Pěnová párty aneb hlučnost CZ Sport Baru

Občané bydlící v okolí CZ Sport Baru, provozujícího diskotéky v areálu starého Prioru, si neustále stěžují na obtěžování hlukem z této provozovny. Hodlá s tím město něco dělat? – zeptali jsme se Ing. Petra ULLRICHA z odboru školství, kultury a sportu:

„Hluk spojený s provozováním diskoték ve zmíněné provozovně je letitým problémem, se kterým se město potýká. Již v  dubnu roku 2004 provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, konkrétně pak její územní pracoviště Karviná, místní šetření v této lokalitě a konstatovala, že hlukovou situaci v této lokalitě ovlivňuje provoz hudebních produkcí, především však hlasové projevy osob, které se zdržují ve venkovním prostoru před touto provozovnou.

Měřením hluku se nepodařilo podle platné metodiky pro měření zjistit, zda provozem hudebních produkcí dochází k překračování limitu hluku, neboť hluk z hlasových projevů osob před provozovnou překračoval hluk z diskoték.

Na základě petice obyvatel města v březnu roku 2007 provedla Krajská hygienická stanice nová měření, kterými zjistila, že provozovatel hudebních produkcí porušil § 32 zákona č. 258/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zahájila s ním správní řízení. Provozovatel hudebních produkcí vyřešil celou situaci tím, že v dubnu téhož roku provozování hudebních produkcí ukončil.

Počínaje březnem letošního roku zahájil v CZ Sport Baru provozování hudebních produkcí nový provozovatel a následovaly další stížnosti obyvatel této lokality. Město reagovalo na tyto stížnosti místním šetřením živnostenského úřadu a odboru výstavby. Provedenými kontrolami však nebyly zjištěny žádné nedostatky ze strany provozovatele CZ Sport Baru. Následně byl pozván na Městský úřad v Orlové, kde s ním byla projednána situace, vzniklá jím zahájeným provozováním diskoték. Současně byl upozorněn na skutečnost, že město Orlová podá Krajské hygienické stanici, jako orgánu vykonávajícímu státní zdravotní dozor, podnět k zahájení šetření ve věci stížností občanů města na nadměrný hluk, produkovaný v souvislosti s diskotékami. Provozovatel CZ Sport Baru přislíbil všestrannou spolupráci a přijetí vlastních opatření ke zlepšení této situace. Krajská hygienická stanice předvolala provozovatele CZ Sport baru k podání vysvětlení. Provozovatel sdělil, že je jeho snahou v co největší míře eliminovat negativní důsledky provozování diskoték a zavázal se, že na vlastní náklady zajistí provedení měření hluku a na základě výsledků měření stanoví podmínky pro obsluhu DJ zařízení, což také dodržel.

Nato se dne 18. července letošního roku v CZ Sport Baru uskutečnila „pěnová párty“, kdy po ukončení diskotéky byla pěna vytlačena po schodech na venkovní prostranství před budovu komplexu, v jehož areálu se CZ Sport Bar nachází, a tam byla vodou likvidována. Tato akce vyvolala další vlnu nevole jak obyvatel okolních domů, tak i provozovatelů obchodů pod provozovnou CZ Sport Baru.

Městská policie celou situaci při odstraňování následků pěnové párty dozorovala a následně realizovala podnět k řešení přestupku znečišťování veřejného prostranství a veřejně prospěšného zařízení. S provozovatelem diskoték bylo opět vyvoláno jednání, na kterém přislíbil, že podobnou akci již nikdy pořádat nebude.

Závěrem je nutno říci, že město využívá všech možností ke zlepšení situace. Prostřednictvím odboru školství, kultury a sportu je v kontaktu s provozovatelem diskoték, který je ve všech jednáních vstřícný a své zákonné povinnosti i povinnosti stanovené obecně závaznými vyhláškami města si plní. Městská policie zvýšila četnost kontrol diskoték na možné maximum a navíc zabezpečila nasměrování kamer na prostranství před areál CZ Sport Baru a nepřetržitý monitoring lokality v průběhu víkendových dnů. Bohužel, není v silách a možnostech města provozování těchto diskoték jakkoli omezit nebo dokonce zakázat. Jedinou dostupnou možností tak zůstávají podněty na karvinské územní pracoviště Krajské hygienické stanice, které vykonává státní zdravotní dozor na úsecích ochrany veřejného zdraví. Pouze tento orgán je oprávněn uložit určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek ke zjištění, zda není ohroženo veřejné zdraví a na základě zjištění překročení limitní hodnoty hluku pak může pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku, je-li to nezbytné k ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady.

Pokud si však provozovatelé hudebních produkcí budou plnit své povinnosti dané platnými zákony a právními předpisy, není možné hudební produkce v kterékoliv lokalitě ukončit.“

 

 

 

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.8.2008

Zpět na výpis