Informace dle zák. č. 106

INF 23/2024
17.4.2024

INF 23/2024

NF 23/2024Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to poskytnutí rozhodnutí(anonymizované verze) Vašeho úřadu ze dne 19.12. 2019 č. j. OD/PŘ/836/19/KAO,sp.zn. MUOR S 5635/2019/OD/KAO.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 22/2024
12.4.2024

INF 22/2024

INF 22/2024Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 21/2024
27.3.2024

INF 21/2024

INF 21/2024Dle Vašeho sdělení ohledně schůzky konané dne 22.2.2024 za účasti zástupců města Orlové a zástupce spol. ČEZ Energetické produkty s.r.o. ohledně problematiky komunikace na parc. č 2066/1 prosíme o sdělení informace: Jaký vztah má zástupce ČEZ Energetické produkty k městské komunikaci a na čí podnět byla schůzka sjedná... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 20/2024
26.3.2024

INF 20/2024

INF 20/2024Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Orlová o poskytnutí následujících informací:− rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezkého kraje ze dne 29.9.2022 v celém znění týkající se vyrozumění ze dne 5.10.2022 (v příloze)... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 19/2024
25.3.2024

INF 19/2024

INF 19/2024 Dle Vašeho sdělení ohledně příjezdové komunikace na parc. č. 2066/1v k.ú. Lazy u Orlové Vás žádáme o informaci, jak jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy této komunikace (pod inv. č. 15325), která dle zaměření vede po pozemcích p.č. 2117/2, p.č. 2113/10 a 2113/11 ve vlastnictví společnosti DEVAP servis s.r.o.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 18/2024
20.3.2024

INF 18/2024

INF 18/2023Žádost o poskytnutí informací vztahující se k ochraně oznamovatelů (whistleblowingu) 1.Máte zavedený systém ochrany oznamovatelů?2.Kdy jste systém ochrany oznamovatelů zavedli?3.Pokud jste měli systém ochrany oznamovatelů zavedený již před schválením nového Zákona, došlo po schválení zákona k nějaké aktualizaci? Poku... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 17/2024
20.3.2024

INF 17/2024

INF 17/20241. Prosím o sdělení počtu oznámení podaných k Městské Policii Orlová, týkající se rušení nočního klidu na adrese Masarykova 744 v období 3/2023 - 3/2024.2. Kolik výjezdů na základě výše uvedených stížností se uskutečnilo, co bylo zjištěno a jakým způsobem byla situace na místě řešena? Doplnění:   v kterých dnech byl ... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 16/2024
4.3.2024

INF 16/2024

INF 16/2024Dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o sdělení- Co bylo předmětem schůzky konané dne 22.2.2024 v 10.00 hod mezi starostkou paní Brzyszkowskou Lenkou, místostarosty Mgr. Romanem Galiou a Petrem Stuchlíkem a se zástupci společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o. pa... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 15/2024
4.3.2024

INF 15/2024

INF 15/2024Žádost o sdělení, zda je příjezdová komunikace (částečně na parcele p.č. 2066/1, k.ú. Lazy u Orlové) pasportizována. Jak jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy na pozemcích, zda jsou sjednána věcná břemena za úplatu nebo zdarma ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 14/2024
28.2.2024

INF 14/2024

INF 14/2024Žádost, jak byly řešeny přestupky ze dne 1.2.2024, čas 13:00 v křižovatce ul. Lazecké směr skládka "Složiště popelovin Kašpárkovice", kdy došlo k opakovanému porušování vjezdu do zákazu na lesní cestu p.č. 2117/2, 2113/10 k.ú. Lazy u Orlové Žádost, jak byly řešeny přestupky ze dne 7.2.2024, čas 12:40 v křižovatce ul.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13/2024
28.2.2024

INF 13/2024

INF 13/2024 1) Jaké důvody vedly město k vydání obecně závazné vyhlášky města č. 4/2023 ze dne 13.9.2023 (dále jen „Vyhláška“)2) Na základě jakých kritérií byly určeny pozemky, u níž byl Vyhláškou stanoven místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí (dále jen „místní koeficient“).3) Proč byl mezi pozemky, u níž byl Vyh... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2024
20.2.2024

INF 12/2024

Žádost o poskytnutí informace ke kácení vzrostlých stromů na pozemku p.č. 955, 956, 957, katastrální území Poruba u Orlové. Žádost o nahlédnutí do spisu. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2024
14.2.2024

INF 11/2024

INF 11/2024Žádáme o zaslání investičních plánů města Orlová pro rok 2024, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem Orlová na rok2024 a budou financovány z rozpočtů města Orlová nebo z veřejných rozpočtů.K těmto projektům požaduje doložit název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, pl... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 10/2024
14.2.2024

INF 10/2024

INF 10/2024Žádost o sdělení informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisůPředmětem žádosti je sdělení informací týkající se činnosti Městské policie Orlová v katastru obce Doubrava, a to konktrétně:- Kdo standardně/dlouhodobě řídí (ukládá a vyhodnocuje úkoly – fyzická... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 9/2024
31.1.2024

INF 9/2024

INF 9/2024Žádost o kopii "odsouhlasení dopravního inspektorátu č. j. ORKA-2-593/DI-2007", případně č. j. ORKA-7-593/DI-2007 o umístění dopravní značky B4 - Zákaz vjezdu nákladních vozidel, umístěnou na parcele LV: 5440, p.č. 2149/1 Bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.... více informací

INF 8/2024
31.1.2024

INF 8/2024

INF 8/2024Žádost o kopii "Zápisu z místního šetření ze dne 10.11.2022 vedenou s dopravní PČR - Karviná" o umístění dopravní značky B4 - Zákaz vjezdu nákladních vozidel, umístěnou na parcele LV: 5440, p.č. 2149/1 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 7/2024
31.1.2024

INF 7/2024

INF 7/2024 Žádost o: 1. Vyjádření příslušného orgánu státní správy lesů k popisované změně z roku 20182. Vyjádření majitele lesního pozemku z roku 2018 ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 6/2024
24.1.2024

INF 6/2024

INF 6/2024Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.1. Na základě zákona č. 222/1999 sb., o zajišťování obrany České republiky, §7a. odst. j), jaké požadavky na zabezpečení přípravy občanů k obraně státu zasíláte na KÚ?2. Jakým způsobem se podílíte na organizaci přípravy občanů k obraně státu podle výše uvedeného zákona?3. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 5/2024
16.1.2024

INF 5/2024

INF 5/2023Prosím o následující informace:- jaké byly celkové náklady na novoroční ohňostroj pořádaný městem Orlová a to v letech 2022, 2023 a 2024?- kde je možné nahlédnout na smlouvy o zajištění ohňostrojů? Pokud náhled možný není, tak prosím o jejich poskytnutí -probíhala o pořádání ohňostroje v posledních 3 letech v rámci zas... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2024
8.1.2024

INF 4/2024

INF 4/2024Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení informací, které se týkají pouze samostatných staveb výroben elektřiny - fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším. 1. Vydal Váš stavební úřad v termínu od 1. srpna 2023 do data podání této žádosti o informaci povolení (územní roz... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2024
8.1.2024

INF 3/2024

INF 3/2024Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oposkytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:- územní rozhodnutí o u... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33