DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


12.1.2022, 13:29, jarka

Navazuji na dotaz ohledně platby za odvoz odpadu.Uvádíte ,že cena na rok 2022 činí 792kč.Vloni městská rada se usnesla,že poplatek se sníží na polovinu, Tak jak ve skutečnosti vlastně je. Děkuji Jarka

OBČANÉ OD 70 LET BUDOU OD ROKU 2022 PLATIT POLOVIČNÍ POPLATEK ZA ODPAD

Na 20. zasedání Zastupitelstva města Orlová dne 18. 10. 2021 byla schválena nová Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 8/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která bude účinná od 1. 1. 2022. Nahradí tak, v souladu se změnou zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dosavadní obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Roční sazba poplatku zůstává ve výši 792 Kč za osobu ročně.

Nově je v citované obecně závazné vyhlášce schválena úleva pro občany – poplatníky, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou věku 70 let a více, (čl. 7, odst. 4). Úleva je ve výši 50 % roční sazby s podmínkou, že občan – poplatník nemá k 1. 1. 2022 vůči městu Orlová žádný nedoplatek na zavedených místních poplatcích.

Občanům, kteří nebudou mít v evidenci nedoplatky na místních poplatcích, bude úleva zavedena automaticky, není třeba o ni žádat.

Bližší informace vám ochotně poskytnou zaměstnankyně Městského úřadu Orlová, právního odboru, agenda místních poplatků, na tel. číslech 596 581 217, 596 581 150 a 596 581 146.
Právní odbor11.1.2022, 15:58, Josef Friedrich

Dobrý den, máme možnost zúčastnit se licitace bytu v bývalém Doubravanu i když jsme najemnici Heimstadenu? V Orlové bydlíme 41 let. Předem děkujeme za odpověď Josef Friedrich

Této opakované licitace se mohou zúčastnit i občané Evropské unie a dlouhodobě pobývající rezidenti na území Evropské unie starší 18 let s trvalým a prokazatelným pobytem na celém území ČR, kteří splňují podmínky dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem Města Orlová.

Licitačního řízení se mohou zúčastnit občané, kteří splňují tyto podmínky
• nemají úřední adresu trvalého pobytu na území ČR shodnou s adresou ohlašovny MěÚ
• nejsou dlužníky vůči městu Orlová
• nebydlí na základě ubytovací smlouvy na ubytovně
• nevlastní byt nebo obytný dům ani nejsou členem bytového družstva, nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů (platí i pro manžela/ku, druha/družku)
a nemají uzavřený jiný nájemní vztah,
• nejsou vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatné bytové jednotce, přičemž tuto podmínku musí splňovat i další členové společné domácnosti, kteří mají v bytě bydlet,
• nejsou zapsáni v insolvenčním rejstříku
• nepobírají opakující se dávky hmotné nouze (netýká se občanů, kteří pobírají dávky sociální péče na zvláštní pomůcky pro těžce zdravotně postižené či dávky státní sociální podpory vyplácené úřadem práce nebo dávky nemocenského pojištění), a to nepřetržitě po dobu šesti měsíců předcházející datu licitačního řízení. Společně posuzované osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou, která pobírá tyto dávky, se zúčastnit mohou po doložení potvrzení o vlastním příjmu po dobu minimálně jednoho roku před konáním licitace (např. zaměstnání, důchod, rodičovský příspěvek)
• nebyl jim ukončen nájemní vztah k městskému bytu v Orlové výpovědí na základě důvodů uvedených v § 2291, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. ObčZ, v platném znění, s výjimkou, že již uběhla lhůta jednoho roku od výpovědi a sjednání nápravy. Stejný postup město uplatní v případě, že nájem bytu skončil uplynutím doby určité a nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu porušení povinností nájemce
• budou schopni pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu, což potvrdí čestným prohlášením při licitačním řízení. Při podpisu nájemní smlouvy prokáže schopnost hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu potvrzením zaměstnavatele o svém průměrném výdělku nebo potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení o výši důchodu

