DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


18.11.2023, 11:25, Jana

Dobrý den, prosím o informaci z jakého důvodu se kácejí stromy za domem na ulici Slezská 858. Děkuji.

Dobrý den.
stromy za domem na ul. Slezská 858 v k.ú. Poruba u Orlové se nacházejí na lesním pozemku ve vlastnictví podniku, který má vypracovaný a schválený Lesní hospodářský plán (dále jen LHP) - tj. takovou pomůcku pro vlastníka lesa, podle níž má hospodařit tak, aby řádně spravoval své majetky v souladu s jeho zájmy, ale také v souladu se Zákonem 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a jeho prováděcích předpisů.
Na tomto lesním pozemku se nachází (nacházel) porost listnaté dřevinné skladby, který byl dle platného LHP a legislativy ve věku určeném k jeho obnově (s obnovou mohlo být započato již před víc jak dvaceti lety). Porost již je, vzhledem k převažující dřevinné skladbě, přestárlý, jevil známky zdravotního poškození a pomístně ohrožoval bezpečnost osob a majetku.
Věk většiny dřevin přesáhl hospodářskou dobu obmýtí, kdy je vhodno je smýtit tak, aby v plné zralosti daly optimální výtěžnost. Optimální výtěžnost u většiny dřevin na tomto pozemku je v 80-ti letech. Dle platné LHP se na dotčeném pozemku nachází (nacházel) porost ve věku 103 let.
Z důvodu řádného hospodaření a s péči řádného hospodáře vlastník (potažmo organizace s právem hospodařit k tomuto majetku), v souladu s platným LHP a prováděcí legislativou, přistoupil k obnově tohoto lesního porostu, kdy po vykácení stávajícího porostu bude následně na tomto pozemku obnoven porost nový.
Tady je třeba říci, že obnova nemusí probíhat plošnou výsadbou sazenic lesních dřevin.
Na některých místech pozemku již došlo k přirozenému zmlazení - tj. díky opadu semen a jejich ujímavosti se zde již nachází podrost z tzv. přirozeného zmlazení s nímž bude zástupce vlastníka dále pracovat.
V neposlední řadě je nutno uvést, že se jedná o kategorii lesa hospodářského, tedy že tento je primárně určen k výchově a těžbě stromů a dle zákona o lesích pak k jeho následné obnově. Jedná se o stejný princip hospodaření, jaký probíhá na zemědělské půdě, kdy zemědělec na podzim nebo na jaře např. zaseje obilí, pak se o něj stará (vychovává jej), aby měl bohatou úrodu a na podzim jej sklidí. A tak se to opakuje každý rok - tj. hospodářský rok. Jen u lesních pozemků je tento cyklus obvykle dán v koloběhu desítek let.
V případě dalších dotazů je možno kontaktovat buď orgán státní správy lesa - Ing. Kuchařová, MěÚ Orlová, odbor výstavby a životního prostředí nebo organizaci s právem hospodařit k dotčenému lesnímu pozemku, kterou jsou Lesy České republiky, s.p.
S pozdravem
OVŽP17.11.2023, 15:30, Lubomír

Chtěl bych se dotázat, jaký má město plán s pozemkem v Orlové 1, prostor mezi školkou a budovou, kde je květinářství a drogerie. Jedná se o velké parkoviště. Pokud město nemá žádný plán, navrhoval bych pozemek nabídnout firmě, která staví Senior-parky. Město by tak získalo možná i 30 bytů pro seniory, do Orlové 1 by se vrátil život i obchody, senioři by využívali zámecký park k procházkám. Senior-park by sem zapadal, protože odpovídá strukturou výstavby školce - také přízemní stavba. Tak pomalu Orlová 1 umírá a touto stavbou by opět ožila. Popřemýšlejte. Miksa

Dobrý den,
město Orlová má zpracovaný a vydaný regulační plán, který stanoví funkční i prostorové podmínky pro využití území v souvislostí s revitalizací historického centra. Tento regulační plán se zařízením typu senior-park, zejména s ohledem na uspořádání staveb (jako například v senior-parku v Rychvaldu), nepočítá. Zařízení pro seniory obecně zde být umisťovány samozřejmě mohou, ale musí respektovat podmínky prostorové regulace, stanovené regulačním plánem.
Pro úplnost doplňuji, že senior-parky nejsou zařízeními zřizovanými podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o komerční projekty, fungující v jiném režimu, s vyššími finančními nároky na klienty, než běžné domovy pro seniory zřizované např. obcemi.
S pozdravem
ORI14.11.2023, 8:10, Eva Vozňáková

Dobrý den, Mám dotaz ohledně nově zrekonstruovaného sportoviště u základní školy U Kapličky. Bude toto hřiště zpřístupněno veřejnosti, děkuji

Dobrý den,
ano hřiště bude přístupné veřejnosti. Více o projektech města se dozvíte na stránkách www.lepsi-orlova.cz. O přípravě a realizaci tohoto projektu budete na těchto stránkách informováni. Prozatím jsou základní informace zveřejněny na https://www.lepsi-orlova.cz/cz/projekty/prehled-projektu/pripravujeme/149-hriste-u-kaplicky-959.html.
S pozdravem
ORI13.11.2023, 9:21, Jan

Kdy budete obnovovat pozemní označeni invalidni značky na Masarykova tř. 1011.Puvodni není vydět a stavěji se tam auta bez invalidního označení.Děkuji.

