INF 9/2020

NF 9/2020
Dle zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím mám následující dotazy:
1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019?
2. Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případně obecné procentuální vyjádření)?
3. Je pro postup ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn či metodika?

Nad rámec výše uvedeného žádám o jakékoliv další názory či informace týkající se využívání mediace v činnosti OSPOD k následujícím otázkám:
1. Můžete popsat své zkušenosti s využitím mediace ve sporech mezi rodiči?
2. V jakém procentu případů (stačí hrubý odhad) rodičům mediaci doporučujete?
3. Jsou podle Vašeho názoru některé případy pro mediaci vhodnější a některé méně vhodné?
4. Přijde-li řeč na téma mediace, mají rodiče podle Vás povědomí o tom, oč se vlastně jedná?
5. Jaké jsou podle Vašeho názoru překážky pro širší využití mediace ve sporech mezi rodiči?
6. Máte dojem, že je ve Vašem obvodu dostatek mediátorů, popř. organizací poskytujících mediační služby? Jsou tyto organizace dostatečně pružné a ochotné?

 

 Připojené dokumenty:

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. PDF [80.9KB]
Příloha PDF [51.0KB]

Zpět na výpis