Strategický plán města

Odbor rozvoje a investic podal v roce 2016 žádost o dotaci na projekt „Orlová a Petřvald – řídíme strategicky a společně" (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002958) v rámci kterého měl být zpracován nový strategický plán města. Projekt prošel úspěšně hodnocením a byl schválen k financování.

Projekt byl zahájen v roce 2017. Do tvorby strategického plánu byla zapojená Řídící skupina pro zpracování strategického plánu ekonomického a územního rozvoje města Orlová na léta 2017-2033 (dále jen řídící skupina), která byla jmenována Radou města Orlová.

Dotazníkové šetření

V rámci analytické části proběhlo dotazníkové šetření mezi občany města, anketa mezi žáky 8. a 9. tříd ZŠ a žáky středních škol. V rámci projektu byly vytvořeny samostatné webové stránky projektu www.lepsi-orlova.cz, kde občané města mají možnost prostřednictvím formuláře posílat své podněty a připomínky určené pro rozvoj města.

Při realizaci návrhové části byly vytvořeny 4 pracovní skupiny s 10 členy v každé. Každá pracovní skupina se zabývala jednou problémovou oblastí. Problémové oblasti byly stanoveny řídící skupinou, a to:

  • Městská infrastruktura (doprava, životní prostředí, občanská vybavenost a bydlení)
  • Kvalita života ve městě (sport, kultura a volnočasové aktivity)
  • Město a lidé (příliv a odliv obyvatel, sociální služby, vnímání a obraz města)
  • Bezpečnost ve městě (bezpečnost)

 Připojené dokumenty:

SPRM Orlová 2017-2033_Analytická část PDF [2,MB]
SPRM Orlová 2017-2033_Návrhová a implementační část PDF [1,MB]
Aktualizace strategického plánu PDF [1,MB]
Indikátory strategického plánu PDF [50KB]
Indikátory 2017-2020 PDF [17KB]
Strategický plán práce s mládeží 2022-2027 PDF [58KB]
Analytická část strategického plánu práce s mládeží PDF [3,MB]
Akční plán práce s mládeží 2022-2023 PDF [68KB]
Monitorovací indikátory schváleno ZMO dne 20.6.2022 PDF [66KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 31.7.2019

Zpět na výpis