INF 17/2023

INF 17/2023
Žádost o poskytnutí informace spočívající v:
Článek I.
1 .seznamu advokátů resp. advokátních kanceláří (v případě společného výkonu advokacie ve smyslu § 14 a násl. zák. o advokacii), kteří poskytovali Vašemu Úřadu právní služby v průběhu období od 1.1.2019 až do 31.12.2022 (dále též jen „Předmětné období“), a to včetně advokátů/advokátních kanceláří, se kterými Úřad případně uzavřel smlouvu prostřednictvím jiných subjektů (např. mandatářů či jiných osob pověřených správou majetku svěřeného Úřadu), včetně
2. uvedení částky, která byla jednotlivým advokátům/advokátním kancelářím za poskytnutí právních služeb za uvedené období uhrazena ať již Úřadem či prostřednictvím jiných subjektů (např. mandatářů či jiných osob pověřených správou majetku svěřeného Úřadu). Postačí uvést souhrnná
částka u každého advokáta/advokátní kanceláře s rozdělením na každý rok poskytování právních služeb v Předmětném období.
V případě, že v Předmětném období nebyly Vašemu Úřadu či prostřednictvím jiných subjektů (např. mandatářů či jiných osob pověřených správou majetku svěřeného Úřadu) poskytovány právní služby advokáty či advokátními kancelářemi, žádám o jednoznačné sdělení, že externě takto právní služby nebyly zajišťovány.

Článek II.

Pokud dle čl. I. tohoto dotazu byly právní služby poskytovány, žádám současně Váš Úřad jakožto povinný subjekt (§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění), o poskytnutí informace spočívající ve sdělení:

1. jakým způsobem ohledně výběru každého z advokátů/advokátních kanceláří postupoval Váš Úřad z hlediska zákona o veřejných zakázkách, tj. zda zakázka byla zadána v zadávacím řízení či zda se jednalo o zakázku malého rozsahu.
2. zda a v kladném případě kde byla taková zadávací řízení uveřejňována (např. na profilu zadavatele či ve veřejném věstníku). V takovém případě žádám též o uvedení internetových odkazů na taková zveřejnění.
Jestliže naopak zadávací řízení či postup dle zákona o veřejných zakázkách nebyl užit, ač se tak mělo stát, žádám o sdělení, ve kterých případech se tak stalo.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [514.5KB] 20.3.2023

Datum zveřejnění/aktualizace: 16.3.2023

Zpět na výpis