Informace ke svatebním obřadům a vstupu do parnerství

Uzavření manželství   a vstup do partnerství

Manželství je uzavřeno svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství,  že spolu do manželství vstupují. Prohlášení musí být učiněno před obecním (městským) úřadem, nebo před církevním orgánem či náboženskou společností mající k tomuto oprávnění dané zvláštním předpisem. Projev vůle je učiněn veřejně a za přítomnosti dvou svědků, má slavnostní ráz. Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis – tzv. dotazník, který spolu s dalšími zákonem stanovenými doklady předloží matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Jako místo k uzavření manželství v Orlové byla stanovena obřadní  síň na Radnici v Orlové – Městě (č.p. 76).  Součástí obřadů je živá hudba (klavír, housle, flétna). Podrobnosti ohledně obřadu je potřeba dohodnout s matrikářkami.

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit za přítomnosti matrikáře před:

  • starostkou Lenkou Brzyszkowskou
  • místostarostou Petrem Stuchlíkem
  • místostarostou Mgr. Bc. Romanem Galiou

nebo před pověřenými členy zastupitelstva:

  • Mgr. Pavlou Bjalončíkovou
  • Mgr. Miroslavem Chlubnou
  • Ing. Petrou Jenčmionkovou
  • Bc. Naděždou Kubalovou
  • Ing. Tomášem Kučou

Snoubenci mohou projevit vůli, že spolu vstupjí do manželství, i před poslancem nebo senátorem ve správním obvodu kteréhokoli matričního úřadu za předpokladu, že matričnímu úřadu předloží prohlášení  poslance nebo senátora, že přijme jejich prohlášení o vstupu do manželství. Uzavřít manželství lze bez přítomnosti matrikáře za předpokladu, že oddávající prokáže odbornou způsobilost matrikáře, v tomto případě snoubenci musí oddávajícímu předložit osvědčení, že splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku vydané matrikou.

Partnerství vniká projevem vůle osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplnného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení před matrikářem. Před vstupem vyplní tiskopis - tzv. dotazník, který spolu s dalšími zákonem stanovenými doklady  předloží matričnímu úřadu, před kterým chtějí do partnerství vstoupit.  Pro vstup do partnerství byly matričním úřadem Orlová stanoveny soboty (mimo státem stanovené svátky) v obřadní síni města Orlová, Staré náměstí 76 (součástí je i živá hudba) a první pátky v měsíci  (mimo státem stanovené svátky) od 10.00 do 12.00 hodin v budově Městského úřadu Orlová, Osvobození 796. Podrobnosti je potřeba dohodnout s matrikářkami.

Prohlášení o vstupu do partnerství se činí před matrikářkami

  • Irenou Lindertovou
  • Alenou Salamonovou

Matriční úřad může na základě žádosti snoubenců nebo osob, které chtějí vstoupit do partnerství, povolit uzavření manželství nebo vstup do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a v kteroukoli vhodnou dobu. Správní poplatek za vydání tohoto povolení činí 3000 Kč. 

V souvislosti s uzavřením manželství nabo vstupem do partnerství mimo obřadní síň je nutno upozornit na skutečnost, že Městský úřad Orlová zodpovídá pouze za právní stránku uzavření manželství nebo vstupu doparnerství,  nejsou jím poskytovány služby běžně spojované s obřadem. Toto si snoubenci či partneři zajišťují sami, tj. hudba, stolek pro oddávajícího, státní znak (možné zapůjčení matrikou), zajištění místa obřadu proti dešti v případě nepříznivého počasí, atd.

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 11.1.2022

Zpět na výpis