DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


29.5.2017, 13:16, Svatoslava Barošová

Prosím o kontrolu úklidu před pprostranstvím u obchodu Hruška, T club a nešťasté rychlé občerstvení. Vždy tato část byla hezká i uklizená. Nesvádí už nás seniorů, kteří zde asi z 50 procent bydlíme několik le, ke krátému posezení. Plocha je posetá papírky, obzvláště v neděli, ale i přes týdem , zaprášená nezametena, nedopalky cigaret.... Do obchodu chodí dost dětí z nedaleké školy. Prostředí vychovává, není problém pak pro mládež zahodit papír, když jich tam je dost.Pamatuji i mé děti úsek velmi čistý a odpočinkový. Přijďte hlavně i v neděli dopoledne, o pondělí nemluvě. Děkuji za vstříctnot.S pozdravem, ať se dílo daří! Svatoslava Barošová

Město Orlová, odbor správy majetku města zajišťuje od července 2017 institut VPP. V jejich náplni práce bude mj. úklid veřejného prostranství, mezi které bude zařazeno také prostranství před Centrumem. Děkujeme za podnět.25.5.2017, 7:53, Marta

Dobrý den, v rámci stažených poplatků za svoz komunálního odpadu v kalendářním roce 2017 se mi velice nelíbí postoj města v rámci informovanosti. Jsem člověk, který je velice aktivní v rámci sdělovacích prostředků, ale tuto informaci jsem osobně nikde nezaznamenala v rámci informovanosti města Orlové. Nelíbí se mi a zásadně jsem proti tomu, že si město samo inkasuje přes SIPO (a jinak) finanční prostředky na svoz komunálního odpadu dopředu na celý kalendářní rok! Jak bude město řešit situace jako: odstěhování, úmrtí apod. To budou čekat další půlrok na vrácení a nebo se město bude spoléhat na to, že lidé tyto fiinanční prostředky nebudou chtít zpět? Město by tedy občanům mělo vrátit část za získáných úrocích, které jim do té doby bude naskakovat na účtě pro komunální odpad tímto zřízeném. Apeluji na město, zastupitelstvo, starostu a další jiné osoby, aby toto rozhodnutí vážně probrali na dalším zastupitelstvu a tento stav od dalšího roku zrušili. Sama zvažuji, že se v této situace obratím na právního zástupce či na ministerstvo, aby tento krok města prošetřili. Nemluvě o tom, že město Orlová má celorepublikově nejvyšší cenu za svoz komunálního odpadu!!!

Dobrý den,
dojde-li ke změně místa pobytu fyzické osoby (tj. změní si trvalý pobyt do jiné obce či města), platí tento poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v daném městě. Vznikne-li přeplatek na tomto poplatku z důvodů této změny, správce daně vrátí vratitelný přeplatek na základě žádosti do 30 dnů ode dne obdržení této žádosti. Nepožádá-li fyzická osoba o vrácení vratitelného přeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, po-té přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce daně, který o něm evidoval. V případě úmrtí, přeplatek je vrácen dědici na základě ukončeného dědického řízení.
Jednoroční splatnost na místním poplatku z komunálního odpadu je dlouhodobě zavedena např. v Ostravě, Havířově.
Sazbu poplatku tvoří (§ 10b odst. 5 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozd.před.):
a) částka až 250 Kč za osobu a kalendářní rok,
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu a kalendářní rok (skutečnými náklady se rozumí finanční prostředky, které byly obcí vynaloženy pouze za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, nikoliv na provoz celého systému „nakládání s komunálními odpady“ od fyzických osob).
Uvedené rozúčtování je vždy součástí obecně závazné vyhlášky.
Obecně závazné vyhlášky (OZV) jsou vždy zasílány na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, zda-li splňují zákonné podmínky, a nejsou v rozporu se zákonem. Zároveň je povinností každou OZV zveřejnit, a to jak fyzicky na úřední desce, tak i dálkově (elektronicky) po dobu 15 dnů.
Závěrem dodáváme, že stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla. Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, stanoví sazbu, splatnost, úlevy, osvobození aj..
Bližší informace Vám budou vždy sděleny na Městském úřadě Orlová, odbor správy majetku a hospodářské správy, 2. patro, kancelář č. 322 a 323, kde se Vám budeme plně věnovat, a zodpovíme Vaše dotazy týkající se této problematiky.
Ing. Michaela Krulová
Odbor správy majetku města a hospodářské správy


mesto-orlova.cz
1) 10.03.2017
Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pdf. ke stažení

