SEZNAMTE SE S TEORII PREVENCE

Co je to “prevence kriminality“?                

Jedná se o celý soubor nerepresívních opatření, směřujících k předcházení páchání kriminality a snižování obavy z ní. Cílem je omezit kriminogenní faktory, působit na potencionální pachatele a oběti možných trestných činů. Informovat širokou veřejnost o možnostech ochrany před trestnou činností, pomoci obětem trestných činů a samozřejmě předcházení dalších sociálně nežádoucích jevů, mezi jejichž nejzávažnější patří nejrůznější formy závislosti.

 Jak se dělí prevence kriminality?

1.       Sociální prevence – zaměřuje se na socializaci a sociální integraci. Snaží se změnit nepříznivé společenské a ekonomické podmínky vedoucí k páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální politiky. Její rozsah je celospolečenský.

2.       Situační prevence – vychází především ze zkušenosti. Pokud víme, že v určitém místě, popřípadě času dochází k zvýšenému nápadu trestné činnosti, můžeme přijímat celou řadu preventivních opatření režimové, fyzické a technické ochrany s cílem minimalizovat kriminogenní podmínky. Zde jsou velmi široké možnosti činnosti MP. Zaměření obchůzkové služby, kamerové systémy, foto pasti, značení kol a jiných věcí a podobně.

3.       Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů – je založená na konceptech bezpečného chování s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. Zahrnuje všechny věkové skupiny. Příprava malých dětí, jak se chovat bezpečně. U starších dětí jak předcházet páchání trestné činnosti, či závislému chování. Příprava a nácvik pro úředníky a učitele jak se chovat v případě útoku „aktívního střelce“. Příprava rodičů, jak předcházet, popřípadě řešit negativní závislosti u svých dětí. Výcviky sebeobrany pro různé skupiny obyvatel. Besedy se seniory o předcházení rizik týkajících se jejich věkové skupiny. Poradenská činnost a další.

 Je nutno podotknout, že prevence kriminality má i určité úrovně aktivit kdy sociální a situační prevence se vzájemně doplňují v:

1.       Primární prevenci – tato zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřená na pozitivní ovlivňování dětí a mládeže. Zde je největší pole působení preventivních činností i MP Orlová. Cíl je předcházet rizikovému chování, zamezit další progresi takového chování, popřípadě pomáhat řešit jeho důsledky.

2.       Sekundární prevenci – zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, sociálně nežádoucími jevy, jako jsou například alkoholové a jiné závislosti, záškoláctví, gamblerství, vandalismus a jiné. Zde pracovníci MP úzce spolupracují se školskými zařízeními, odborem sociálně právní ochrany dětí, sociálními pracovníky popřípadě neziskovými organizacemi, pracujícími v sociální oblasti.

3.       Terciální prevenci  - spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob. Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.

 Kdo vykonává prevenci kriminality u MP Orlová?

1.       Všichni strážníci v rámci svého každodenního výkonu služebních činností. Mezi jejich úkoly patří mimo jiné předcházet páchání trestné činnosti a to nejen při obchůzkové činnosti, ale i například při kamerovém dohledu, značení kol a věcí a podobně.

2.       Pracovníci úseku prevence kriminality MP Orlová, kteří připravují a realizují celou řadu preventivních aktivit, jako jsou besedy ve školských zařízeních a další akce pro děti, vzdělávání úředníků, pedagogických pracovníků. Besedy s rodiči a seniory. Přípravy dotačních projektů a další.

3.       Asistenti prevence kriminality – kteří jsou již řadu let nedílnou součástí naší MP.  Zejména v sociálně vyloučených lokalitách či rizikových lokalitách mohou APK využít své výborné komunikační možnosti, místní a osobní znalost občanů i své navázané kontakty. APK sice nemají žádný právní nástroj na vyžadování dodržování stanovených pravidel, ale mají jednu obrovskou výhodu, spoluobčané jim věří, berou je jako autoritu a vědí, že se na ně mohou spolehnout. Mnohdy stačí jejich domluva a spoluobčan již zanechá svého jednání, které by mohlo vyústit ve spáchání přestupku, nebo trestného činu.


Datum zveřejnění/aktualizace: 17.11.2020

Zpět na výpis