Ceník a pravidla pro zveřejnění inzerce

Ceník inzerce v Orlovských novinách od 1. 1. 2024

(Schváleno usnesením RMO č. 830/21 ze dne 22. 11. 2023)

1. Soukromá řádková inzerce

 • Je přijímána výhradně od občanů v občanských záležitostech. Inzerce se může týkat koupě a prodeje movitých i nemovitých věcí, seznámení, apod.

 • Soukromá řádková inzerce je zpoplatněna částkou 18,- Kč/započatých 30 znaků, přičemž minimální cena inzerátu činí 60,- Kč.

 • Zveřejnění vzpomínky, oznámení o úmrtí, blahopřání, gratulace, apod. v rubrice společenská kronika je zpoplatněno dle počtu osob, a to takto:

  -       vzpomínka / blahopřání – 1 osoba bez fotografie................................... 100,- Kč
  -       vzpomínka / blahopřání – 1 osoba s 1 fotografií..................................... 160,- Kč
  -       vzpomínka / blahopřání – 2 osoby bez fotografie................................... 160,- Kč
  -       vzpomínka / blahopřání – 2 osoby s 1 fotografií..................................... 220,- Kč
  -       vzpomínka / blahopřání – 2 osoby se 2 fotografiemi.............................. 300,- Kč

2. Komerční řádková inzerce

 • Inzerentem jsou fyzické a právnické osoby, které prezentují nabídku služeb a prodej výrobků a zboží za účelem zisku.
 • Komerční řádková inzerce je zpoplatněna 39,- Kč/započatých 30 znaků, přičemž minimální cena inzerátu činí 80,- Kč.

3. Plošná inzerce

 • Klasická inzerce určená např. k prezentaci služeb, výrobků apod.
 • Účtuje se pevnou sazbou za jeden nebo více z nabízených rozměrů v závislosti na velikosti novinové stránky. V případě výběru 2 a více velikostí budou ceny daných ploch sečteny. Náhled rozložení plošné inzerce je přílohou Ceníku a pravidel pro zveřejňování inzerce.
 • Možné varianty rozměrů inzerátu (š. x v.):

  -        1/1 strana – celostránkový inzerát (210x297 mm).................................. 12 000,- Kč
  -        1/2 strany (191x132 mm)........................................................................... 5 500,- Kč
  -        1/4 strany (94x132 mm)............................................................................. 3 000,- Kč
  -        1/8 strany (94x66 mm)............................................................................... 1 500,- Kč
  -        1/16 strany (94x33 mm)................................................................................ 650,- Kč

4. Placené inzertní články

 • Jsou určeny fyzickým a právnickým osobám k prezentaci svých služeb formou článků v případech, kdy heslovité znění plošných inzerátů je k prezentaci nedostačující.
 • Jsou účtovány za sníženou cenu 12,- Kč / cm².
 • Jestliže bude k článku připojena fotografie nebo bude zveřejněno logo firmy, účtuje se taktéž sazbou 12,- Kč / cm2.

5. Slevy za počet zveřejnění

Slevy se poskytují při opakování řádkové i plošné inzerce a inzertních článků ve stejném znění:

 • uveřejnění 3 – 4 krát 10 % sleva z celkové ceny
 • uveřejnění 5 – 9 krát 20 % sleva z celkové ceny
 • uveřejnění 10 krát a více 30 % sleva z celkové ceny

6. Inzerce politických stran, hnutí a klubů

 • K volební kampani nelze ve všech druzích voleb, vyjma voleb do zastupitelstev obcí, využívat komunikační média obce nebo právnické osoby, které jsou ovládány obcí. Při volbách do zastupitelstev obcí tato média využít lze, avšak za podmínky, že si tato média zachovají korektnost a neutralitu, a všechny kandidující subjekty boudou mít stejné podmínky pro uveřejňování svých příspěvků. Konkrétní podmínky pro zveřejnění příspěvků souvisejících s volební kampaní stanoví Rada města Orlová.
 • V případech, kdy se nejedná o volební kampaň dle předchozího odstavce, jedná se o klasickou inzerci, která je zpoplatněna dle tohoto ceníku.

7. Informace, sdělení a oznámení úřadu práce, finančního úřadu, vodáren, energetiků apod.

 • Nejedná se o inzerci, ale o bezplatné poskytování Informací nekomerčního charakteru široké veřejnosti.
 • V případě požadavků na uveřejnění informací o prodeji nemovitostí, výrobcích a službách atd. se jedná o klasickou inzerci, která bude zpoplatněna dle ceníku.

8. Právo odmítnout inzerci

 • Vydavatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu jen v případě, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám, nebo je-li v rozporu s právními předpisy.
 • Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od inzerentů, kteří dluží za dříve zveřejněnou inzerci.

9. Objednávka inzerce

 • Inzeráty se přijímají v písemné či elektronické podobě do termínu uzávěrky na adresu redakce (osobně nebo e-mailem).
 • Podklady inzerátů zhotovené v elektronické podobě mohou být dodány ve formátech *doc, *jpg,*tiff, *png, *pdf, *eps a *ai.
 • Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci.
 • Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
 • V objednávce je inzerent povinen uvést především tyto údaje:


  a) komerční a plošná inzerce – obchodní jméno firmy, sídlo firmy, identifikační číslo, kontaktní údaje (telefonní číslo nebo e-mailovou adresu)

  b) soukromá inzerce – jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, kontaktní údaje (telefonní číslo nebo e-mailovou adresu)

10. Fakturace inzerce

 • Faktura za každou inzerci (jednorázovou i opakovanou) je vystavována před jejím zveřejněním v Orlovských novinách a je splatná do doby splatnosti uvedené ve faktuře.
 • V případě požadavku inzerenta na prodloužení splatnosti faktury je nutno zadavatelem inzerce doložit důvody tohoto požadavku, a v případech hodných zvláštního zřetele mu může být vyhověno.
 • Nebude-li faktura za inzerci v Orlovských novinách uhrazena do data splatnosti uvedeného ve faktuře, může vydavatel odmítnout další zveřejňování této inzerce, případně může vydavatel odmítnout zveřejnění jakékoli jiné inzerce požadované tímto dlužníkem. Inzerent je i přes tyto skutečnosti povinen uhradit fakturu za již zveřejněnou inzerci.

11. Platba za inzerci

Platbu je možno provést:

 • bezhotovostním převodem na účet města Orlová u ČSOB a. s., pobočka Orlová, číslo účtu 107216397/0300 (s uvedením přiděleného variabilního symbolu)
 • platba v hotovosti nebo kartou osobně na pokladně Městského úřadu v Orlové-Lutyni, Osvobození 796
 • pokladní hodiny:

  -         pondělí, středa 9:00-11:30, 12:30-16:00
  -         úterý, čtvrtek, pátek 9:00-11:30, 12:30-13:30

12. Ostatní ujednání

 • Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci.
 • Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
 • Redakce neposkytuje grafické služby spočívající v tvorbě nebo úpravě inzerátu.
 • V rámci inzerce nebudou zveřejňovány nabídky poskytování peněžitých půjček, půjček bez poplatků, nebankovních půjček a dalších služeb tohoto charakteru.
 • O umístění inzerce rozhoduje redakce ve spolupráci s grafikem. Titulní, prostřední a zadní strana nejsou určeny k inzerci.

Objednávky inzerce je možno zasílat:

 • písemně na adresu: Městský úřad Orlová, Orlovské noviny, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
 • e-mailem na adresu: orlovske.noviny@muor.cz

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši 21 %. V případě změny výše DPH bude ceník upraven. 


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.12.2023

Zpět na výpis