2) 07.03.2017

Otazníky kolem hrazení místního poplatku za komunální odpad a ze psů

Sjednocením splatností na těchto poplatcích do 31. května příslušného kalendářního roku neznamená, že se musí daný poplatek uhradit najednou do tohoto data. Poplatek si můžete rozložit na měsíční splátky tak, aby byl uhrazen nejpozději do 31. 5.. Hradíte-li poplatky prostřednictvím složenky, bude vám zaslána. Již nyní si můžete poplatek uhradit na pokladně Městského úřadu Orlová v přízemí, kanceláři č. 110 nebo ve II. patře, kanceláři č. 323 (správce poplatku), popř. vám zašleme platební údaje na váš e-mail (do e-mailu napište celé jméno a příjmení, datum narození či rodné číslo).
Kontakt: Ing. Michaela Krulová, e-mail: michaela.krulova@muor.cz, telefon: 596 581 217
Ing. Jaroslava Buchtová, e-mail: jaroslava.buchtova@muor.cz, telefon: 596 581 218
V případě, že je poplatek hrazený prostřednictvím SIPO, zde si poplatník nemusí nic měnit, či nahlašovat na České poště s. p.. Poplatek vám bude zaslán do SIPA (správcem poplatku) ve čtyřech stejných měsíčních platbách.
Níže uvádíme, kdo je osvobozen od místního poplatku z komunálního odpadu.
Ze zákona od 1. 1. 2016 je osvobozena fyzická osoba, která je (§ 10b odst. 3 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů):
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístněné v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se dále osvobozuje fyzická osoba:
a) po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo po dobu trvání vazby v příslušném kalendářním roce,
b) po dobu pobytu nejméně 3 měsíců (po sobě jdoucích) v ubytovnách, zařízeních sociálních služeb, které nejsou osvobozeny ze zákona (viz výše) v příslušném kalendářním roce,
c) po dobu nejméně 3 měsíců (po sobě jdoucích) ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny) v příslušném kalendářním roce,
d) držitelé průkazu ZTP/P,
e) po dobu dlouhodobého pobytu v zahraničí nejméně 6 měsíců (po sobě jdoucích) v příslušném kalendářním roce,
f) po dobu nejméně 3 měsíců (po sobě jdoucích) mimo území města, a zároveň prokazatelně platící za odvoz odpadu v jiné obci nebo městě v příslušném kalendářním roce,
g) nezletilá, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhne jednoho roku věku.
Poznámka: Dosud byla osvobozena nezletilá osoba do 3 měsíců věku, ale toto osvobození bylo možné uplatnit pouze od března roku 2016 (dříve osvobození nebylo součástí Obecně závazné vyhlášky).
V případě, že chcete uplatnit uvedené osvobození od poplatkové povinnosti, musíte doložit existenci skutečností zakládajících nárok na toto osvobození, např.:
- vysokoškolský student doloží ubytovací smlouvu z kolejí,
- osoba zdržující se dlouhodobě v zahraničí doloží např. potvrzení od zaměstnavatele, nájemní smlouvu, či jiný doklad či dokument prokazující jeho pobyt v cizině (nutno doložit svůj vlastní český překlad),
- osoba zdržující se mimo Orlovou a prokazatelně platící odvoz odpadu v jiné obci, doloží např. potvrzení dané obce o úhradě odpadu.
Bližší informace vám budou poskytnuty přímo na Městském úřadě v Orlové-Lutyni, Osvobození 796, ve II. patře, v kanceláři č. 323 a 324 nebo telefonicky 596 581 217, 596 581 218, e-mailem: michaela.krulova@muor.cz, jaroslava.buchtova@muor.cz.

