Informace dle zák. č. 106

INF 67/2023
20.11.2023

INF 67/2023

INF 67/2023Žádost o poskytnutí následujících informací:1. Kolik zaměstnanců má povinný subjekt v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce?2. Zda a případně vůči kolika zaměstnancům povinného subjektu dle bodu 1. je vedena exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (tj. pov... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 66/2023
25.10.2023

INF 66/2023

INF 66/2023Dotaz k umístění dopravního značení B4 - Zákaz vjezdu nákladních vozidel k domu čp. .... ...... v Orlové-Porubě č.j. OD/219/2007 včetně záznamu uloženého na MÚ Orlová, kdy došlo k osazení značky, na čí popud, schvalující protokol a hlavně námitky, které byly. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 65/2023
2.10.2023

INF 65/2023

NF 65/2023Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o u... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 64/2023
2.10.2023

INF 64/2023

INF 64/2023VĚC: zasílám dotazy dle ZákonA č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci umístění nepovolené stavby nového zdroje energie pro dům č.p. 747 v Orlové-Lutyni a jeho odpojení od systému centrálního zásobování teplem vede stavební úřad řízení o odstranění stavby.1. V jaké stavu je řízení v této věci nyní?... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 63/2023
20.9.2023

INF 63/2023

INF 63/2023Žádost o poskytnutí informací:1. Počet a součet (celková výše) pokut a blokových pokut (myšleno příkaz na místě), uložených městským úřadem (magistrátem) za přestupky podle zák. č. 251/2016 Sb., a to u případů zaevidovaných v letech 2022, 2021 a 2019.2. Stejný údaj jako v bodě 1), avšak pouze u mladistvých pachatelů.3... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 62/2023
30.8.2023

INF 62/2023

INF 62/20231. Kdy byl na úřední desce (ÚD) obce zveřejněn návrh územního opatření o stavební uzávěře sp.zn. MUOR 90239/2023, které schválila Rada města Orlová svým usnesením č.567/14 ze dne 28.6.2023?2. Kdy byla na ÚD obce zveřejněna obecně závazná vyhláška obsahující výše zmíněné územní opatření o stavební uzávěře sp.zn. MUOR 9... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 61/2023
17.7.2023

INF 61/2023

NF 61/2023Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení informací, které se týkají staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším. 1. Vydal Váš stavební úřad v roce 2022 nebo 2023 povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto pov... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 60/2023
17.7.2023

INF 60/2023

INF 60/2023Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 59/2023
15.6.2023

INF 59/2023

INF 59/2023Žádáme o následující informace (dokumenty):1. Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby?2. V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí, povolení o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 1... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 58/2023
15.6.2023

INF 58/2023

... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 57/2023
8.6.2023

INF 57/2023

INF 57/2023 Žádost o zaslání následujících informací:1. seznam účelových komunikací na území v působnosti vašeho silničního správního úřadu;2. celkovou délku účelových komunikací na území v působnosti vašeho silničního správního úřadu ležících na soukromých pozemcích;3. celkovou délku účelových komunikací na území v působnosti ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 56/2023
8.6.2023

INF 56/2023

INF 56/2023Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí, pod čj. ........................., ve věci krádeže, ke které došlo dne 27.11.2018 v době kolem 16:25 hodin v Orlové-Lutyni, okr. Karviná, na ul. Masarykova třída čp. 1333 v OD Hypermarket Albert, kde pan ..........................., nar. ......................... odcizil 2 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 55/2023
8.6.2023

INF 55/2023

INF 55/2023dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informace týkající se pozemků parc. č. 862 a parc. č. 863, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví č. 5759, pro obec Orlová, kat. úz. Poruba u Orlové.K těmto pozemkům mi prosím sdělte:- jaké je dle plat... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 54/2023
6.6.2023

INF 54/2023

INF 54/2023Žádost o poskytnutí informací o jednotlivých vydaných povoleních kácených dřevin, důvod, druh stromu včetně obvodu kmene a k nim vždy v daném případě uložený rozsah náhradní výsadby, a to za období od 1.1.2022 až do 31.5.2023 Žádost se týká poskytnutí informací o životním prostředí ve smyslu § 2 odst. a) bod 6 a byla... více informací

INF 53/2023
5.5.2023

INF 53/2023

INF 53/2023Žádost o informace k měření rychlosti vozidel ATP ve městě Orlová.Jaký je počet přestupků zjištěných ATP od roku 2017 do roku 2022.Kolik skutečně bylo městu na určených částkách a pokutách zaplaceno provozovateli vozidla v jednotlivých letech 2017 - 2022. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 52/2023
5.5.2023

INF 52/2023

INF 52/2023Žádáme tímto, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o informaci, zda fotografie z rychloměru, představující součást správního spisu, vedeného pod sp. zn. MUOR S ................................., byla zdejšímu správnímu orgánu doručena elektronicky, nebo v listinné podobě. Dále žádáme o zaslání kopie této foto... více informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
14.4.2023

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 51/2023
12.4.2023

INF 51/2023

INF 51/2023Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 50/2023
5.4.2023

INF 50/2023

INF 50/2023Poskytnutí informace spočívající v zaslání všech rozhodnutí vydaných po 01.01.2014 při výkonu funkce vodoprávního úřadu podle zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, jímž bylo rozhodnuto1) o přestupku fyzické osoby podle § 32 odst. 2 písm. g) zákona č. 274/2001 Sb., (Fyzická osoba se jako vlastník ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 49/2023
29.3.2023

INF 49/2023

NF 49/2023Žádost o zpřístupnění informace, zda stavebník v případě „Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně Dům dětí a mládeže čp. 958“1) Doložil ve stanoveném termínu stavebním úřadem požadované podklady v rámci řízení o dodatečném povolení stavby. Pokud ano či jen částečně, žádám vás o taxativní výčet, ja... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 48/2023
29.3.2023

INF 48/2023

INF 48/2023Žádost o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se staveb pro reklamu ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), spadajících do místní příslušnosti Vašeho úřadu, respektive jeho správního obvodu. Proto si ve vztahu k jednotlivým stavb... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32