DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


12.1.2022, 19:33, tomáš

Dobrý den měl bych zájem o byt v novem bytovém dome na náměstí jsou už byty rezervovány? v případě jak bude to bude probíhat když mám o byt zájem

Dobrý den,

v současné době stále probíhá stavba. Po ukončení a zkolaudování stavby budou bytové jednotky přidělovány formou licitací nájemného. Veškeré informace budou zveřejňovány v Orlovských novinách, na úřední desce a všech dostupných informačních kanálech.

Děkujeme za pochopení.
odbor správy majetku a hospodářské správy12.1.2022, 13:29, jarka

Navazuji na dotaz ohledně platby za odvoz odpadu.Uvádíte ,že cena na rok 2022 činí 792kč.Vloni městská rada se usnesla,že poplatek se sníží na polovinu, Tak jak ve skutečnosti vlastně je. Děkuji Jarka

OBČANÉ OD 70 LET BUDOU OD ROKU 2022 PLATIT POLOVIČNÍ POPLATEK ZA ODPAD

Na 20. zasedání Zastupitelstva města Orlová dne 18. 10. 2021 byla schválena nová Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 8/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která bude účinná od 1. 1. 2022. Nahradí tak, v souladu se změnou zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dosavadní obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Roční sazba poplatku zůstává ve výši 792 Kč za osobu ročně.

Nově je v citované obecně závazné vyhlášce schválena úleva pro občany – poplatníky, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou věku 70 let a více, (čl. 7, odst. 4). Úleva je ve výši 50 % roční sazby s podmínkou, že občan – poplatník nemá k 1. 1. 2022 vůči městu Orlová žádný nedoplatek na zavedených místních poplatcích.

Občanům, kteří nebudou mít v evidenci nedoplatky na místních poplatcích, bude úleva zavedena automaticky, není třeba o ni žádat.

Bližší informace vám ochotně poskytnou zaměstnankyně Městského úřadu Orlová, právního odboru, agenda místních poplatků, na tel. číslech 596 581 217, 596 581 150 a 596 581 146.
Právní odbor11.1.2022, 16:35, Miroslav Encemler

Přijedu ráno k nemocnici a parkoviště je plné, marně kroužím a hledám volné místo. Když konečně někdo odjede a já zaparkuji, stojím vedle auta, které má na čelním skle protimrazovou ochranu, ačkoliv bylo celý týden kolem 8stupňů. Z toho je patrno, že tam parkuje dlouhodobě, že je to obyvatel protějších domů. Policie by měla parkoviště projet po 24 hodině a zjistit majitele zaparkovaných aut, zda mají bydliště naproti nemocnici , a tyto pokutovat. Není možné, aby parkoviště nemocnice používali jako parkoviště u domu a pacienti, či nemocní pak nemají kde ráno u nemocnice zaparkovat. Miroslav Encemler

Dobrý den,

Městská policie provádí nepravidelně kontrolu parkování vozidel na Vámi uvedeném místě a samozřejmě vyvozuje z porušení ustanovení silničního zákona v daném místě patřičné důsledky. Bohužel se nám nedaří s ohledem na situaci v oblasti statické dopravy v Orlové nastavit ideální stav.

Děkujeme za pochopení
MPO11.1.2022, 15:58, Josef Friedrich

Dobrý den, máme možnost zúčastnit se licitace bytu v bývalém Doubravanu i když jsme najemnici Heimstadenu? V Orlové bydlíme 41 let. Předem děkujeme za odpověď Josef Friedrich

Této opakované licitace se mohou zúčastnit i občané Evropské unie a dlouhodobě pobývající rezidenti na území Evropské unie starší 18 let s trvalým a prokazatelným pobytem na celém území ČR, kteří splňují podmínky dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem Města Orlová.