Ing. Michaela Krulová
odbor správy majetku a hospodářské správy


INFORMOVANOST O SJEDNOCENÍ POPLATKŮ:

3) 07.03.2017 text článku z webových stránek města:
Poplatek za komunální odpad je nutné uhradit do konce května!
Orlovští zastupitelé na svém únorovém zasedání sjednotili splatnost poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů z kvartální na roční splatnost a zároveň na poplatku za komunální odpad upravili osvobození.
Dosud platili Orlovští místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve čtyřech stejných splátkách, vždy ke konci března, května, srpna a listopadu. Pouze poplatníci, kteří měli ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde nebyla hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, měli splatnost poplatku k 31. květnu. V nové vyhlášce je tato splatnost sjednocena s termínem splatností nejpozději do konce května příslušného kalendářního roku.
Město sjednocením splatnosti poplatku ušetří tisíce. Změna představuje nejen časovou, ale především roční finanční úsporu za tisk a distribuci složenek, která dosahovala zhruba 100 tisíc Kč. Doposud se tisklo 35 tisíc složenek, nově by se měl tento počet snížit na 11 tisíc kusů.
Orlovští se nemusí obávat, že by museli roční platbu za poplatek komunálního odpadu, která představuje částku 624 Kč, uhradit najednou v daném termínu. „Samozřejmě, že si platbu mohou rozložit do více částek, mohou platit i měsíčně prostřednictvím SIPO, což je nejoptimálnější, ale celková částka musí být městu uhrazena vždy nejpozději k 31. květnu,“ vysvětluje starosta města Ing. Tomáš Kuča.
Za zmínku stojí, že nová úprava vyhlášky již nepočítá s osvobozením fyzické osoby, která je úředně prohlášená za nezvěstnou, prodlužuje osvobození malých dětí do jednoho roku věku, přičemž dosud byly osvobozeny děti pouze do tří měsíců věku. Osvobozeny od poplatku budou i lidé, kteří pobývají v zahraničí nejméně šest měsíců.

4) Videokronika - zastupitelstvo
http://www.mesto-orlova.cz/cz/mesto/videokronika/70-19-zastupitelstvo-mesta-orlova.html

5) Ostatní média
http://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/psali-o-nas/karvinsko/
http://www.mesto-orlova.cz/images_clanek/32306_1.jpg
(článek Richarda Kutěje viz. níže i stránky Deníku)

Facebook města Orlové
informace o odpadu 04.03.2017

Polar
Orlovský expres 25. února 2017
https://polar.cz/porady/orlovsky-expres/orlovsky-expres-25-02-2017-16-36 (odkaz na celý díl)
https://polar.cz/zpravy/karvinsko/orlova/11000007471/orlovsti-zastupitele-jednali-o-odpadech-a-kanalizaci (odkaz na jednotlivou reportáž)

Denik.cz
26.02.2017
http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/kojenci-maji-svoz-plin-zdarma-20170224.html
Kojenci mají svoz plín zdarma
Caparti do jednoho roku věku i ti, kteří pobývají více jak šest měsíců v zahraničí. To jsou lidé, kteří nyní nemusí v Orlové platit za svoz odpadu. Nová pravidla každoročních poplatků schvalovali tento týden tamní zastupitelé.
Nová pravidla přinesou mimo jiné i tisíce korun úspor do městské kasy. Dosud byly splátky rozděleny rovnoměrně do čtyřech termínů. Pokaždé to mj. znamenalo tisk a distribuci složenek. Nyní platí pro všechny jeden termín. Datum splatnosti je každý rok do 31. května.
„Změna představuje nejen časovou, ale především roční finanční úsporu za tisk a distribuci složenek, která dosahovala zhruba 100 tisíc korun. Doposud se tisklo 35 tisíc složenek, nově by se tento počet snížil na 11 tisíc kusů," vysvětlila mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.
PLATBA SE DÁ ROZLOŽIT
Nová pravidla ale myslí třeba i na vícečlenné rodiny, pro které by jednorázová platba mohla být příliš velkou finanční zátěží.
„Samozřejmě, že si platbu mohou rozložit do více částek. Mohou platit i měsíčně prostřednictvím SIPO, což je optimální, ale celková částka musí být městu uhrazena vždy nejpozději k 31. květnu," doplnila mluvčí města.
Za zmínku stojí, že nová úprava vyhlášky již nepočítá s osvobozením osoby, která je úředně prohlášena za nezvěstnou, novinkou je i zmíněné osvobození dětí do jednoho roku, dosud se to týkalo dětí jen do tří měsíců.
Pro úplnost, v Orlové se nyní ročně platí za hlavu 624 korun.25.5.2017, 6:14, Dagmar Křístková

