DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


9.2.2021, 20:03, Daniel Kučera

Dobrý den.Vim že většinu rozumných návrhů a vzkazů ignorujete ale mám dalši rozumný návrh který jsem už zmiňoval v minulosti.Nebezpečná křižovatka u Dinoparku.Buď tam udělejte kruháč,nebo změňte přednost jízdy jak byla v v minulosti a nebo tam jednoduše dejte zrcadla.Děkuji

Dobrý den,

Vámi zmíněná křižovatka je křižovatkou silnice II. třídy č. 474, ul. 17. listopadu, která dále nese název ul. Hraniční, a silnice III. třídy č. 47214, ul. Petra Cingra, ve směru na Doubravu pak Jana Čapka. Hlavní pozemní komunikací je silnice vyšší třídy, tj. vyššího dopravního významu, tedy silnice II/474. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je Moravskoslezský kraj, jejich správu vykonává Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). Váš návrh proto postupujeme e-mailem SSMSK, středisku Karviná, které nám zaslalo níže uvedenou odpověď.

Kancelář starosty


Dobrý den,

na základě podnětu občana předkládáme analýzu dopravně bezpečnostní situace křižovatky v Orlové Na Kopaninách. Týká se silnice II. třídy č. 474, ul. 17. listopadu (za křižovatkou pak ul. Hraniční) a silnice III. třídy č. 47214, ul. Petra Cingra, ve směru na Doubravu pak ul. Jana Čapka. Hlavní pozemní komunikací je zde silnice II/474 označeno dle přiloženého Stanovení místní úpravy provozu z června 2014.

Rozhodující parametry křižovatky:

1) Dopravní význam silnice II. třídy č. II/474 je vyšší než dopravní význam silnice III. třídy č. III//47214.

2) Silnice II. třídy č. II/474 je spojnicí mezi dvěma silnicemi I. třídy a to I/67 a I/59, slouží mimo jiné pro těžkou nákladní dopravu nad 12t, zatímco na ulici Petra Cingra (III/47214) je vjezd vozidel nad 3,5 tun zakázán.

3) Změna organizace dopravy zde platí od roku 2014, tedy po ukončení činnosti Dolu Doubrava a respektuje stávající dopravní význam komunikací i navazujících lokalit.

4) Intenzita dopravy na silnici II/474 je vyšší 3552 vozidel (z toho 673 těžkých nákladních vozidel) za 24 hodin než na silnici III//47214, kde intenzita dopravy činila 2027 vozidel (z toho 127 těžkých nákladních) za 24 hodin dle sčítání dopravy z roku 2016.

5) Viditelnost a rozhledové poměry plně vyhovují stávající dopravní situaci a způsobu užívání. V posledním období zde byly provedeny ořezy a kácení havarijních dřevin takže se přehlednost křižovatky zlepšila.

6) Nebezpečnost křižovatky se posuzuje dále např. na základě údaje o nehodovosti. Nehodovost v této lokalitě v době před současnou úpravou přednosti v jízdě byla rozhodně vyšší, jak lze ověřit v příslušných policejních statistikách.

7) Dopravní značení se pravidelně udržuje a je v bezvadném technickém stavu.

8) Stavebně technický stav vozovek je sledován v přísnějším režimu z důvodu poddolování a opakovaně zde dochází k opravě nerovností vozovek z poklesů území v režimu oprav důlních škod.

9) Než je přistoupeno ke změně v organizaci dopravy jsou vždy velice důkladně zkoumány všechny souvislosti a vstupní údaje. Vydané Stanovení pak respektuje platné normy a předpisy.

10) Za správce komunikace musíme upozornit, že neochota řidičů respektovat dopravní značení nebo dokonce neochota v lokalitě žijících obyvatel dávat přednost či zastavovat na „Stopce“ nemůže být důvodem k nekoncepčním změnám v organizaci dopravy!

11) Současné parametry dokladují nepotřebnost okružní křižovatky, nepotřebnost dalších dopravně technických opatření ani doplňujících úprav. Dopravní zrcadla jsou určena pro použití v naprosto odlišných situacích a podmínkách.

12) Podnět zjevně není podložen odbornou znalostí dopravní problematiky. Je koncepčně nesprávný a není účelné se jím dále zabývat.

Ing. Václav Hrachovina, vedoucí střediska Karviná
Správa silnic Moravskoslezského kraje9.2.2021, 19:37, Petr

Dobrý den, dovoluji si vás upozornit na nepochopitelnou skutečnost, že v textu vyhlášky č. 9/2020 máte minimálně 1 hrubou gramatikou chybu (četl jsem pouze 1 odstavec vyhlášky).

