Příjem žádostí o návratnou finanční výpomoc od 16. 3. 2020

 

Vážení žadatelé o bezúročnou návratnou finanční výpomoc,

město Orlová úspěšně podepsalo v lednu 2020 smlouvu se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí „ podpory na výměnu kotlů ve městě Orlová „ formou dotace ve výši 22 630 tis. Kč.

Rada města na 25. zasedání dne 5. února 2020 schválila Výzvu č. 4/2020 a Program č. 8/2020 k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva, která je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Orlová.

Na základě výše uvedeného je možno od 16. března 2020 do 30. června 2021 podávat žádosti o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů za moderní zdroje tepla na předepsaném formuláři.

Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:

a)    žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci + čestné prohlášení

b)    potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu žadatele do výše poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve prospěch účtu města Orlová číslo    107216397/0300 vedený u ČSOB, a.s. Orlová,

Účet žadatele musí být shodný s účtem uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (příloha č. 1),

c)    originál nebo ověřená kopie Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (příloha č. 2)

d)    potvrzení o bezdlužnosti vystavené Městským úřadem Orlová (kanc.č. 206,1.patro – správní poplatek – 100,-Kč)

Formulář žádosti včetně požadovaného potvrzení o souhlasu s inkasem je k dispozici
na internetových stránkách www.mesto-orlova.cz v záložce „Zpravodajství“ – „Kotlíkové dotace a zápůjčky“ nebo je možné si jej vyzvednout na odboru městských financí a školství Městského úřadu Orlová (dále jen „OMFŠK“) – kanc. č. 309, 2. patro.

V  případě, že bude žádost úplná, uzavře město, po schválení poskytnutí finanční výpomoci v orgánech města (nejdříve však začátkem května 2020), s žadatelem smlouvu* o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

Finanční výpomoc bude poskytována až do výše 200 000,- Kč v případě tepelného čerpadla a kotle na biomasu, do výše 150 000,- Kč v případě plynového kondenzačního kotle.

Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta bezhotovostně na bankovní účet příjemce
ve dvou platbách.

  • 50% částky bude poskytnuta do 15 pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. 
  • zbylých 50 % částky bude příjemci zaslána do 10 pracovních dní od předložení kopie faktury za nový zdroj tepla.

Příjemce návratné finanční výpomoci je povinen po ukončení realizace výměny kotle předložit Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje finanční vypořádání dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací. Tyto podklady současně předloží OMFŠK v listinné podobě osobně nebo poštou.

Občané se mohou stále dotazovat na tel. 596 581 309 nebo osobně v kanc. č. 309, L. Podzemná.

 *vzor smlouvy + Zásady pro poskytování bezúročných návratných finančních výpomocí jsou umístěny na internetových stránkách viz výše)


Datum zveřejnění/aktualizace: 12.2.2020

Zpět na výpis