Licitačního řízení se mohou zúčastnit občané, kteří splňují tyto podmínky
• nemají úřední adresu trvalého pobytu na území ČR shodnou s adresou ohlašovny MěÚ
• nejsou dlužníky vůči městu Orlová
• nebydlí na základě ubytovací smlouvy na ubytovně
• nevlastní byt nebo obytný dům ani nejsou členem bytového družstva, nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů (platí i pro manžela/ku, druha/družku)
a nemají uzavřený jiný nájemní vztah,
• nejsou vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatné bytové jednotce, přičemž tuto podmínku musí splňovat i další členové společné domácnosti, kteří mají v bytě bydlet,
• nejsou zapsáni v insolvenčním rejstříku
• nepobírají opakující se dávky hmotné nouze (netýká se občanů, kteří pobírají dávky sociální péče na zvláštní pomůcky pro těžce zdravotně postižené či dávky státní sociální podpory vyplácené úřadem práce nebo dávky nemocenského pojištění), a to nepřetržitě po dobu šesti měsíců předcházející datu licitačního řízení. Společně posuzované osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou, která pobírá tyto dávky, se zúčastnit mohou po doložení potvrzení o vlastním příjmu po dobu minimálně jednoho roku před konáním licitace (např. zaměstnání, důchod, rodičovský příspěvek)
• nebyl jim ukončen nájemní vztah k městskému bytu v Orlové výpovědí na základě důvodů uvedených v § 2291, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. ObčZ, v platném znění, s výjimkou, že již uběhla lhůta jednoho roku od výpovědi a sjednání nápravy. Stejný postup město uplatní v případě, že nájem bytu skončil uplynutím doby určité a nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu porušení povinností nájemce
• budou schopni pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu, což potvrdí čestným prohlášením při licitačním řízení. Při podpisu nájemní smlouvy prokáže schopnost hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu potvrzením zaměstnavatele o svém průměrném výdělku nebo potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení o výši důchodu

Průběh licitace
Zájemci se k licitaci dostaví s platným občanským průkazem nebo jiným platným dokladem totožnosti nebo úředně ověřenou plnou mocí zmocňující ho k licitaci. Zájemci o licitaci čestným prohlášením, které obdrží při licitačním řízení, uvede údaje, které jsou pro konkrétní licitační řízení vyhlášeny jako podmínka účasti. Licitace probíhá tak, že v úvodu členové komise zkontrolují platnost dokladů totožnosti u uchazečů o licitaci, popřípadě ověřenou plnou moc. Poté každý zájemce obdrží obálku s lístkem opatřeným úředním razítkem a označením bytu, o jehož nájemné se vede licitace. Zájemce obdrží rovněž čestné prohlášení k požadovaným skutečnostem. Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace a vyloučení z účasti na licitacích na dobu jednoho roku. Zájemce napíše na lístek čitelně výši částky za 1m2/měsíčně, kterou je ochoten zaplatit za nájem bytu v Kč/m2/měsíčně. Tato částka nesmí být nižší než vyvolávací cena. V čestném prohlášení zakroužkuje účastník licitace pravdivé údaje, čestné prohlášení podepíše a odevzdá komisi, která ověří správnost vyplnění údajů, zda souhlasí s dokladem totožnosti či plnou mocí. Po shromáždění všech nabídek komise zjistí pořadí nabízených částek za 1m2/měsíčně a jména příslušných zájemců. Zájemce s nejvyšší částkou za 1m2/měsíčně získává právo uzavřít nájemní smlouvu. Další v pořadí se stávají náhradníky pro případ, že by mezi vybraným zájemcem a městem Orlová nedošlo do 15 dnů od výzvy k uzavření nájemní smlouvy z jakýchkoli důvodů. Při rovnosti vítězné nabídky několika uchazečů bude rozhodovat losování provedené přímo za účasti zájemců o byt.
(OSMHS)8.1.2022, 21:14, Aleš Telčer

Chci zjistit, kolik činí poplatek za svoz odpadu pro rok 2022

Dobrý den,

poplatky za svoz a třídění komunálního odpadu v Orlové se v letošním roce zvyšovat nebudou. Lidé budou platit stejně jako vloni, a to částku ve výši 792 Kč, která je splatná každoročně k 31. květnu.