Dobrý den,

jsme si vědomi, že ve spojení (dále jen "zákon místních poplatcích") chybí předložka "o", což považujeme spíše za překlep než za "hrubou gramatickou chybu", jak uvádíte.

Kancelář starosty9.2.2021, 17:46, I.Juchelková

každou zimu je problém dojít od schodu z domu 738k popelnicím nikdy není odhrabán sníchzásadně se na to kašle a pro staré lidi je to horor nájemnici se mi smějí ,že se stejně nic nevyřeší I.J.

Dobrý den,

přístupové chodníky k jednotlivým vchodům bytových domů jsou zařazeny v Operačním plánu zimní údržby. Jejich úklid probíhá prostřednictvím pracovníků veřejně prospěšných prací. Tento úklid se provádí až v poslední fázi, kdy jsou uklizeny přechody pro chodce, hlavní chodníky a schodiště na jednotlivých etapách města Orlová.

Kancelář starosty8.2.2021, 16:33, Stanislav

Dobrý den, je prosím někde k dispozici plánovaný seznam oprav chodníků a komunikací v tomto roce na území města Orlové? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

Seznam oprav chodníků a komunikací na území města Orlová je k nahlédnutí v kanceláři č. 315 v budově Městského úřadu Orlová, Osvobození 796.

Odbor správy majetku města a hospodářské správy8.2.2021, 11:03, Zuzana

Dobrý den, pro odpověď na Váš dotaz potřebujeme vědět, u jakého čísla popisného neprobíhá úklid sněhu. Odbor správy majetku a hospodářské správy..................u všech na V.etapě. Kde je uklizeno tak to si uklízejí obyvatelé sami na vlastní triko. Pokud by se jim při tom něco stalo, město za to nezodpovídá.

Dobrý den,

přístupové chodníky k jednotlivým vchodům bytových domů jsou zařazeny v Operačním plánu zimní údržby. Jejich úklid probíhá prostřednictvím pracovníku veřejně prospěšných prací. Tento úklid se provádí až v poslední fázi, kdy jsou uklizeny přechody pro chodce, hlavní chodníky a schodiště na jednotlivých etapách města Orlové.

Odbor správy majetku města a hospodářské správy7.2.2021, 22:27, Daniel Kučera

Dobry den.Mám požadavek a to v otazce plynofikace v Orlová Město.Všude je aktualni téma vytápění a rušeni topeništ na tuhá paliva ve velice krátké době.Všude je plynofikace zavedena, snad v každém koutu republiky s občanskou vybaveností.Proto bych rád,aby to Město vzalo v potaz a zavedlo plyn i konečně a bezodkladně zde,, pro nás domkaře,jelikož se pracně vytápí tuhými palivy.Tepelná čerpadla jsou velice drahá a bez návratnosti,solární panely jsou nefunkční na vytápění a velice drahé bez návratnosti.,,elektřina dnes již po zdraženi je ekonomický nesmysl..Většina části Orlové má napojený plyn,,tak je k nepochopení proč už dávno není zde.Je to jediná možná dostupná ekologická možnost vytápění s brzkou návratností a komfortem.Lidé zde si to jednoznačně přejí.Prosím neopomíjejte nejhehezčí a nejpotencialnější čast našeho města a začnete brát vážně přání zdejšich obyvatel..Je možno pro tuto dobrou a ekologickou věc sepsat petici.....Děkuji..

Dobrý den,

v územním plánu Orlové máme uvedeny konkrétní lokality k možnému rozšíření středotlaké plynovodní sítě, a to ve všech částech města. V palivo-energetické bilanci je použití zemního plynu preferováno před využitím elektrické energie a biomasy. Nicméně požadavek na plynofikaci určité lokality jsme již dlouhou dobu nezaznamenali, spíše se při projednávání záměrů výstavby nových rodinných domů setkáváme s tím, že vedení plynu stavebníky ani nezajímá, protože nemají zájem se na plyn napojit.

Zlepšování kvality ovzduší řeší Moravskoslezský kraj ve spolupráci s městem Orlová prostřednictvím poskytování tzv. kotlíkových dotací. Kotle na pevná paliva byly v 1. a 2. vlně jedním z podporovaných zdrojů vytápění, v současné 3. vlně je podporována z pevných paliv pouze biomasa. Platí, že kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, musí do září 2022 splňovat alespoň 3. emisní třídu. Právě z tohoto důvodu byly na výměnu nevyhovujících kotlů vyhlášeny postupně už tři výzvy kotlíkových dotací.

Při dodržování zásad správného topení pevnými palivy (spalovat palivo určené výrobcem, palivo je v suchém stavu, výkon zdroje odpovídá tepelné potřebě objektu, dodržovat předepsané postupy při zatápění a přikládání apod.) lze dosáhnout značného snížení vypouštěných emisí.
V současné době lze na trhu pořídit pouze certifikované kotle na tuhá paliva, které splňují předepsané emisní požadavky.

