K odkanalizování okrajových částí města se starostou MUDr. Jiřím Michalíkem

* Město Orlová je ve smyslu platné legislativy zařazeno mezi města a obce, které jsou povinny (pod sankcí!) do konce roku 2010 vyřešit likvidaci odpadních vod, vznikajících v neodkanalizovaných  „okrajových“ částech města  s převažující rodinnou zástavbou. Jak město v této oblasti postupuje? Na to jsme se zeptali starosty města MUDr. Jiřího MICHALÍKA:

„Naše město má v současné době odkanalizován střed města, což představuje zhruba 65 kilometrů splaškové kanalizace. Při odkanalizování okrajových částí jsme se rozhodli postupovat společně s okolními obcemi – Doubravou a Petřvaldem. Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí byla tedy v rámci projektu odkanalizování Karvinska vyhlášena prostřednictvím Svazu měst a obcí okresu Karviná.“

  

* Jak by tedy odkanalizování okrajových částí města mělo vypadat v praxi?

„Převážná část nové kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť města, odpadní vody budou čištěny na ČOV Orlová a ČOV Petřvald. Část lokality Horní Lutyně bude napojena na stávající ČOV Dolní Lutyně. Odpadní vody z lokality Výhoda budou likvidovány na ČOV Doubrava. Projektové dokumentace se zpracovávají souběžně. Část Balcarovy kolonie bude napojena na ČOV Václav v Rychvaldě.

Trasa kanalizačních sběračů je situována převážně do veřejných pozemků, v mnoha případech je ale vedena i po pozemcích soukromých. Součástí projektové dokumentace bude i kanalizační odbočení, což je veřejná část kanalizační přípojky, která bude ukončena na hranici veřejného a soukromého pozemku. Na toto odbočení bude napojena soukromá část přípojky.

V rámci podání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad bude nutné doložit souhlasy všech vlastníků pozemků dotčených uvedenou stavbou splaškové kanalizace. Proto jsme postupně s těmito vlastníky svolávali veřejná projednání.“

 

* Vypadá to, že všechno běží bez problémů, ale ve skutečnosti se přece jen s nějakými problémy potýkáme…

„Ano, v současné době firma Voding zpracovává projektovou dokumentaci pro územní řízení. Vzhledem k délce tras a složitosti terénu je to velmi náročný proces. Největším oříškem je však projednávání se soukromými vlastníky. Kanalizace, jak už jsem uvedl, je primárně vedena v komunikaci a po pozemcích města, přesto je nutné ji vést také soukromými pozemky, kterých je přes 630.

K dnešnímu dni je asi jen 370 souhlasů. Toto číslo však není přesné, protože i jeden jediný vlastník s nesouhlasným stanoviskem může ohrozit celou kanalizační větev, což znamená hledání nové trasy a vyjednávání s jinými vlastníky pozemků.“

 

* Proč by se občané měli do tohoto projektu zapojit?

„Zde je na místě si připomenout, že k 1. lednu 2008 zanikla všechna „stará“ povolení k vypouštění odpadních vod ze septiků a domovních ČOV, jejichž právní moc vznikla před datem 31.12.2001.

 

Souhlas vlastníků pozemků je však pro realizaci kanalizace nezbytný. Je třeba, aby si tito neochotní občané uvědomili důsledky svého počínání. Pokud městu nedovolí vést trasu kanalizace přes své pozemky, bude se muset hledat náhradní trasa, která může být delší a výstavba kanalizace se prodraží. V konečné fázi může dojít i k tomu, že se některé větve budou muset škrtat. S nesouhlasem mohou tito vlastníci dostat do problémů nejen sebe, ale i své spoluobčany.“

 

* Jaké jsou předpokládané náklady na odkanalizování Orlové?

„Předběžné náklady na odkanalizování okrajových částí města představují částku nejméně ve výši 270 mil. Kč, což zdaleka překračuje možnosti města.

Máme však neopakovatelnou příležitost pokusit se o vybudování tohoto díla za spoluúčasti prostředků Evropských strukturálních fondů. Jsme rozhodnuti projekt kanalizace realizovat za každou cenu, neboť není jiné cesty. A bude záležet jen na občanech a jejich vstřícnosti, do jaké míry se nám to podaří.“

 

* Co se stane, když občané této možnosti k legalizaci likvidace odpadních vod nevyužijí?

„Pokud občané této možnosti k napojení na kanalizaci nevyužijí, dá se očekávat, že se po roce 2010 projeví zvýšený počet kontrol na zjištění způsobu likvidace odpadních vod. V případě, že bude prokázáno  porušení zákona, to znamená, že například vlastníci nemovitostí nebudou likvidovat odpadní vody v souladu s příslušnou legislativou (tedy do akumulačních jímek s odvozem na městskou ČOV, popř.  nebudou mít platné povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod  do vod povrchových nebo podzemních), bude jim  uložena pokuta ve výši až do 50 tisíc Kč.

Odkanalizování našeho města je proces nutný a hlavně potřebný. Možnost získání evropských peněz je jedinečná v čase i objemu, a proto prosím občany našeho města, kteří ještě neodpověděli na návrh smlouvy, či odpověděli záporně, aby tak učinili v co nejkratším termínu a odpověděli kladně. Pomohou tak vyřešit náš velký a společný problém.“

 

* Takže, kdy se začne kanalizace v Orlové budovat?

„Tak to je v současné době jedna z nejtěžších otázek. Naše město mělo stanoveno svůj časových harmonogram, který se bohužel vlivem mnoha okolností dostává do časového posunu. Největším problémem je jednání se soukromými vlastníky pozemků, bez jejichž souhlasu nemůže být zahájeno územní řízení.

Po územních řízeních bude následovat zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a zpracování a podání žádosti o dotaci. Optimistický odhad pro zahájení stavby by mohl být rok 2010, reálný spíše rok 2011.“

* Děkuji za rozhovor


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.8.2008

Zpět na výpis