KOTLÍKOVÉ ZÁPŮJČKY

Město Orlová podnikne potřebné administrativní kroky k získání prostředků na předfinancování bezúročných finančních návratných pomocí (dále jen „kotlíkové zápůjčky“).

 • podá žádost na Státní fond životního prostředí ČR
 • vyhlásí vlastní výzvu, spolu se zásadami pro poskytnutí kotlíkové zápůjčky (červen 2019), na základě které budete moci podávat žádost o kotlíkovou zápůjčku. Podání žádosti o kotlíkovou zápůjčku předchází  úspěšné podání žádosti o kotlíkovou dotaci na krajském úřadu Moravskoslezského kraje a následné podepsání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Stručný postup při vyřizování "kotlíkové dotace" a "kotlíkové zápůjčky":

1. Občané podají žádost o kotlíkovou dotaci na krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen "krajský úřad")

Žádost si bude možné připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 10. dubna 2019. Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace "Kotlíková dotace" dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času jejího odeslání v aplikaci. Žádosti bude možné v elektronické aplikace odesílat od 10:00 hodin dne 13. května. Žádosti budou příjímány do pořadového čísla 10.000 nebo do 30.10.2020.

Po odeslání žádosti a přiřazení registračního čísla je nutné žádost vygenerovanou z aplikace vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech relevantních příloh doručit na Krajský úřad Moravskéhoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického podání. Spolu se žádostí se vytiskne i polep na obálku, ve které budete žádost odesílat. Vzor, který je přílohou dotačního programu, nepoužívejte. Pokud si předvyplněnou žádost otevřete před začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte stránku aktualizovat (tlačíko F5).

K žádosti o dotaci je nuno přiložit:

 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná se o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10-300 kW, napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu, povinni nechat zpracovat do konce roku 2016. Doklad slouží k prokázání  třídy kotle. Pokud byl kotel vyměně do 31.12.2016, lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografii štítku kotle, technickou dokumentací apod.) U kotlů vlastní výroby (zlikvidovaných před rokem 2017), kde není třída stanovena výrobce nebo prokázána jiným dokladem je možné využít čestného prohlášení o neznámé třídě kotle,
 • fotodokumentaci stávajího (měněného) kotle napojeného na otoponou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty,
 • Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet jiného člena rodiny., dispoziční právo k účtu také není dostačující.
 • další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.)

Za účelem poskytování informací veřejnosti k připravovaným kotlíkovým dotacím, financovaným z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 byla zřízena
na krajském úřadě speciální telefonní linka: 595 622 355  (dostupná v době úředních hodin, t.j.: Po a St od 8.00 do 17.00 h,  Út a Čt od 8.00 do 14.30 h a v Pá od 8.00 do 13.00 h) a speciální e-mailová adresa kotliky@msk.cz. V úředních hodinách je možnost osobní konzultace na Krajském úřadě v Ostravě v kanceláři A 106.

2. Krajský úřad schválí žádost o kotlíkovou dotaci – obec poskytne zápůjčku občanům až do výše 200 tis. Kč (dle typu kotle)

 • na základě podané žádosti o poskytnutí kotlíkové zápůjčky, 
 • žadatel zároveň doloží k žádosti originál nebo ověřenou kopii Smlouvy
  o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a potvrzení
  o souhlasu s inkasem z účtu žadatele s neomezeným počtem inkas do výše zápůjčky ve prospěch účtu města Orlová,
 • bude sepsána smlouva o poskytnutí kotlíkové zápůjčky mezi Městem Orlová
  a žadatelem.

3. Občané zaplatí výměnu kotle za nový ekologický zdroj z bezúročné zápůjčky

4. Občané obdrží z krajského úřadu kotlíkovou dotaci  = 1. splátka obci

5. Zbývající finanční prostředky = občané bezúročně splácí obci

 Připojené dokumenty:

Anketa zájmu o bezúročnou půjčku na výměnu kotle PDF [2.8MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 9.4.2019

Zpět na výpis