Průběh licitace
Zájemci se k licitaci dostaví s platným občanským průkazem nebo jiným platným dokladem totožnosti nebo úředně ověřenou plnou mocí zmocňující ho k licitaci. Zájemci o licitaci čestným prohlášením, které obdrží při licitačním řízení, uvede údaje, které jsou pro konkrétní licitační řízení vyhlášeny jako podmínka účasti. Licitace probíhá tak, že v úvodu členové komise zkontrolují platnost dokladů totožnosti u uchazečů o licitaci, popřípadě ověřenou plnou moc. Poté každý zájemce obdrží obálku s lístkem opatřeným úředním razítkem a označením bytu, o jehož nájemné se vede licitace. Zájemce obdrží rovněž čestné prohlášení k požadovaným skutečnostem. Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude mít za následek vyloučení ze stávající licitace a vyloučení z účasti na licitacích na dobu jednoho roku. Zájemce napíše na lístek čitelně výši částky za 1m2/měsíčně, kterou je ochoten zaplatit za nájem bytu v Kč/m2/měsíčně. Tato částka nesmí být nižší než vyvolávací cena. V čestném prohlášení zakroužkuje účastník licitace pravdivé údaje, čestné prohlášení podepíše a odevzdá komisi, která ověří správnost vyplnění údajů, zda souhlasí s dokladem totožnosti či plnou mocí. Po shromáždění všech nabídek komise zjistí pořadí nabízených částek za 1m2/měsíčně a jména příslušných zájemců. Zájemce s nejvyšší částkou za 1m2/měsíčně získává právo uzavřít nájemní smlouvu. Další v pořadí se stávají náhradníky pro případ, že by mezi vybraným zájemcem a městem Orlová nedošlo do 15 dnů od výzvy k uzavření nájemní smlouvy z jakýchkoli důvodů. Při rovnosti vítězné nabídky několika uchazečů bude rozhodovat losování provedené přímo za účasti zájemců o byt.
(OSMHS)8.1.2022, 21:14, Aleš Telčer

Chci zjistit, kolik činí poplatek za svoz odpadu pro rok 2022

Dobrý den,

poplatky za svoz a třídění komunálního odpadu v Orlové se v letošním roce zvyšovat nebudou. Lidé budou platit stejně jako vloni, a to částku ve výši 792 Kč, která je splatná každoročně k 31. květnu.

S pozdravem
kancelář starosty6.1.2022, 13:28, Jitka Horvatova

Dobrý den kdy proběhne další Licitace bytů V Orlové děkuji Horvátová

Dobrý den,

nejbližší licitace městských bytů proběhne 31.01.2022 v 15:00 hodin v Domě kultury města Orlová.

S pozdravem
kancelář starosty14.12.2021, 14:36, Michal Chval

Zdravím z Litvínova. Reaguji na článek Seznamu a včerejší zprávu ČT1, kdy podle Obce v datech se u vás žije nejhůř. Když oni do vás, tak vy do nich - podívejte se na tu důležitou firmu do obch. rejstříku (sídlo), do CEDR (dotace) a na jejich účetní závěrku (dotace, zaměstnanci - náklady). Ať se daří a i když jsem v Orlové nikdy nebyl, věřím, že se tam podívám :-)

Dobrý den,

děkujeme za podporu a přejeme klidné a pohodové Vánoce.
S pozdravem

Kancelář starosty14.12.2021, 12:55, M. Orlíková

Dobrý den, prosím o informace k službě TAXÍK MAXÍK, berete jako zdravotnické zařízení také zubaře? V Orlové, Havířově a Karviné, které pro dopravu pro seniory uvádíte, neexistuje reálná možnost najít zubaře. Budete seniorům tuto službu poskytovat i do Ostravy a jiných okolních měst? Tedy když vůbec budou mít štěstí zubního lékaře vůbec najít?

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že i návštěva zubaře je považována za návštěvu zdravotnického zařízení, a tudíž můžete kontaktovat službu TAXÍK MAXÍK a domluvit se na odvozu.

S pozdravem a přáním klidných svátků
kancelář starosty12.12.2021, 18:53, Dušan Putniorz

Je povoleno používat pyrotechniku v Orlové celoročně, nebo je nějaká vyhláška která to omezuje. Děkuji

Dobrý den,

město Orlová nedisponuje vyhláškou, která by omezovala používání zábavné pyrotechniky. Pokud by tomu tak bylo, nelze zakázat používání zábavné pyrotechniky na celém území města absolutně. Následně by došlo ke zrušení takového vyhlášky ústavní soudem, jak se již můžeme dočíst v nálezu ústavního soudu dotýkajícího se vyhlášek o zákazu používání zábavné pyrotechniky z jiných měst. To neznamená, že neexistují jiné právní normy, které řeší tuto problematiku. Je nutné si uvědomit, kdo používá pyrotechnický výrobek, kdy ho používá a jakým způsobem.

Zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) upravuje věkovou hranici a další omezení. Pyrotechnický výrobek je rozdělen do čtyř kategorií a lze je zpřístupnit pouze osobě, která dosáhla určitého věku: 1. kategorie je prodejná osobám starším 15 let, 2. kategorie je prodejná osobám starším 18 let, 3. kategorie je prodejná osobám starším 21 let a 4. kategorie je prodejná osobám s odbornou způsobilostí.

Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích řeší rušní nočního klidu. Pokud jsou pyrotechnické výrobky používány v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin, dochází tímto jednáním k rušení nočního klidu. Zde bych pouze upozornil na výjimky stanovené obecně závaznou vyhláškou města Orlová č. 3/2021 o nočním klidu. Ve vyhlášce jsou stanoveny výjimečné případy, pří nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

V neposlední řadě je nutné si uvědomit dodržování pravidel pro používání pyrotechnických výrobků. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla, která by měla být dodržována. Nebezpečné může být také používání pyrotechnických výrobků v blízkosti objektů, které mohou zahořet nebo úmyslné jednání. Jako příklad z praxe uvedu, kdy děti vhodily zapálený pyrotechnický výrobek do kontejneru na smíšený odpad. Řešení takového jednání, je již v kompetenci HZS a PČR.

Městská policie Orlová12.12.2021, 17:09, Dušan Putniorz

Co chcete dělat v Orlové 3 s pouštěním petard. Vždyť si dovolují vypouštět je 20 m od služebny MP i státní policie. Jsou tu vůbec nějací policisté, nebo jsou všichni v karanténě. Děkuji.

Dobrý den,

město Orlová nedisponuje vyhláškou, která by omezovala používání zábavné pyrotechniky. Pokud by tomu tak bylo, nelze zakázat používání zábavné pyrotechniky na celém území města absolutně. Následně by došlo ke zrušení takového vyhlášky ústavní soudem, jak se již můžeme dočíst v nálezu ústavního soudu dotýkajícího se vyhlášek o zákazu používání zábavné pyrotechniky z jiných měst. To neznamená, že neexistují jiné právní normy, které řeší tuto problematiku. Je nutné si uvědomit, kdo používá pyrotechnický výrobek, kdy ho používá a jakým způsobem.

Zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) upravuje věkovou hranici a další omezení. Pyrotechnický výrobek je rozdělen do čtyř kategorií a lze je zpřístupnit pouze osobě, která dosáhla určitého věku: 1. kategorie je prodejná osobám starším 15 let, 2. kategorie je prodejná osobám starším 18 let, 3. kategorie je prodejná osobám starším 21 let a 4. kategorie je prodejná osobám s odbornou způsobilostí.

Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích řeší rušní nočního klidu. Pokud jsou pyrotechnické výrobky používány v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin, dochází tímto jednáním k rušení nočního klidu. Zde bych pouze upozornil na výjimky stanovené obecně závaznou vyhláškou města Orlová č. 3/2021 o nočním klidu. Ve vyhlášce jsou stanoveny výjimečné případy, pří nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

V neposlední řadě je nutné si uvědomit dodržování pravidel pro používání pyrotechnických výrobků. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla, která by měla být dodržována. Nebezpečné může být také používání pyrotechnických výrobků v blízkosti objektů, které mohou zahořet nebo úmyslné jednání. Jako příklad z praxe uvedu, kdy děti vhodily zapálený pyrotechnický výrobek do kontejneru na smíšený odpad. Řešení takového jednání, je již v kompetenci HZS a PČR.

Městská policie Orlová12.12.2021, 12:01, Karel

Prosim Vas,je nutne aby ta stara postacka,co jezdi v tom aute po orlove,jezdila PO CHODNIKU???? vzdyt ona ohrozuje chodce a jeste se tomu smeje! dojede si v klidu po chodniku az pred vchod a jde do schranky s JEDNIM ČASOPISEM. to snad nemysli ani vazně.