Město Orlová proto v současné době neplánuje realizovat výstavbu plynovodu v žádné lokalitě města Orlová.

Ing. Hana Juřicová
Odbor výstavby a životního prostředí5.2.2021, 19:47, Ondrusz

Dobrý večer, mam dotaz z kterého roku mate kalendář na plánu akcí, kde vám začíná únor v pátek když začal v pondělí ! S pozdravem přesností zdar. Ondrusz

Dobrý den,

děkujeme za Vaši připomínku, na vině je chybné zobrazení kalendáře na úvodní obrazovce městských webových stránek. Po rozkliknutí políčka ZOBRAZIT VŠECHNY AKCE se již kalendář zobrazuje správně, stejně tak po výběru možnosti KALENDÁŘ AKCÍ v modré liště na úvodní obrazovce. Požadavek na správné zobrazení kalendáře ve spodní části úvodní obrazovky webových stránek města Orlové jsme zaslali správci webu a dohlédneme na urychlenou nápravu.

Kancelář starosty4.2.2021, 19:07, Václav

Dobrý den, šlo by alespoň provizorně opravit stále se zvětšující výtluky na křižovatce ulic Hornická X Jabloňová? Jedná se o dvě díry a je prakticky nemožné alespoň jednu z nich netrefit při odbočování z/do ulice. Děkuji.

Dobrý den,

zástupce města Orlová provede na místě samém kontrolu a poté zajistí provizorní opravu obalovanou asfaltovou směsí za studena. Děkujeme za Váš podnět.

Odbor správy majetku a hospodářské správy3.2.2021, 9:35, Juchelka Ing.

Není načase už vyměnit roušky v rouškomatu u Kauflandu za respirátory FFP2. Ty dnes nejsou nikde k sehnání a když už se mají používat ve veřejné dopravě a v obchodech. Děkuji.

Dobrý den,

rouškomat byl formou pronájmu pořízen v době, kdy byl nedostatek ochranných prostředků obličeje. V současné době již není o ochranné prostředky úst a nosu nouze, a proto vedení města rozhodlo o ukončení pronájmu rouškomatu k 28. 2. 2021. Dle dostupných informací nebude nošení respirátorů na rizikových místech, jako např. v MHD či v obchodech, povinné, a vedení města tudíž nezvažuje prodloužení pronájmu rouškoumatu, a tím pádem ani obměnu nabízených typů ochranných prostředků obličeje.

Kancelář starosty2.2.2021, 18:25, Ďuris Jan

Dobrý den. 2.2.2021 1.Téměř před rokem jsem zde napsal dotaz (níže uvedený) a bylo mně odpovězeno, že záležitost byla předána patřičnému odboru. Od té doby nic. Říkal jsem si, že řešíme jiné problémy, (covid) odpoví později. Dnes jsem kolem výběhu opět musel projít a doporučil bych zainteresovaným (projektantovi a patřičnému odboru), aby se na to dílo přišli podívat, jak to v praxi funguje a jakou cestu jsou jsou nuceni chodci volit. A to nemluvím ani o nedokončené části ,,chodníku" od branky oplocení směrem k přechodu u Alfréda. Dobrý den. Dotaz z 29.3.2020. Je tomu cca 14 dní od zprovoznění oploceného výběhu pro psy na V. etapě. Nevím, kterého ,,génia" napadlo umístit toto zařízení přímo na ,,chodník", který, město za celou dobu existence V. etapy nedokázalo uvést do podoby chodníku, ale přesto je chodci velice hodně využívám. Navíc směřuje přímo k přechodu silnice směr Dětmarovice. A tak již za tuto krátkou dobu si chodci udělali cestičky kolem oplocení, po trávě. Krása. A je to logické. Asi málo kdo chce otvírat 2 ks branek a procházet prostorem, kde volně pobíhají psi. To nemluvím o matkách s kočárky, či malými dětmi. Můžete mně vysvětlit, jak si projektant představoval, že ten chodník, při tom co tam naprojektoval, má fungovat? Ano, můžete namítat, že níž je chodník (betonové panely). Vede ke světelné křižovatce bez přechodu, osvětlení žádné od počátku výstavby této etapy nebyl nijak upraven, dobré za tmy na zvrtnutí nohy. Také je možnost jít po chodníku kolem cukrárny. Ale lidská povaha volí cestu nejkratší a tato to zrovna není, když jdete směrem od Pětky (bývalý Atom). Vypadá to, jako by někdo chtěl určovat obyvatelům kudy mají chodit. V praxi je to tak, že buď projektant se seznámí s potřebami a chování obyvatel dané lokality a přizpůsobí tomu svůj projekt, nebo ,postaví" něco takového, co akceptuje jen část obyvatel, a pokud se týká tohoto případu, máme super výběh pro psy a kolem něj prošlapaný chodník v travnaté ploše. Vím, že je doba, kdy řešíme epidemii, ale obyvatelé jsou nuceni obcházet tuto ,,překážku". Co s tím??? 2. Zpomalovací práh na ulici F.S.Tůmy u Billy. Po poslední opravě (cca před rokem) mnohá osobní vozidla přijíždějící od rondelu jsou nucena najíždět na něj v protisměru. Jinak hrozí i při opatrné jízdě, že při sjíždění z tohoto prahu dochází k drhnutí zadní části vozu o něj. Také umístění tohoto dopravního prvku v místě kde manévrují těžká zásobovací vozidla při nájezdu k zásobování Billy je nevhodné. Řidiči jsou nuceni často couvat s návěsy do kopce, manévrovat v omezeném prostoru a ještě nerovnost vozovky takového charakteru jim řízení určitě komplikuje. Také váha těchto vozidel deformuje tvar prahu a jsou v něm vyjeté koleje. Opět je dnes rozbitý. Jelikož jej bude nutno opravit, nebylo by možné zvážit změnu v umístění tohoto prvku, nebo změnu jeho konstrukčního řešení? Děkuji.

