Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Informace dle zák. č. 106

INF 34/2019

15.8.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 34/2019 - byla poskytnuta kopie protokolu z následné kontroly 4-4/2019.... více informací

INF 32/2019

6.8.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 32/2019 - žádost o zaslání:- Položkového rozpisu syntetického účtu 518 ostatní služby za rok 2016 stran MD i Dal z účetního systému Ginis- Položkového rozpisu syntetického účtu 547 manka a škody za rok 2016 stran MD i Dal z účetního systému Ginis    ... více informací

INF 31/2019

6.8.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 31/2019 - byly poskytnuty kopie zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva města Orlová čísla: 16. - 18. z roku 2016    ... více informací

INF 30/2019

17.7.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 30/2019 - v souladu s §13 a §14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracíme z žádostí o poskytnutí informací, které budou podkladem pro vyhodnocení statistických údajů v rámci realizovaných projektů. Rádi bychom Vás požádali o kopii (sken) Ročního výkazu o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... více informací

INF 29/2019

17.7.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 29/2019 - Ráda bych se informovala o  výsledcích výběrového řízení na nebytový prostor Restaurace Slavie a je-li možné nahlédnout do spisu. Vyskytly se určité informace, které bych si ráda ověřila.Byla jsem jako jedna z přihlášených do výběrového řízení a podala jsem včas přihlášku, která měla být do 19.3.2019 a dle krajskéh... více informací

INF 28/2019

17.7.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 28/2019 1. Která - občanská sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, a jsou oprávněny, pokud mají právní subjektivitu, požadují u příslušných orgánů státní správy vašeho úřadu, aby byly předem informováni o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných... více informací

INF 27/2019

17.7.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 27/2019 - byly poskytnuty kopie zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva města Orlová konaných ve dnech: 24.6.2016, 3.6.2016, 15.4.2016, 19.2.2019.... více informací

INF 26/2019

17.7.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 26/2019 Žádám o sdělení, kdy a který orgán města Orlová schválil proplacení faktury 20160054 ze dne 9.6.2016 společnosti Fatra na částku 332 968,00 a kdo provedl a schválil její zaúčtování do účetnictví města Orlová. Zároveň žádám o zaslání kopie rozhodnutí příslušného orgánu města Orlová a kopie účetního dokladu.... více informací

INF 25/2019

10.7.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 25/2019 1. Jaká je vyplácena hrubá měsíční odměna dle usnesení ZM č. 036/2. z 10. 12. 2018, které nabylo účinnosti dne 1. 1. 2019, při souběhu odměn za funkce dle bodu 2.1. a 2.3. a s přihlédnutím k bodu 4. výše citovaného usnesení?2. Jaká je vyplácena hrubá měsíční odměna při souběhu funkcí dle bodů 2.1., 2.2. a 2.4. a s p... více informací

INF 24/2019

14.6.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 24/2019S odkazem na § 41 odst. 1 zákona o přestupcích,  § 125f odst. 2 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích,  § 125f odst. 1 silničního zákona,  § 2 odst. b) silničního zákona,   § 2 odst. 15 zákona o podmínkách provozu na pozemních a  § 125f odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích bych rád obdržel ... více informací

INF 23/2019

29.5.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

Dne 20.1.2017 byla městu Orlová zaslána (vložena) na účet města 107216397/0300 částka 97 631,25 Kč. Prostředky byly označeny variabilním symbolem: 5300000010.1. Sdělte mi písemně na jaké syntetické účty a na jaká střediska byly tyto prostředky zaúčtovány.2. Kdo zaúčtování provedl a kdo účtování schválil3. Dále požaduji výpis z ú... více informací

INF 22/2019

29.5.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 22/2019 - Žádost o zápis z výběrového řízení na stavbu „Stříška – pergola“ v Orlové-Lutyni, parc. č. 544/1 – konaného v květnu 2016, včetně rozhodnutí příslušného orgánu MÚ Orlová Podaná žádost nebyla žádostí podle § 4a zákona o svobodném přístupu k informacím.            ... více informací

INF 21/2019

29.5.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 21/2019 - žádost o zaslání kopie faktury, včetně příloh číslo 20160054, ze dne 9.6.2016 na částku 332 968,- Kč uhrazená z rozpočtu Města Orlová dne 4.7.2016 Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů... více informací

INF 20/2016

29.5.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 20/2016 - Materiál projednávaný RMO k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – odstranění stavby „Stříška – pergola“ pozemek č. 544/1 Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů    ... více informací

INF 19/2019

14.5.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2019 - Dotaz žadatele, dne 5.5.2019 jsem byl pokutován za parkování na ul. Osvobození v Orlové, kde ten den probíhal cyklistický závod Gracia a byl zde dočasný zákaz. Se strážníkem udělujícím pokutu jsem diskutoval, že pokuta 1000 Kč za neúmyslné přehlédnutí dočasné značky je nepřiměřená. Bylo mi však sděleno, že pokuta j... více informací

INF 18/2019

10.5.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

 INF 18/2019 - byla podána informace o kolaudaci a dalších změnách v užívání budovy pana ....................  čp. .......... více informací

INF 17/2019

10.5.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra

INF 17/2019 - byla podána informace nahlédnutím do materiálu z 8. schůze Rady města Orlová z 27.3.2019 "Další provozování objektu č.p. 340 v Orlové-Lutyni" včetně zápisu z diskuse k tomuto bodu... více informací

INF 16/2019

4.4.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 16/2019 - na základě kterého výběrového řízení byl přijat do pracovního poměru k 1.1.2019 pan ........................... více informací

INF 15/2019

4.4.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2019 - který odbor a kompetentní osoba má na starost povolení k provozování ploch skateareálů na V. etapě, U Kapličky a Ke Studánce pro rok 2019, které jsou zcela nefunkční a jsou pouze místem, kde dochází k sociálně patologickým jevům (konzumace alkoholu)? Je to přesný opak toho, k čemu tyto plochy mají sloužit.  ... více informací

INF 14/2019

4.4.2019  |  Za článek zodpovídá: Brožová Jaromíra  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2019 - ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:1. Jaké pozitivní a naopak negativní dopady mělo doposud zavedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) na Vaši organizaci?2. Jak Vaše organizace zajišťuje výkon osoby pověřené o... více informací


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30