Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Czech POINT

Czech POINT na Městském úřadě Orlová

 http://www.czechpoint.cz/web/

Czech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Jedná se o Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál veřejné správy, kde může každý občan získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit podpisy a listiny, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi dokumentů na žádost.

CO PŘINÁŠÍ PROJEKT Czech POINT OBČANOVI?

 1. Výpis z Katastru nemovitostí (snímek katastrální mapy)
 2. Výpis z Veřejného rejstříku
 3. Výpis z Živnostenského rejstříku
 4. Výpis z Rejstříku trestů
 5. Výpis z bodového hodnocení řidiče
 6. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 7. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 8. Výpis z insolvenčního rejstříku
 9. Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
 10. Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů
 11. Výpisy ze základních registrů
 12. Ověřování shody opisů (kopie) listin a ověřování podpisů (vidimace a legalizace )

POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU

1. Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou ve výši 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou ve výši 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Od 6. srpna 2015 si může anonymní žadatel požádat o ověřený snímek katastrální mapy. Pro získání snímku potřebuje znát identifikaci oblasti, která bude na snímku zobrazena. Tou jsou parcelní číslo a příslušné katastrální území nebo přesná adresa daného objektu. Výpis má formát A4 a klient za něj zaplatí 100,- Kč.

2. Výpis z Veřejného rejstříku

O výpis z Veřejného rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě identifikačního čísla organizace (IČO).  I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou ve výši 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou ve výši na 50,- Kč.

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě identifikačního čísla organizace (IČO).  I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou ve výši 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou ve výši 50,- Kč.

4. Výpis  z Rejstříku trestů

Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku na základě úředně ověřené plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstříku trestů elektronicky, obdrží jej klient na počkání. V případě, že elektronické vyřízení není možné - lze vyžádat zpracování manuální.

V případě manuálního zpracování žadatel obdrží listinu, tzv. tiket, kde je uvedeno, nejen číslo jeho podání a předpokládaná doba zpracování, ale i další instrukce, jakým způsobem si vyřízenou žádost vyzvednout. Žadatel se po uvedené době dostaví s tiketem buď na pracoviště Czech POINT, kde mu byl tiket vydán nebo obecně na jakékoliv pracoviště Czech POINT. Na základě čísla tiketu a dokladu totožnosti pro něj pracovník Czech POINT vyžádá manuálně vyřízený výpis. Na počkání nebude možné vyřídit ani situace, kdy žadatel požaduje do výpisu zařadit údaje z trestního rejstříku některé ze zemí EU.

V obou případech zaplatí klient podle zákona za tento výpis 100,- Kč (bez ohledu na počet tištěných stran) jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.

5. Výpis z bodového hodnocení řidiče

Umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Správní poplatek, který žadatel zaplatí, činí 100,-Kč za první stranu výstupu a za každou další stranu 50,-Kč.

6. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (Informační systém o veřejných zakázkách)

Prostřednictvím kontaktních míst Czech POINT je možné získat výpis z tohoto seznamu za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako součást www.datoveschranky.info

7. Výpis z insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, za každou následující 50 Kč.

8. Výpis z Rejstříku trestů právnických osob

O výpis z  Rejstříku trestů právnických osob opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě  identifikačního čísla organizace (IČO).   I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou ve výši 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou ve výši na 50,- Kč.

9. Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů

Žádost o zřízení datové schránky

Žadatel předloží doklad totožnosti, žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně ji vytiskne a předloží občanovi ke kontrole a podpisu. Datová schránka bude zřízena do 3 dnů. Poté obdrží občan přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Podání žádosti o vydání nových přístupových údajů

Touto transakcí se opětovně zpřístupní znepřístupněná datová schránka fyzické osoby či podnikající fyzické osoby, případně schránka právnické osoby nebo orgánu veřejné moci zřízená na žádost. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

První žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových je zdarma. Pokud uživatel poté žádá o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových dříve než za tři roky, je za tento úkon účtován správní poplatek ve výši 200,- Kč.

Autorizovaná konverze dokumentů

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do listinné podoby. Dokument, který provedením konverze vznikl ("výstup"), má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl ("vstup"), jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Autorizovaná konverze dokumentů na žádost je zpoplatněna a to 30,- Kč za stránku.

Konverze z listinné do elektronické podoby na žádost

Klient přinese listinu, kterou chce konvertovat.  Výstup je dle volby klienta předáván na CD/DVD, zaslán do tzv.Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej  později vyzvedne nebo předán do libovolné, jím zvolené, datové schránky právnické či fyzické osoby.  

Konverze z elektronické do listinné na žádost

Elektronický dokument, který chce občan konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky občana do Úschovy (datového úložiště). V tomto případě s sebou občan přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Zákon jasně definuje, které dokumenty se nesmějí konvertovat – jsou to dokumenty, jejichž jedinečnost nelze konverzí nahradit. Jedná se zejména o občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, vojenská knížka, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, geometrický plán, rysy a technické kresby.

10. Výpisy ze základních registrů 

Jedná se o výpisové a změnové formuláře. Žadatelem může být fyzická osoba, nebo podnikající fyzická osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.).

I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou ve výši 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou ve výši na 50,- Kč.

 • Výpis z údajů z registru obyvatel
 • Výpis údajů z registru osob
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel

Následující tři úkony jsou prováděny bezúplatně

 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Kde, kdy a koho můžete požádat o vydání výpisů:

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, 

 blok B budovy, přízemí,  kanc. č. 103

PO, ST                   8.00 -11.30, 12.30 – 17.00
ČT                          8.00 -11.30, 12.30 – 13.30

ÚT, PÁ                    pouze pro objednané po předchozí domluvě

Bc. Jana Bukovská,  Bc. Gabriela Majzlíková, tel.: 596 581 473 (použijte vyvolavací systém)

 

Městský úřad Orlová, odbor výstavy, Radnice - Staré náměstí 76, Orlová-Město,

PO, ST                   8.00 -11.30, 12.30 – 17.00
ČT                          8.00 -11.30, 12.30 – 13.30

ÚT, PÁ                    pouze pro objednané

Bc. Eva Nedělová, tel.: 596 581 7717, kanc. č. 221, (pouze výpisy z Rejstříku trestů a katastru nemovitostí)

11. Ověřování shody opisů (kopie) listin a ověřování podpisů (vidimace a legalizace)

Ověřování pravosti podpisu – legalizace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.K ověření pravosti podpisu musí být fyzicky přítomna osoba, jejíž podpis je ověřován. Podpis se ověřuje na základě předloženého platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.). Správní poplatek činí 30,- Kč za jeden podpis a hradí se na místě v hotovosti.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Listina musí být v českém nebo slovenském jazyce. Správní poplatek činí 30,- Kč za každou započatou stranu listiny a hradí se na místě v hotovosti.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Kde, kdy a koho můžete požádat o ověření podpisů a listin:

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, 

MATRIKA, blok B budovy, 1. patro, kanc. č. 240,

PO, ST                    8.00 -11.30, 12.30 – 17.00
ČT                           8.00 -11.30, 12.30 – 13.30

ÚT, PÁ                    pouze pro objednané

Alena Salamonová,  tel.: 596 581 220
Irena Lindertová,       tel.: 596 581 238

Městský úřad Orlová, odbor výstavy, Radnice - Staré náměstí 76, Orlová-Město,

PO, ST                    8.00 -11.30, 12.30 – 17.00
ČT                           8.00 -11.30, 12.30 – 13.30

ÚT, PÁ                    pouze pro objednané

Bc. David Habdas,  tel.: 596 581 728, kanc. č. 322,


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30