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Nicméně, oslovil jste zmíněnou pošťačku a upozornil na to, že autem nemůže jezdit po chodníku? Jistě pochopíte, že takto, na základě Vašeho e-mailu, nelze dohledat dotyčnou paní a neadresně jí sdělit, že někde jela po chodníku. Když vidíte takovýto přestupek, můžete paní upozornit, nebo zavolat na městskou policii a vše strážníkům sdělit. Oni pak mohou sjednat nápravu. Děkujeme za pochopení.

Přejeme Vám pěkné a klidné vánoční svátky.
S pozdravem
kancelář starosty9.12.2021, 7:41, Petr Moc

Dobry den,prosil bych o zaslani telefonniho kontaktu senior taxi v Orlove pripadne cenu od 1km,nemuzu to nikde najit ,dekuji s pozdravem Moc P.

SENIOR DOPRAVU TAXÍK MAXÍK VOLEJTE: 607 752 550

Senior doprava Českého červeného kříže je poskytována na území správního obvodu města Orlová za těchto podmínek:

Přepravní službu Taxík Maxík jsou oprávněny využívat výhradně osoby s trvalým bydlištěm ve správním obvodu města Orlová, které jsou starší 65 let, nebo které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P.
Osoby splňující podmínky uvedené v předcházející větě mají právo na to, aby spolu s nimi byla přepravní službou Taxík Maxík přepravena jedna osoba navíc jako doprovod.
Klienti jsou oprávněni si přepravní službu Taxík Maxík objednat pouze telefonicky na čísle 607 752 550. Klienti nemohou automobil poskytující službu Taxík Maxík zastavovat na ulici a na místech vyhrazených pro běžnou taxislužbu.
Telefonické objednávky přepravní služby Taxík Maxík se přijímají každý pracovní den v časech od 7 do 15 hodin.
Klienti si musí přepravní službu Taxík Maxík objednat s předstihem, a to nejméně 24 hodin před plánovaným termínem přistavení automobilu na určené místo. V rámci objednávky přepravní služby Taxík Maxík klient uvede jméno a příjmení, datum narození, informaci, zda je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P,
Den a hodinu, kdy má být automobil přistaven, adresu, na kterou má být automobil přistaven a adresu, na kterou chce být klient pomocí služby přepraven.
Přepravní služba Taxík Maxík funguje každý pracovní den v časech od 7 do 15.
Přepravní služba je poskytována na území správního obvodu města Orlová výhradně do zdravotnických zařízení, k lékařům, do lékáren, na úřady, do sídla České pošty, na hřbitovy. Mimo území správního obvodu města Orlová může být klient přepraven pouze do zdravotnických zařízení ve městech Karviná a Havířov.
Řidič služby Taxík Maxík neposkytuje osobní asistenci a doprovody.
Délka jedné jízdy v případě přepravy po území města Orlová a jeho správního obvodu nepřesáhne 30 minut, a to včetně případné čekací doby.
Cena přepravní služby Taxík Maxík je stanovena v jednotné výši a to 11 Kč / 1 km / včetně doprovodu (+ čekací doba 50 Kč platí pro jízdy do zdravotnických zařízení ve městech Karviná a Havířov). Jízda bude zaznamenána řidičem v zakoupené permanentce vydané provozovatelem služby. Permanentku si klient zakoupí při první jízdě a uhradí ji řidiči v hotovosti. Klient si dle vlastního uvážení může zakoupit permanentku v hodnotě 110 Kč / 330 Kč / 660 Kč přičemž cena odpovídá počtu kilometrů, které bude mít klient předplaceny.

Datum zveřejnění/aktualizace: 24.9.20216.12.2021, 11:13, Jiří Vejvalka

Musím odhlásit zemřelou manželku z evidence obyvatel

Dobrý den,
zákon o evidenci obyvatel žádnou takovou povinnost občanovi neukládá. Je to rozhodnutí samotného občana, zda tak učiní, či nikoliv.

S pozdravem
odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad4.12.2021, 7:04, Pra dědek

Včera se kácely zdravé stromy u Vesny, Ale na 50 procent suché stromy za domem 789 se nikdo ani nepodívá. Suché větve mohou ohrozit ty. co se na přilehlém hřišti pohybují. A nebo umí Talpa kácet jen to co se hodí?