Dobrý den,po delší době jsem prošla lesoparkem.Dle informací má být celková úprava hotová na podzim.Pracuji tam celkem 3 delnici. Opravdu zaručujete obyvatelům Orlové, že touto rychlosti a a se 3 pracovniky bude vše dokončeno v řádném termínu? Nebo zase budeme číst o nějakých překážkách, které termín prodlužuji ? Také jste nás informovali o úpravách prostor u Moravy.Opet jenom slova na papíře a skutek utek, nic se neděje. Už se těším na odpověď, že vše probíhá dle plánu, tak jako vše v Orlové.

V rámci úprav prostranství před Moravou byly zahájeny projekční práce na rekonstrukce chodníků. Vzhledem k vysokým finančním nákladům akce bude etapizována. Kromě projekčních prací proběhne také výběrové řízení na dodavatele stavby a fyzicky by stavba mohla začít na podzim. Bohužel současná komplikovaná legislativa stále více prodlužuje termíny staveb, kdy fyzická realizace je tou nejrychlejší a nejjednodušší částí.
Ing. Martina Szotkowská
odbor rozvoje a investic24.5.2017, 22:41, Lucie Macková

Dobrý den chtěla jsem se zeptat,proč není v Orlové pořádné hračkářství?Když něco chceme koupit dcerce tak musíme jezdit do Ostravy nebo karviné.Ale hlavně,že máme tady několik drogerií a hospod ,že to snad nejde ani spočítat.Kdysi bylo hračkářství v obchodním domě orel,ale to už se dávno zrušilo.Sice je hračkářství v Orlové 4 v centrumu,ale tam nic nenajdete.Nelíbi se mi to,jako matce.

Dobrý den,
bohužel, město tuto záležitost nemůže ovlivnit. Je na každém podnikateli v čem chce podnikat - a s čím chce obchodovat, jestli s potravinami, hračkami, nebo knihami, protože i knihkupectví v Orlové chybí. Volné prostory by se ve městě určitě našly, ale bohužel, nenašel se zájemce. Bohužel, mnozí podnikatelé raději podnikají v oblasti pohostinství nebo obchodují s drogistickým zbožím, ale to nejspíš proto, že je to zaručeným zdrojem příjmů. Kde je poptávka, tam je nabídka... Co se týče Vaší nespokojenosti s nabídkou v hračkářství v Centrumu, zkuste je požádat o rozšíření nabídky. Je to soukromá firma, mohla by svým zákazníkům vyjít vstříc.
S pozdravem
Nataša Cibulková24.5.2017, 13:35, Jaroslav

Dobrý den, pochopil jsem, že se odpadky budou platit dopředu, do května na zbytek roku. Ale co když dojde např. v červnu k odstěhování, úmrtí, nebo jiným nepředpokládaným událostem? Když umřel otec, taky se ten měsíc platily poplatky za odpad na další kvartál, ale otec už nestihl vysypat do kontejneru nic, ani dopředu. Peníze za tři předplacené měsíce si město nechalo. Proto se ptám, co když to bude za měsíců šest? Děkuji za odpověď a hezký den Jaroslav

Vážený pane,
uhradíte-li uvedený poplatek na celý rok, a v průběhu daného roku nastane změna, např. odstěhování do jiného města apod., a vznikne-li Vám přeplatek na tomto poplatku, tento Vám bude na základě žádosti o vrácení přeplatku vrácen do 30 dnů (ode dne podání žádosti). V případě, že osoba nepožádá o vrácení přeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, až po uplynutí této lhůty přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu správce daně, který o něm evidoval.

Jestliže zemře poplatník, a vznikne mu přeplatek na místním poplatku, tento je vrácen na základě ukončeného dědického řízení dědici.
Ing. Jaroslava Buchtová24.5.2017, 12:23, Petra

Dobrý den, u mateřské školky na ulici Okružní, nesvítí světlo.