S pozdravem
kancelář starosty6.1.2022, 13:28, Jitka Horvatova

Dobrý den kdy proběhne další Licitace bytů V Orlové děkuji Horvátová

Dobrý den,

nejbližší licitace městských bytů proběhne 31.01.2022 v 15:00 hodin v Domě kultury města Orlová.

S pozdravem
kancelář starosty5.1.2022, 20:12, Vlasta Radová

Dobrý den, na ulici F.S.Tůmy u č.1208 zmizela lavička, odpočívali na ni staří lide když vyšli kopec a pokračovali do obchodu, k lékaři.......... Údajně ji odnesli dva pracovnici kteří dělali chodníky, směrem dolů od 1208. A ještě jedna věc, rozbitý kontejner na elektro, nevím zda to někdo nahlásil firmě která vlastní tyto červené kontejnery.

Dobrý den,

ano, máte pravdu, jelikož na ulici F.S.Tůmy probíhá stavba, tak všechny lavičky byly odvezeny a budou nahrazeny lavičkami novými, ale až po ukončení stavby. Nové lavičky jsou součástí projektu regenerace V. etapy.

Děkujeme za pochopení.
odbor správy majetku a hospodářské správy4.1.2022, 16:34, Franta Kocourek

Dobrý den. Chci se zeptat proč je pro děti ve školce Karla Dvořáčka na pokyn managementu nařízeno ignorovat smogovou sutuaci a chodit ven i když je to proti zdraví, proč se s dětmi nesmí slavit svátek tří králů, apod. Jedná se o novou metodiku ministerstva nebo o mylný výklad pozice manažera paní ředitelky? Rádi bychom to jako rodiče pochopili

Dobrý den,

skutečnosti uvedené v tomto dotazu považujeme za nepravdivé

1. Smogová situace je v mateřské škole kontrolována každý den v čase před vycházkou tříd, tzn. okolo 9.00 hodin, a to sekretářkou školy. Kontrola probíhá přímo na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_3hour_data_CZ.html#legend).
Sekretářka školky v případě nepříznivé smogové situace ihned informuje telefonicky všechny třídy a tyto zůstávají s dětmi v budově. Děti
neopouštějí školku v případě zhoršené až špatné smogové situace, tzn. označené ČHMÚ 3A a 3B a v případě velmi silného deště, větru nebo mrazu.

2. Téma Tří králů proběhlo na školce v prvním lednovém týdnu na 4 třídách
MŠ, není tedy pravdou, že by se uvedený "svátek" ve školce s dětmi neprobíral nebo k němu byl vydán nějaký "zákaz" ze strany ředitelky MŠ.
Téma třídy na příslušný týden je plně v kompetenci učitelů na třídě. Třídy, které nezvolily téma Tří králů, probíraly s dětmi například ptáky nebo zimní sporty.

Vedení MŠ je vždy připraveno zodpovědět podobné dotazy písemně, mailem nebo osobně. Všichni naši rodiče komunikují s učitelkami i vedením velmi dobře. Schůzku si může za účelem projednání jakéhokoli dotazu smluvit s vedením školy prostřednictvím emailu.

S přáním pevného zdraví
ředitelka MŠ K. Dvořáčka, odbor městských financí a školství4.1.2022, 15:59, Zbigniew

Mam dotaz, kdy bude odstraněn rozbitý kontejner na elektroodpad na ulicí F.S.Tůmy u Bille? Je to blízko komunikace a hrozí poškození projíždějícím vozidlům.

