Ceník inzerce

Ceník inzerce v Orlovských novinách od 1. 4. 2009

(Schváleno usnesením RMO č. 1620/56 ze dne 18.3.2009)

1. Soukromá řádková inzerce

 • Je přijímána výhradně od občanů v občanských záležitostech. Inzerce se může týkat koupě a prodeje movitých i nemovitých věcí, seznámení, vzpomínky, gratulace a poděkování
 • Soukromá řádková inzerce je zpoplatněna 15 Kč/započatých 30 znaků, přičemž minimální cena inzerátu činí 50 Kč.
 • Zveřejnění fotografie u vzpomínek a blahopřání je zpoplatněno částkou 60 Kč.

2. Komerční řádková inzerce

 • Inzerentem jsou fyzické a právnické osoby, které prezentují nabídku služeb a prodej výrobků a zboží za účelem zisku.
 • Komerční řádková inzerce je zpoplatněna 36 Kč/započatých 30 znaků, přičemž minimální cena inzerátu činí 50 Kč.

3. Plošná inzerce

 • Klasická inzerce určená např. k prezentaci služeb, výrobků apod.
 • Účtuje se sazbou 18 Kč / cm². Rozsah omezuje závazná šíře sloupců a velikost stránky novin.
 • Inzerát může být na šířku: 1 sloupce (4,3 cm), 2 sloupců (9,1 cm), 3 sloupců (13,9 cm) nebo 4 sloupců (18,8 cm). Výška sloupců může být libovolná, maximálně však do výšky novinové stránky (26,5 cm).

4. Placené inzertní články

 • Jsou určeny fyzickým a právnickým osobám k prezentaci svých služeb formou článků v případech, kdy heslovité znění plošných inzerátů je k prezentaci nedostačující.
 • Jsou účtovány za sníženou cenu 12 Kč / cm².
 • Pokud bude k článku připojena fotografie nebo zveřejněno logo firmy účtuje se taktéž sazbou 12 Kč / cm2.

5. Slevy za počet zveřejnění

Slevy se poskytují při opakování řádkové i plošné inzerce a inzertních článků ve stejném znění:

 • uveřejnění 3 – 4 krát 10 % sleva z celkové ceny
 • uveřejnění 5 – 9 krát 20 % sleva z celkové ceny
 • uveřejnění 10 krát a více 30 % sleva z celkové ceny

6. Inzerce politických stran, hnutí a klubů

Jedná se o klasickou inzerci, která je zpoplatněna dle ceníku.

7. Informace, sdělení a oznámení úřadu práce, finančního úřadu, vodáren, energetiků apod.

 • Nejedná se o inzerci, ale o bezplatné poskytování Informací nekomerčního charakteru široké veřejnosti.
 • V případě požadavků na uveřejnění informací o prodeji nemovitostí, výrobcích a službách atd. se jedná o klasickou inzerci, která bude zpoplatňována.

8. Právo odmítnout inzerci

 • Vydavatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu jen v případě, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám, nebo je-li v rozporu s právními předpisy.
 • Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od inzerentů, kteří dluží za dříve zveřejněnou inzerci.

9. Objednávka inzerce

 • Inzeráty se přijímají v písemné podobě do termínu uzávěrky na adresu redakce (osobně, faxem nebo emailem).
 • Podklady inzerátů zhotovené v elektronické podobě mohou být dodány ve formátech doc, jpg, tif, pdf a cdr.
 • Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci.
 • Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
 • V objednávce je inzerent povinen uvést především tyto údaje:
  a) komerční inzerce – obchodní jméno firmy, sídlo firmy, identifikační číslo, telefonní spojení
  b) soukromá inzerce – jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní spojení

10. Fakturace inzerce

 • Faktura za každou inzerci (jednorázovou i opakovanou) je vystavována po jejím prvním zveřejnění v Orlovských novinách a je splatná do doby splatnosti uvedené na faktuře.
 • V případě požadavku inzerenta na prodloužení splatnosti faktury je nutno zadavatelem inzerce doložit důvody tohoto požadavku, a v případech hodných zvláštního zřetele mu může být vyhověno.
 • V případě požadavku inzerenta na zaplacení inzerce před jejím zveřejněním lze vystavit předpokladní doklad, na jehož základě je možno provést úhradu. Po prvním zveřejnění inzerce je navíc vystavována faktura.
 • Nebude-li faktura za inzerci v Orlovských novinách uhrazena po jejím prvním zveřejnění, může vydavatel odmítnout další zveřejňování této inzerce. Inzerent je však povinen uhradit fakturu za již zveřejněnou inzerci.

11. Platba za inzerci

Platbu je možno provést:

 • bezhotovostním převodem na účet města Orlová u ČSOB a. s., pobočka Orlová, číslo účtu 107216397/0300
 • poštovní poukázkou, přiloženou k faktuře, na kterékoliv poště
 • osobně na pokladně Městského úřadu v Orlové-Lutyni, Osvobození 796
  pokladní hodiny: pondělí, středa 9,00-11,30 12,30-16,00
  úterý, čtvrtek, pátek 9,00-11,30 12,30-13,30

Objednávky inzerce je možno zasílat:

  1. Písemně na adresu: Městský úřad Orlová, Orlovské noviny, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
  2. E-mailem na adresy: orlovske.noviny@muor.cz
  3. Faxem na čísla: +420 596 581 123 nebo +420 596 581 333
  4. Telefonicky na číslo: 596 581 340 nebo 596 581 245

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.2012

Zpět na výpis