Dobrý den,

velice děkujeme za Váš podnět ke kterému Vám sdělujeme, že zahradnická firma Talpa s.r.o. určitě nekácí jen to, co se hodí, ale provádí zásahy na základě požadavků města Orlová.

Vámi zmiňované stromy (jasan ztepilý) byly pokáceny na základě povolení ke kácení dřevin podle §8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, které vydal odbor výstavby a životního prostředí.

Tyto stromy zdravé nebyly, byly silně proschlé a jevily známky postupného úhynu pravděpodobně vlivem houbové choroby Chalara fraxinea, které v posledních letech zapříčiňuje velké množství úhynu jasanů.

Dále Vám sdělujeme, že nevíme, které proschlé stromy v blízkosti Vašeho bytového domu máte na mysli, ale za domem s čp. 789 dojde v tomto období vegetačního klidu do konce března 2022 k pokácení 6 ks silně proschlých topolů, které rostou v zapojeném porostu. Dále v této lokalitě dojde ke kácení dalších suchých jasanů v okolí tenisových kurtů.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy3.12.2021, 11:46, Vladimíra Klimkova

Zdravím. Zajímalo by mne jak postupovat .Na ulici ke studánce ve vchodě 1044 mají stěně bojového plemene .Již teď napadá lidí a i jiné psy. Pokud město čeká až se něco stane tak to jistě není na místě .Podle mého názoru by měl být pes odebrán a majitelé sankcionování .Mám dojem že se majitelé Jmenuji Miskovicovi .

Dobrý den,
z Vašeho dotazu vyplývá, že se pes pravděpodobně nepohybuje na veřejném prostranství na vodítku. Pokud tedy pobíhá volně, napadá lidi a jiné psy, jde ze strany fyzické osoby, která má mít psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem, o porušení obecně závazné vyhlášky města Orlová, konkr. OZV 3/2019 ... pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství... . V tomto případě doporučujeme ihned volat městskou policii popř. Policii ČR, a věc řešit pokud možno ihned a na místě. Pro odebrání psa však musí být splněny přísnější podmínky, než jeho volné pobíhání na veřejném prostranství.
S pozdravem Městská policie Orlová2.12.2021, 19:34, Terezie Dörrerová

Dobrý den, už skoro měsíc nesvítí pouliční lampa na chodníku ul. Kpt. Jaroše u ZŠ Mládí pod obchodem Cathy a bývalým házenkářským hřištěm (směr parkoviště a zimní stadion) a je tam opravdu strašná tma. Bylo by možné ji už konečně opravit? Děkuji

Dobrý den,

oprava lampy byla provedena, v případě dalších poruch či jiných problémů s veřejným osvětlením prosím kontaktujte pověřenou osobu, Ing. Tomáše Novotného, na tel. číslech 596 581 330 nebo 778 975 029, popřípadě na e-mailové adrese tomas.novotny@muor.cz.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy2.12.2021, 17:19, Lubomír Miksa

Dobrý den. Zlobí mně to, že já, který jsem celý život pracoval, vidím v Orlové tolik mladých lidí se poflakovat, posedávat venku před domy, popíjet pivo a nesnažit se sehnat práci. K tomu přispělo i rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení bezdoplatkových zón. Tito mladí i ostatní nepracující se budou divit, že nebudou mít nárok na důchod. Dnes musí mít odpracováno na důchod 35 let. Mnozí se domnívají, že pokud jsou hlášení na Úřadu práce, že celá doba se jim počítá do důchodu. Tak si žijí z dávek a jsou na ÚP hlášení i několik let. Pracovníci ÚP by měli do Orlovských novin napsat článek, kde by "po lopatě" vysvětlili, jak to je, že do důchodu se jim započte nanejvýš doba 3 let a to ne všem. Pak by je to snad donutilo najít si stabilní práci a nejen třeba brigády na černo, což se samozřejmě také do doby nároku na důchod nezapočítává.

Dobrý den,

děkujeme za podnět. Pracovníky Úřadu práce jsme oslovili, ale zda článek padne na úrodnou půdu, si vůbec nejsme jistí. Nehledě na to, že čtenáři Orlovských novin rozhodně nejsou mladí lidé, kteří se, jak píšete, poflakují, posedávají venku, popíjejí pivo a nesnaží se sehnat práci. Bohužel, taková je doba.

S přáním klidných svátků
kancelář starosty