Dobrý den,
požadavek občana byl sdělen správci veřejného osvětlení. Svítidlo bylo opraveno.
S pozdravem
Ing. Lukáš Valový23.5.2017, 17:53, Bohuna Koukolová

Dobrý den, můžu prosím vědět, jaká je tvrdost vody v Orlové? Děkuji za odpověď Koukolová

Náš region má ve vodovodní síti jednu z nejkvalitnějších vod v republice. Její tvrdost i další charakteristiky lze zjistit aktuálně na stránkách SmVaK Ostrava, a.s. Tvrdost vody v Orlové- Lazích a Porubě činí 0,6 mmol/l, tj. jde o velmi měkkou vodu, v části Orlová - Město, Lutyně, Poruba činí 0,7 mmol/l, tj. jde o měkkou vodu. (pozn. Poruba je zásobována ze dvou zdrojů, proto dvě hodnoty).


Hana Juřicová
OVŽP23.5.2017, 17:51, ZUZANA

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je to s hernami v našem městě. Myslela jsem že se další nebudou stavět a jak koukám nové San Marco..herna ...vyrostla na V.etapě.

Prosíme o upřesnění dotazu, víme o herně San Marco na III. etapě a o herně Šatlava na V.etapě v Orlu. Pokud jde skutečně o novou hernu na V.etapě a ne o překlep, prosíme o sdělení, u kterého č.p. se má nacházet.
děkuji

Hana Juřicová
OVŽP23.5.2017, 17:44, Dagmar Wolfová

Dobrý den, chci se informovat na výměnu řidičského průkazu pro mou sestru,jehož platnost je do 17.12.2017.Kdy je možno o výměnu požádat, aby nedošlo k nějakéhu prodlení. Děkuji Vám a jsem s pozdravem Wolfová Dagmar.

Dobrý den paní Wolfová,
Ministerstvo dopravy doporučuje podat žádost o výměnu řidičského průkazu, nejdříve 3 měsíce před ukončení platnosti řidičského průkazu. Doba na zpracování nového řidičského průkazu je 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu.
S pozdravem
Silvie Havlásková
úředník oddělení dopravně správních agend - registr řidičů
Odbor dopravy20.5.2017, 15:01, Ivana

Dobrý den, existuje obecní vyhláška, tak, jak je to např. v Německu,že se nesmí vrtat do zdi a dělat různé stavební práce v bytě v době odpoledního klidu? Např. od 12 - 14 hodin. V bytě nám spí malé dítě a soused již 7 měsíců dělá randál v této době. Dítě nespí a my už jsme taky z toho věčného kraválu psychicky vyčerpaní. Samozřejmě se se sousedem nedomluvíte, prý si může dělat co chce. Neuvažuje město o nějaké podobné vyhlášce ?Děkuji za odpověď.

Dobrý den, obec Orlová takovou vyhlášku nemá a myslím si, že ani žádná jiná obec v ČR, maximálně se upravuje doba sečení trávy a podobně. V ČR není zákonem dána doba odpoledního klidu, jako je např. stanovena doba nočního klidu od 22:00 do 06:00 hodin. Máme zákonem upravenou pouze dobu pracovního klidu.
Bc. Marian Polka
vedoucí oddělení přestupků
Městský úřad Orlová18.5.2017, 21:44, Monika L.

Dobry den, mam dotaz ohledne detskeho hriste nad podzemnim parkovistem na 5. etape. Na vyvesni tabuli visi, ze je zde zakaz jizdy na kol.bruslich, kolech a kolobezkach. Ale nam bylo ochrankou parkoviste sdeleno, ze zde nesmi deti jezdit ani na odrazedlech. Ta ale v pravidlech uzivani hriste vymezena nejsou. Jak to tedy je? Dekuji za odpoved.