Dobrý den,

OSMHS Vám k Vašemu dotazu sděluje:

1. Oplocené psí hřiště (cca 20 x 20 m) s prvky pro výcvik malých plemen a agility překážkami (přeskok, kruh, slalom, lávka) bylo provedeno na základě vítězných návrhů podaných do participativního rozpočtu pro rok 2019.

Návrh občana viz https://www.lepsi-orlova.cz/cz/participativni-rozpocet/vitezne-projekty-2019/ splnil požadované podmínky účasti, byl podroben technické analýze proveditelnosti - odborem výstavby a životního prostředí, odborem správy majetku a hospodářské správy - a na základě kladných vyjádření těchto odborů realizoval odbor rozvoje a investic v 02-03/2020 tuto akci. Rovněž byly respektovány všechny podzemní sítě.

2. OSMHS provede na jaře nejnutnější opravy na zpomalovacím prahu tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Co se týká výměny a přesunu zpomalovacího prahu, tak tento požadavek je zahrnut ve IV. etapě revitalizace V. etapy.1.2.2021, 17:08, Alena

Dobrý den, musím se objednávat na vyřízení řidičáku nebo můžu přijít kdykoliv v úředních dnech?

Dobrý den,

bez objednání můžete využít úřední hodiny , které nejsou kráceny, tj. pondělí, středa od 8 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17 hodin.

Odbor dopravy1.2.2021, 14:33, Mirek

Kdy se opraví chodník před školkou na ul.K.Dvořáčka,je to ostuda hlavně že mame školku Montesori a před školkou velkou díru ....

Dobrý den,

k Vašemu dotazu ve věci opravy chodníku před MŠ na ul. K. Dvořáčka Vám sdělujeme, že oprava chodníku je zařazena do seznamu oprav na rok 2021.

Odbor správy majetku a hospodářské správy28.1.2021, 18:02, Marek

Dobrý den.Kdy se konečně někdo rozhodne zalít díru v asvaltu za kruhovym objezdem ul.Na Stuchlíkovci směr stadion.Dal by se do ní ulovit mamut , ani značku před ní se nikdo neobtěžuje postavit.

Dobrý den,

výtluk na komunikaci v ul. Na Stuchlíkovci byl 29. 1. 2021 označen a jeho provizorní oprava studenou obalovanou asfaltovou směsí bude provedena za příznivějších povětrnostních podmínek. Děkujeme za Váš podnět.

Odbor správy majetku a hospodářské správy27.1.2021, 19:37, Wijacká

Dobrý den, potřebuji nový cestovní pas. Je možno zajít na MÚ kdykoliv, nebo se musím objednat.

Dobrý den,

přednostně vyřizujeme objednané klienty ve dnech pondělí, středa od 8 do 11:30 a od 12?30 do 17 hodin. K vyřízení cestovního pasu se můžete objednat na webových stránkách města Orlová nebo telefonicky na číslech 596 581 255 (254, 227, 237).

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad27.1.2021, 16:37, Věra

Dobrý den, chtěla bych vědět, zda plánuje vedení města očkovací místo -COVID- pro občany města. Děkuji Věra B.

Dobrý den,

očkovací místo s předpokládanou kapacitou 500 lidí denně by mělo v březnu vzniknout v orlovské nemocnici. V současné době čekáme na potvrzení této informace Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj.

Kancelář starosty