Dobrý den,
obnovy vodorovného dopravního značení, včetně vodorovného označení parkovacích míst pro osoby ZTP příslušným symbolem budou prováděny ve vhodném technologickém období v příštím roce, tedy nejdříve na jaře.
S pozdravem
OSMHS13.11.2023, 4:24, Lenka

Dobrý den, veřejné osvětlení na ulicích Sadová a Rajčula Bylo by možné provést údržbu světel? Na těchto ulicích dost světel nesvítí a je to v této lokalitě rizikové. Děkuji

Dobrý den,
sdělujeme Vám, že v dané oblasti došlo externími vlivy ke zkratu u veřejného osvětlení a smluvní správce již provedl jeho nápravu.
S pozdravem
OSMHS11.11.2023, 9:54, Kateřina Schaalová

Dobrý den,prosím o opravu osvětlení na ulici k Holotovci 772,jedna lampa nesvítí. Děkuji. S pozdravem k Schaalová.

Dobrý den,
vzhledem k adresní specifikaci bylo v největší blízkosti vybráno ke kontrole a zadáno k případné opravě světelné místo s označením 6|100 s předpokládaným termínem nápravy do konce týdne.
S pozdravem
OSMHS10.11.2023, 10:40, Klára Šafránková

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně spojů na vlakové nádraží do Dětmarovic. Momentálně žiji v Českém Těšíně, Orlovou navštěvuji za kulturou, nicméně jediný výhodný spoj domů je vlakem z Dětmarovic. Do Českého Těšína se samozřejmě dostanu i autobusem, kdy musím přestupovat v dalším městě, kde naváznost na spoje je s dlouhou prodlevou obzvláště v zimním období. Mou otázkou tedy je, proč není časově zajištěna doprava na vlakové nádraží do Dětmarovic, kde poslední vlak směrem na Mosty u Jablunkova jede ve 23:04 a poslední spoj z Orlové do Dětmarovic je kolem 19:00 hod. Je to nejbližší možné město/obec z kterého vyjet a není možnost se tam městskou dopravou dostat. Děkuji za informaci S pozdravem Klára Šafránková

Dobrý d​en,
v prosinci 2020 proběhla optimalizace Městské hromadné dopravy Orlová (MHD) z důvodu neustálého zvyšování nákladů na její provoz, kdy na základě vytížeností veškerých spojů jednotlivých linek došlo ke změnám jízdních řádů a snížení výkonů v podobě omezení či zrušení málo využívaných spojů. Nelze proto zajistit spojení na každý vlakový spoj v Dětmarovicích.
S pozdravem
OD9.11.2023, 17:18, Lukáš

Dobrý den, Na Lesní opět teče rezavá voda!!! Poslední rok stále dokola opakující se problém po cele Orlové!! Bude to město nějak řešit ?

Dobrý den,
Váš dotaz byl konzultován se zástupcem Severomoravských vodovodů a kanalizací. Vyjádření viz níže:
"Stížnosti na kvalitu vody na ul. Lesní v Orlové – Lutyni neevidujeme, pokud má zákazník rezavou pitnou (studenou) vodu, ať se obrátí přímo na společnosti SmVaK Ostrava a.s., na této ulici je ovšem nové vodovodní potrubí a je pravděpodobné, že problém může být na vnitřních rozvodech nebo se jedná o vodu teplou.
Ing. Jakub Pospíšil, SmVaK9.11.2023, 15:25, Pavel P

Dobrý den, měl bych dotaz k odpadovým nádobám, které jsou u nového polyfunkčního domu na náměstí. Máme hezké náměstí a hezký dům, avšak popelnice jsou přímo na očích kolemjdoucích a téměř u hlavní cesty, stává se, že jsou často velmi plné. Počítá se někdy s jejich „uklizením" někam bokem nebo aspoň s vybudováním stání, které je kryté dřevěnými deskami, aby popelnice nebyly tak na očích?

Dobrý den,
umístění nádob na odpad u domu čp. 1500 je prozatím nejlepší možné řešení. O vybudování krytého kontejnerového stání jsme uvažovali, bohužel jsme nenašli vhodné místo. V projektu celé stavby bylo navrženo jiné stání pro nádoby na odpad, bohužel není vůbec praktické. V rámci udržitelnosti není možné nijak stavebně zasahovat do samotného náměstí či budovy.
S pozdravem
OSMHS9.11.2023, 8:38, Walach

Proč nebyly vyvezeny odpady 9.11.2023 na ulici polní to že se tam opravuje cesta není duvod k nevyvezení platíme dost velkou častku za odpady takže pokud to ještě dnes nevyvezete vysypu vám to před městský uřad,jestli něco platím chci po vás perfektní služby a ne že si budete dělat co chcete

