Informace ke svatebním obřadům

Uzavření manželství  

Manželství je uzavřeno svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství,  že spolu do manželství vstupují. Prohlášení musí být učiněno před obecním úřadem , nebo před církevním orgánem či náboženskou společností mající k tomuto oprávnění dané zvláštním předpisem. Projev vůle je učiněn veřejně a za přítomnosti dvou svědků, má slavnostní ráz. Než muž a žena uzavřou manželství, prohlašují, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Toto vše snoubenci včetně dohody o příjmení stvrzují  podpisem v protokolu o uzavření manželství.

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis – tzv. dotazník, který spolu s dalšími zákonem stanovenými doklady předloží matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. 

Jako místo k uzavření manželství v Orlové byla stanovena obřadní  síň na Radnici v Orlové – Městě (č.p. 76).  Součástí obřadů je živá hudba (klavír, housle, flétna). Podrobnosti ohledně obřadu je potřeba dohodnout s matrikářkami.

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před:

  • starostkou Lenkou Brzyszkowskou
  • místostarostou Petrem Stuchlíkem
  • místostarostou Mgr. Bc. Romanem Galiou

nebo před pověřenými členy zastupitelstva:

  • Mgr. Pavlou Bjalončíkovou
  • Mgr. Miroslavem Chlubnou
  • Ing. Petrou Jenčmionkovou
  • Bc. Naděždou Kubalovou
  • Ing. Tomášem Kučou

 

Manželství je možno uzavřít i na jiném vhodném místě v matričním obvodu Orlové, než je obřadní síň Městského úřadu Orlové, což vám umožňuje § 12 zákona č. 301/2000 Sb., zákona   o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“). Občanský zákoník stanoví, že svatební obřad je slavnostní a veřejný, proto je třeba vybírat místo, které svou důstojností bude pro takovou událost vhodné. Žádost o vydání povolení lze podat u našeho matričního úřadu. Za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně stanovenou místnost se vybírá správní poplatek ve výši 1.000,-- Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), který je nutno uhradit při podání žádosti. 

V souvislosti s uzavřením manželství mimo obřadní síň je nutno upozornit na skutečnost, že Městský úřad Orlová zodpovídá pouze za právní stránku uzavření manželství a nejsou jím poskytovány služby běžně spojované se svatebním obřadem. Toto si snoubenci zajišťují sami, tj. hudba, fotograf, stolek pro oddávajícího, státní znak (možné zapůjčení matrikou), zajištění místa obřadu proti dešti v případě nepříznivého počasí, atd.

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.1.2022

Zpět na výpis