jaký je (zhruba... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 8/2021
1.4.2021

INF 8/2021

INF 8/2021 Žádám na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 o postoupení níže uvedené písemnosti: 1) kopii pozvánky s příslušnou dodejkou České pošty, kterou jsem byla vyzvána předsedkyní škodní komise k účasti na jednání v pořadí druhé škodní komise ze dne 25.11.2020 (Ústava ČR článek 3 s návaznosti na Li... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 7/2021
16.3.2021

INF 7/2021

INF 7/20211) Na základě jaké legislativy byla složená škodní komise, která rozhodovala o škodě, kterou jsem měla způsobit SSMO, p.o.2) Jelikož jsem nebyla přizvána k jednání komise ani neobdržela závěr, žádám o jména členů komise a jejich pracovní zařazení a vzdělání3) Vaše vyjádření, zda jste byla obeznámena se závěry citované ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 6/2021
16.3.2021

INF 6/2021

INF 6/20211. Rozhodnutí Rady města Orlová č.568/16 ze dne 28.8 2019 včetně předkládaných podkladů a materiálů vedoucích k rozhodnutí rady                                                                           2. Rozhodnutí Rady města č. 1554/41 ze dne 16.12.2020 včetně předkládaných materiálů a podkladů vedoucích k rozhodnutí... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2021
2.3.2021

INF 5/2021

INF 5/2021Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího ú... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2021
10.2.2021

INF 4/2021

INF 4/20211. Žádám o položkový rozpočet plánované rekonstrukce budovy bývalé obřadní síně, kterou bude rekonstruovat karvinská firma P.O. stav-trade. V celkové výši 8,8 milionu.2. Ve chvíli, kdy bude vysoutěžena a uzavřena smlouva na vybavení interiéru (této rekonstruované místnosti), žádám o položkový rozpočet všech nákladů na ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32