Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Informace dle zák. č. 106

INF 46/2019

13.11.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 46/20191. Je Odbor dopravy Městského úřadu Orlová vázán nějakým obecně závazným právním předpisem (například zákonem, nařízením vlády ČR, metodickým pokynem nadřízeného orgánu, apod. ), který mu jako správnímu orgánu ve smyslu ust. §1 zákona č. 500/2004 Sb. - správní řád znemožňuje nebo zakazuje přijmout žádost žadatele o vy... více informací

INF 45/2019

13.11.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 45/2019 - byly poskytnuty zápisy z 15., 16. a 17. schůze Rady města Orlová.... více informací

INF 44/2019

31.10.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 44/2019 • Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z - Nálezové databáze ochrany přírody,- územně analytických podkladů,- hodnot v území,- limitů v území,- vlastních průzkumů?• Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí r... více informací

INF 43/2019

2.10.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 43/2019 - zaslání výsledku kontrolní činnosti Města Orlová k domovu seniorů Vesna za od 1.1. 2016 - 27.9.2019. Jedná se o "Veřejnosprávní kontrolu." Výsledek této kontroly/kontrol zaslat vč. všech příloh. Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf... více informací

INF 42/2019

2.10.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 42/2019 - Zahraniční cesty představitelů města Orlová v rámci spolupráce s partnerskými městy Orlové žádám o následující informace: Jmenný seznam osob, které se zahraniční cesty zúčastnili. Polozkovy výčet všech výdajů (např. částka za ubytování, částka za dopravu, částka za....). Dále žádám o informaci, jakou odměnou byli t... více informací

INF 41/2019

2.10.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 41/2019 - žádost o informaci ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Orlová formou seznamu ve strojově čitelném formátu.... více informací

INF 40/2019

25.9.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 40/2019 - žádost o zaslání kopie všech auditů (včetně jejich příloh, odkazů apod.) za období od 1.1.2015 – 16.9.2019, které byly uskutečněny v Domově seniorů VESNA Orlová Byla poskytnuta "Zpráva nezávislého auditora o provedení forenzního auditu v příspěvkové organizaci města Orlová Domov Vesna"... více informací

INF 39/2019

12.9.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 39/2019 - byla poskytnuta informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Orlová, a to včetně počtu těchto pracovníků a jejich zařazení do platových tříd za časové období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. ... více informací

INF 38/2019

28.8.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 38/2019 - Žádost o vyjádření kontrolované osoby z protokolu o provedení následné kontroly č.j. 4_4/2019 ke zjištěním uvedeným ve zmíněném protokolu. Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.... více informací

INF 37/2019

28.8.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 37/2019 - byly poskytnuty náplně práce dvou zaměstnanců města Orlová... více informací

INF 35/2019

28.8.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 35/2019  - žádost o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 ... více informací

INF 36/2019

22.8.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 36/2019 - byla poskytnuta kopie faktury na odstranění stavby stříšky u Centrumu na pozemcích 140/1 a 140/2 k.ú. Horní Lutyně, kterou realizovala firma Aleš Mikulec, Elišky Krásnohorské 1287/13, 736 01 Havířov za částku 155 589 Kč včetně kopie účetního dokladu o zaúčtování nákladu... více informací

INF 34/2019

15.8.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 34/2019 - byla poskytnuta kopie protokolu z následné kontroly 4-4/2019.... více informací

INF 33/2019

15.8.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 33/2019 - žádost o písemné zodpovězení následujících otázek, a to za období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018. Pokud není uvedeno jinak, odkazují všechny otázky na zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.1) Kolik podnětů týkajících se porušování povinností provozovatelů stacionárního zdroje podle § 17 u vás bylo... více informací

INF 32/2019

6.8.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 32/2019 - žádost o zaslání:- Položkového rozpisu syntetického účtu 518 ostatní služby za rok 2016 stran MD i Dal z účetního systému Ginis- Položkového rozpisu syntetického účtu 547 manka a škody za rok 2016 stran MD i Dal z účetního systému Ginis    ... více informací

INF 31/2019

6.8.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 31/2019 - byly poskytnuty kopie zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva města Orlová čísla: 16. - 18. z roku 2016    ... více informací

INF 30/2019

17.7.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 30/2019 - v souladu s §13 a §14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracíme z žádostí o poskytnutí informací, které budou podkladem pro vyhodnocení statistických údajů v rámci realizovaných projektů. Rádi bychom Vás požádali o kopii (sken) Ročního výkazu o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... více informací

INF 29/2019

17.7.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 29/2019 - Ráda bych se informovala o  výsledcích výběrového řízení na nebytový prostor Restaurace Slavie a je-li možné nahlédnout do spisu. Vyskytly se určité informace, které bych si ráda ověřila.Byla jsem jako jedna z přihlášených do výběrového řízení a podala jsem včas přihlášku, která měla být do 19.3.2019 a dle krajskéh... více informací

INF 28/2019

17.7.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 28/2019 1. Která - občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, a jsou oprávněny, pokud mají právní subjektivitu, požadují u příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu, aby byly předem informováni o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných... více informací

INF 27/2019

17.7.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 27/2019 - byly poskytnuty kopie zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva města Orlová konaných ve dnech: 24.6.2016, 3.6.2016, 15.4.2016, 19.2.2019.... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30