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Rozbitý kontejner na elektroodpad byl již odstraněn.

odbor správy majetku a hospodářské správy30.12.2021, 16:59, Petr Kupec

Dobrý den, mám dotaz k parkování v oblasti ulic Osvobození, Lesní, Květinová. Se znepokojením sleduji, jak se stále více plní parkoviště u letního kina. Zatímco dříve tam večer stávalo pár aut, na která už nezbylo místo ve zmíněných ulicích, dnes tam každý večer parkují auta už v pěti řadách. Pokud bude kapacita tohoto parkoviště „poslední záchrany“ naplněna, nebo plochu na týden zaberou kolotoče, bude to pro místní velký problém. Naději na malé zlepšení vidím v dostavbě náměstí a vrácení parkoviště za kinem Vesmír původnímu účelu. K tomuto parkovišti směřuje můj dotaz. Bude po dokončení náměstí parkoviště opět funkční v celé ploše (odhadem 70 parkovacích míst)? Případně nezvažuje se jeho rekonstrukce a zvětšení kapacity? Mohlo by to alespoň trochu zlepšit situaci v okolních ulicích. I když bych jako všichni nejraději parkoval u domu, začínám si vážit toho, když to mám k autu jen 10 minut pěšky, může být hůř.

Dobrý den,

parkoviště pod kinem Vesmír nebude funkční v celé své původní ploše. Zprovozněna bude pouze část, která je blíže ulice Kpt. Jaroše. V budoucnu se uvažuje o rekonstrukci tohoto parkoviště. Ta bude ale až po, nebo současně s rekonstrukcí kina Vesmír.

Děkujeme za pochopení.
odbor rozvoje a investic17.12.2021, 7:58, Vlastimil Molnár

Dobrý den, chci Vás informovat o vyhazování odpadků nájemníky, na Spojenců 888 Orlová - Poruba. Vím, že nájemce je Heimstaden, ale už delší dobu, úklidová četa vůbec neuklizi,tyto odpadky. Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Tuto problémovou lokalitu na ulicích Spojenců, Dělící a Kpt. Nálepky řešíme mimo jiné také úklidem prostřednictvím pracovníků VPP a VS průběžně, a to 2x týdně (v pondělí a pátky) nad rámec smlouvy s firmami, které o pořádek města pečují. V této části Orlové je bohužel okolí znečišťováno nájemníky mnohem více, než v ostatních částech města. Opětovně vyzveme společnost Heimstaden k součinnosti v této věci. Město Orlová vynakládá na úklid města nejen těchto lokalit nemalé úsilí, ale i finanční prostředky. Není reálné v této části města provádět úklid častěji.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy14.12.2021, 14:36, Michal Chval

Zdravím z Litvínova. Reaguji na článek Seznamu a včerejší zprávu ČT1, kdy podle Obce v datech se u vás žije nejhůř. Když oni do vás, tak vy do nich - podívejte se na tu důležitou firmu do obch. rejstříku (sídlo), do CEDR (dotace) a na jejich účetní závěrku (dotace, zaměstnanci - náklady). Ať se daří a i když jsem v Orlové nikdy nebyl, věřím, že se tam podívám :-)

Dobrý den,

děkujeme za podporu a přejeme klidné a pohodové Vánoce.
S pozdravem

Kancelář starosty14.12.2021, 12:55, M. Orlíková

Dobrý den, prosím o informace k službě TAXÍK MAXÍK, berete jako zdravotnické zařízení také zubaře? V Orlové, Havířově a Karviné, které pro dopravu pro seniory uvádíte, neexistuje reálná možnost najít zubaře. Budete seniorům tuto službu poskytovat i do Ostravy a jiných okolních měst? Tedy když vůbec budou mít štěstí zubního lékaře vůbec najít?

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že i návštěva zubaře je považována za návštěvu zdravotnického zařízení, a tudíž můžete kontaktovat službu TAXÍK MAXÍK a domluvit se na odvozu.

S pozdravem a přáním klidných svátků
kancelář starosty12.12.2021, 18:53, Dušan Putniorz

Je povoleno používat pyrotechniku v Orlové celoročně, nebo je nějaká vyhláška která to omezuje. Děkuji

Dobrý den,

město Orlová nedisponuje vyhláškou, která by omezovala používání zábavné pyrotechniky. Pokud by tomu tak bylo, nelze zakázat používání zábavné pyrotechniky na celém území města absolutně. Následně by došlo ke zrušení takového vyhlášky ústavní soudem, jak se již můžeme dočíst v nálezu ústavního soudu dotýkajícího se vyhlášek o zákazu používání zábavné pyrotechniky z jiných měst. To neznamená, že neexistují jiné právní normy, které řeší tuto problematiku. Je nutné si uvědomit, kdo používá pyrotechnický výrobek, kdy ho používá a jakým způsobem.

Zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) upravuje věkovou hranici a další omezení. Pyrotechnický výrobek je rozdělen do čtyř kategorií a lze je zpřístupnit pouze osobě, která dosáhla určitého věku: 1. kategorie je prodejná osobám starším 15 let, 2. kategorie je prodejná osobám starším 18 let, 3. kategorie je prodejná osobám starším 21 let a 4. kategorie je prodejná osobám s odbornou způsobilostí.

Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích řeší rušní nočního klidu. Pokud jsou pyrotechnické výrobky používány v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin, dochází tímto jednáním k rušení nočního klidu. Zde bych pouze upozornil na výjimky stanovené obecně závaznou vyhláškou města Orlová č. 3/2021 o nočním klidu. Ve vyhlášce jsou stanoveny výjimečné případy, pří nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

V neposlední řadě je nutné si uvědomit dodržování pravidel pro používání pyrotechnických výrobků. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla, která by měla být dodržována. Nebezpečné může být také používání pyrotechnických výrobků v blízkosti objektů, které mohou zahořet nebo úmyslné jednání. Jako příklad z praxe uvedu, kdy děti vhodily zapálený pyrotechnický výrobek do kontejneru na smíšený odpad. Řešení takového jednání, je již v kompetenci HZS a PČR.

Městská policie Orlová12.12.2021, 17:09, Dušan Putniorz

Co chcete dělat v Orlové 3 s pouštěním petard. Vždyť si dovolují vypouštět je 20 m od služebny MP i státní policie. Jsou tu vůbec nějací policisté, nebo jsou všichni v karanténě. Děkuji.

Dobrý den,

město Orlová nedisponuje vyhláškou, která by omezovala používání zábavné pyrotechniky. Pokud by tomu tak bylo, nelze zakázat používání zábavné pyrotechniky na celém území města absolutně. Následně by došlo ke zrušení takového vyhlášky ústavní soudem, jak se již můžeme dočíst v nálezu ústavního soudu dotýkajícího se vyhlášek o zákazu používání zábavné pyrotechniky z jiných měst. To neznamená, že neexistují jiné právní normy, které řeší tuto problematiku. Je nutné si uvědomit, kdo používá pyrotechnický výrobek, kdy ho používá a jakým způsobem.

Zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) upravuje věkovou hranici a další omezení. Pyrotechnický výrobek je rozdělen do čtyř kategorií a lze je zpřístupnit pouze osobě, která dosáhla určitého věku: 1. kategorie je prodejná osobám starším 15 let, 2. kategorie je prodejná osobám starším 18 let, 3. kategorie je prodejná osobám starším 21 let a 4. kategorie je prodejná osobám s odbornou způsobilostí.

Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích řeší rušní nočního klidu. Pokud jsou pyrotechnické výrobky používány v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin, dochází tímto jednáním k rušení nočního klidu. Zde bych pouze upozornil na výjimky stanovené obecně závaznou vyhláškou města Orlová č. 3/2021 o nočním klidu. Ve vyhlášce jsou stanoveny výjimečné případy, pří nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

V neposlední řadě je nutné si uvědomit dodržování pravidel pro používání pyrotechnických výrobků. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla, která by měla být dodržována. Nebezpečné může být také používání pyrotechnických výrobků v blízkosti objektů, které mohou zahořet nebo úmyslné jednání. Jako příklad z praxe uvedu, kdy děti vhodily zapálený pyrotechnický výrobek do kontejneru na smíšený odpad. Řešení takového jednání, je již v kompetenci HZS a PČR.

Městská policie Orlová