Dobrý den,
ano, byli jste správně ostrahou parkovacího objektu informováni o tomto zákazu, naší snahou je zajistit bezpečnost v prostoru hrajících si dětí na hřišti a předcházet zbytečným úrazům. Hřiště slouží pro hru dětí na předmětných prvcích a herní sestavě, nikoli k jízdě. Vzhledem k tomu, že se v současné době provádí obnova provozního řádu na parkovacím objektu, bude provozní řád o tuto skutečnost upraven.
Bc. Günther17.5.2017, 15:29, Rostislav Kumorek

Dobrý den, prosím Vás nenašla se taška (na notebook) černé barvy měl jsem v ní doklady, platební karty, klíče atd. Děkuji Kumorek R

Dobrý den, mluvila jsem s paní Borovou, která má pod sebou ztráty a nálezy, můžete jí zavolat na tel.č.: 596 581 129 (e-mail: maria.borova@muor.cz). Zkuste ještě ověřit, zda to někdo nepředal na městskou policii nebo Policii ČR - územní pracoviště v Orlové.
Držím palce!
Nataša Cibulková17.5.2017, 7:10, Lenka Klajmanová

Na ulici Klášterní, poblíž autobusové zastávky Orlová-Město, hřbitov už déle jak rok vytéká z kanalizace na vozovku voda. Zajímalo by mě, zda byla tato porucha někomu hlášena a jestli to bude někdy opraveno. V současné době už voda poškodila povrch vozovky, jsou tam výmoly a od projíždějících aut stříká voda na chodník. děkuji za informaci, Lenka Klajmanová

Porucha na dešťové kanalizaci na hřbitově v Orlové-Městě se v současné době řeší. Práce spojené s výměnou potrubí dešťové kanalizace na hřbitově jsou objednány a budou probíhat počátkem měsíce června letošního roku.

Jana Fojtová
odbor správy majetku a hospodářské správy15.5.2017, 8:36, Martin Mlýnek

Dobrý den, proč probíhá "boj s odkládáním objemného odpadu v okolí kontejnerů" formou vylepování nálepek s vyhrožováním pokutou? Proč nejste schopní přistavovat pravidelně velkoobjemové kontejnery? Za co platíme tolik peněz za odpad? Pokuď se nějaký kontejner na sídlišti objeví, je okamžitě plný, což svědčí o velké poptávce. Naprostá větsina obyvatel nikdy nic nepoveze do sběrného dvora. Začněte se už konečně také trochu starat o to co občané chtějí.

Město Orlová, odbor správy majetku a hospodářské správy zajišťuje prostřednictvím svozové firmy SMO, městské akciové společnosti Orlová odvoz a úklid kolem nádob určených k odkládání směsného komunálního odpadu s odvozem objemného odpadu v týdenních intervalech a úklidu drobného odpadu a zametání v denních intervalech. Občané města Orlové by měli dle OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Orlová odkládat odpad na místa pro dané odpady k tomu určená (nádoby, sběrné dvory apod…).
Odkládáním odpadu kolem nádob se tvoří černé skládky, což může být ze strany Městské Policie pokutováno, a z toho důvodu město přistoupilo k polepům nádob, aby upozornilo občany, že nemají odkládat odpad mimo nádoby. Černé skládky, které se shromažďováním odpadu kolem nádob vytvářejí, zatěžují naše životní prostředí a způsobují rozmnožování hlodavců zejména potkanů, kteří jsou nebezpečnými roznášeči infekci a nemoci.

Jana Fojtová
odbor správy majetku a hospodářské správy14.5.2017, 9:45, Kristina Dohnalova

Dobry den,chtela jsem se zeptat,kdyz platime tak vysoke poplatky za psa v panelaku,proc nejsou po meste rozmisteny alespon sacky na vykaly?Na co jsou penize za vybrane poplatky pouzity? DEKUJI.

Město ve spolupráci se spol. SMO, městskou akciovou společností Orlová rozmístí v letošním roce na dvaceti místech ve městě Orlová stojany se zásobníky na sáčky sloužící ke sběru psích exkrementů. Instalace proběhne v měsících květnu a červnu. Co se týká poplatku za psa, který je součástí rozpočtu města, hradí se z něho útulek pro psy se všemi náklady s tím spojené a od června letošního roku rovněž již zmíněné stojany a sáčky na psí exkrementy.

Jana Fojtová
odbor správy majetku a hospodářské správy