Informace dle zák. č. 106

INF 53/2023
5.5.2023

INF 53/2023

INF 53/2023Žádost o informace k měření rychlosti vozidel ATP ve městě Orlová.Jaký je počet přestupků zjištěných ATP od roku 2017 do roku 2022.Kolik skutečně bylo městu na určených částkách a pokutách zaplaceno provozovateli vozidla v jednotlivých letech 2017 - 2022. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 52/2023
5.5.2023

INF 52/2023

INF 52/2023Žádáme tímto, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o informaci, zda fotografie z rychloměru, představující součást správního spisu, vedeného pod sp. zn. MUOR S ................................., byla zdejšímu správnímu orgánu doručena elektronicky, nebo v listinné podobě. Dále žádáme o zaslání kopie této foto... více informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
14.4.2023

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 51/2023
12.4.2023

INF 51/2023

INF 51/2023Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 50/2023
5.4.2023

INF 50/2023

INF 50/2023Poskytnutí informace spočívající v zaslání všech rozhodnutí vydaných po 01.01.2014 při výkonu funkce vodoprávního úřadu podle zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, jímž bylo rozhodnuto1) o přestupku fyzické osoby podle § 32 odst. 2 písm. g) zákona č. 274/2001 Sb., (Fyzická osoba se jako vlastník ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 49/2023
29.3.2023

INF 49/2023

NF 49/2023Žádost o zpřístupnění informace, zda stavebník v případě „Realizace energetických úspor v objektech města Orlová-Lutyně Dům dětí a mládeže čp. 958“1) Doložil ve stanoveném termínu stavebním úřadem požadované podklady v rámci řízení o dodatečném povolení stavby. Pokud ano či jen částečně, žádám vás o taxativní výčet, ja... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 48/2023
29.3.2023

INF 48/2023

INF 48/2023Žádost o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se staveb pro reklamu ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), spadajících do místní příslušnosti Vašeho úřadu, respektive jeho správního obvodu. Proto si ve vztahu k jednotlivým stavb... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 47/2023
29.3.2023

INF 47/2023

INF 47/2023Žádost o poskytnutí níže uvedených informací:I. Časová obdobíInformace žádám za období roků 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, tj. od 1.1. do 31. 12. daného roku. Za rok 2022 žádám o informace za 1. čtvrtletí 2022, tj. od 1.1. do 31.3. 2022. II. Informace o řízeníchŽádám o informace o počtu územních, stavebních a společn... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 46/2023
29.3.2023

INF 46/2023

INF 46/2023Žádost o poskytnutí následujících informací:1. Milostivé léto* - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucí tzv. „oprávněným“ (věřitelem):a) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kterých se Milostivé léto mohlo týkat?b) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i p... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 45/2023
29.3.2023

INF 45/2023

IINF 45/2023 Žádost o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se staveb pro reklamu ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), spadajících do místní příslušnosti Vašeho úřadu, respektive jeho správního obvodu. Proto si ve vztahu k jednotlivým s... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 44/2023
29.3.2023

INF 44/2023

INF 44/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:1) uveďte prosím konkrétní veřejně přístupné oblasti či místa na území města Orlová, na kterých lze legálně piknikovat s vlastním přenosným grilem2) kterou vyhláškou či právním předpisem je na území města regulováno grilování s vlastním přenosným grilem na veřejnosti? ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 43/2023
29.3.2023

INF 43/2023

INF 43/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:1. Má vaše Město uzavřené smlouvy na pronájem pozemků svěřených vám do správy k umístění reklamních zařízení (billboardů)?2. Pokud ano, o kolik billboardů se celkem jedná?3. Jaký byl váš celkový roční příjem z pronájmů pozemků pro billboardy v roce 2022? ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 42/2023
29.3.2023

INF 42/2023

INF 42/2023Žádost o sdělení následujících informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které užívalo město Orlová (povinný) v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021: 1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným? Uveďte členění na jednotlivé roky.2. Jaká je celková plocha, kterou užívá p... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 41/2023
29.3.2023

INF 41/2023

INF 41/20231. Kolik voličských průkazů podle § 33 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. vydal Váš úřad žadatelům, kteří na základě něj byli oprávněni volit prezidenta republiky v prvním kole voleb konaném ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (vyhlášené na základě rozhodnutí předsedy senátu Parlamentu České republiky č. 207/2022 Sb.)?2. Kolik ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 40/2023
29.3.2023

INF 40/2023

INF 40/2023Žádám o poskytnutí informací k níže uvedenému, a to pro sledované období 1.12.2018 až 31.112.2022.1. V rámci pozitivního rozhodnutí Vašeho příslušného útvaru (oddělení/odboru) došlo k odstranění kolika stromů z území Vašeho města? Kolik stromů bylo skutečně pokáceno na všech pozemcích na území Města Orlové, tj. údaj, ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 39/2023
29.3.2023

INF 39/2023

INF 39/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:Disponuje váš úřad města Orlová bezbariérovými byty?Pokud ano - v jakém celkovém počtu?3. Pokud ano - kolik je bezbariérových bytů aktuálně volných/neobsazených?4. Žádáme o webový odkaz, kde se uvádí informace o podmínkách pronájmu bezbariérových bytu.5. Plánujete výstavbu bezbariér... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 38/2023
29.3.2023

INF 38/2023

INF 38/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:1) posudku dřeva použitého při stavbě revitalizace prostranství v areálu Letního kina. 2) Žádám Vás o zpřístupnění zadání posudku (požadavku na jeho zpracování) ve smyslu bodu č. 1 této žádosti – tj. co žádalo město Orlová v rámci tohoto posudku posoudit, a to včetně informace kdo ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 37/2023
29.3.2023

INF 37/2023

INF 37/2023Chtěl bych se zeptat, jelikož na FB stránkách města Orlové nikdo kompetentní neodpovídá na dotazy občanů našeho města. Mou otázkou tedy je: Proč stráž ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 36/2023
20.3.2023

INF 36/2023

INF 36/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:1) počet exekucí dle zákona č. 120/2001 sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených Vaším městem, v nichž Vaše město jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systém shromažďování odpadů dle zákona č. 565/ 1990 sb., o místních poplatcích po povinných - plá... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 35/2023
20.3.2023

INF 35/2023

NF 35/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:Týkajících se všech odměn vyplacených z rozpočtu města nebo rozpočtů příspěvkových organizací ředitelům příspěvkových organizací města od roku 2020 do současnosti. Žádám o poskytnutí informace o odměnách za jednotlivé příspěvkové organizace a jednotlivé roky a zaslání dokumentů, na z... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 34/2023
20.3.2023

INF 34/2023

INF 34/2023Žádám o poskytnutí těchto informací:Seznam všech došlých faktur města v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2017 do konce roku 2022 včetně. Současně žádám o poskytnutí těc... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31