Vážený pane Walachu,
pokud svozovému vozidlu stojí v cestě překážka – zaparkované vozidlo, stavební stroj, apod. tak se stane, že se nádoba či nádoby v ulici nevyvezou. Dle záznamu GPS byla dne 9.11.2023 ulice Polní vyvezena. Je možné, že se svozové vozidlo nedostalo konkrétně k Vaší nádobě, jelikož nepíšete adresu, nedá se to zjistit. Doufáme, že další vývozy proběhnou bez problémů.
S pozdravem
OSMHS8.11.2023, 9:32, Petr Szypka

Dobrý den. Je možno odhlášku a novou přihlášku psa, podat elektronicky ? Děkuji

Dobrý den,
samozřejmě lze podání podat i elektronicky, jak to připouští zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Nicméně nejvhodnějším způsobem je takové podání, které učiníte osobně, jelikož Vám úřední osoba může poskytnout bližší informace k danému poplatku a jeho placení, popř. nás můžete telefonicky/e-mailem kontaktovat, kde Vám bude sděleno, jak máte dále postupovat.
Městský úřad Orlová, právní odbor
tel. 596 581 218 nebo 596 581 217
e-mail: michaela.krulova@muor.cz

S pozdravem
PO7.11.2023, 13:47, Sára

Dobrý den, zajímalo by mne co bude se zavřeným hřištěm na 5.etapě nad podzemními garážemi. Pokud se nepletu, tak hřiště je uzavřeno už asi 3 roky? A stále se nic neděje. Bylo to v okolí nejlepší hřiště a město ho nechalo zchátrat. Můžou se naše děti těšit na obnovu? Pokud ano, bylo by fajn aby i nové hřiště mělo stejný podklad/terén. Ty dnešní hřiště vysypané pískem či štěrkem jsou dost nepohodlné a pro malé děti nepřístupné. Děkuji.

Dobrý den,
dětské hřiště na parkovacím objektu bylo zrušeno z důvodu špatného technického stavu samotného parkovacího objektu. V současné době je připravován projekt dětského hřiště, které bude umístěno pod parkovacím objektem na parc. č. 4213/574 v k. ú. Horní Lutyně. Dopadovou plochu na připravovaném hřišti bude tvořit litá pryž, stejně jako na zrušeném dětském hřišti.
S pozdravem
OSMHS7.11.2023, 9:07, Marie Hrádková

Dobrý den, na ul. Karla Dvořáčka na 5. etapě je znovu rozházen obsah černých kontejnerů na odpadky, plastové pytlíky s odpadem roztrženy, obsah vysypán, rozhrabané všude. Toto většinou dělají bezdomovci v pozdních večerních hodinách, místo je dobře osvětlené. Prosím o zajištění úklidu. Děkuji.

Dobrý den,
nepořádek kolem nádob na odpad byl již uklizen pracovníky SMO, m.a.s.
S pozdravem
OSMHS7.11.2023, 7:05, Alena

Dobrý den. Kde je pro Orlovou zakotvena povinnost občanů sekat trávu ? Nemám na mysli veřejná prostranství, ale soukromé pozemky.

Dobrý den,
pro Orlovou nemáme speciálně zakotvenu povinnost sekání pozemků. Tato povinnost vychází ze zákona § 3 odst.1) písm. a) č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů: vlastníci pozemků jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Pokud tak nečiní, dopouštějí se přestupku podle § 78 odst. 2 písm. a) citovaného zákona, za který jim obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit pokutu.
V případě stížností posíláme výzvy vlastníkům, ale vzhledem k nemožnosti prokázat poškození dle výše uvedeného ustanovení zákona, věříme, že občané v rámci vlastní ohleduplnosti pokosení pozemků provedou. Ve většině případů se tak děje. Problémem je v případě vysoké trávy hlavně negativní působení na alergiky a také rozšiřování plevelů do okolí. Naopak vyšší tráva zadržuje víc vody a chrání půdu před vysycháním. Je to problematika na zvážení každého vlastníka, nicméně se snažíme v tomto najít nějaký rozumný kompromis a v případě, že jsou stížnosti na vysoký trávník, tak občany vyzýváme k provedení údržby. Za normálních podmínek se považuje dostačující vykosit 2x ročně ( do konce června a do konce září -jedná se o nezávazné agrotechnické lhůty stanovené normami).
S pozdravem
OVŽP6.11.2023, 16:02, Šárka Kohutová

Dobrý den,Je možno zajistit odklizení nelegální skládky za domem kpt.Nálepky č.894 Orlová Poruba pozemek je města,vytvořili jí nájemnici při stěhování...bohužel stěhuji se systémem vyhazování nábytku z oken.Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
děkujeme za upozornění na nepořádek. Dne 10.11.2023 proběhlo místní šetření a obyvatel domu, který nepořádek způsobil, přislíbil, že do konce týdne nepořádek společně se sousedem uklidí. Úklid bude zkontrolován.
S pozdravem
OSMHS