Poskytování úvěru z Fondu rozvoje bydlení

Městu Orlové  byla v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci    a rozšíření bytového fondu, poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj státní bezúročná půjčka. Uvolnění finančních prostředků bylo podmíněno zpracováním obecně závazné vyhlášky. Tato vyhláška byla zpracována pod názvem Obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o zřízení, tvorbě a použití účelového fondu rozvoje bydlení na území města Orlová (dále jen „vyhláška). Dle čl. 5 , odst. 2, písmena c),  této vyhlášky má být k provedení výběrového řízení městskou radou ustanovena komise.

 

Do roku 2006 byla radou města zřízena komise pro výběrová řízení na poskytování úvěrů jiným vlastníkům  na území města Orlové z Fondu rozvoje bydlení (dále jen „FRB“), od roku 2007 tuto problematiku řeší komise bytová, pro přidělování bytů v DPS     a pro výběrová řízení na poskytování úvěrů  jiným vlastníkům z Fondu rozvoje bydlení na území města Orlové. Dle doporučení výše uvedených komisí jsou radou města pravidelně vyhlašována  výběrová řízení pro žadatele o úvěr z FRB.

 

O úvěr z FRB mohou v rámci výběrového řízení požádat fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy a byty na území města, a které přijmou závazek poskytnutý úvěr využít podle smluvně stanovených pravidel.

 

Žádost o úvěr z FRB musí obsahovat:

 

a)

jméno, příjmení a rodné číslo žadatele (fyzické osoby) nebo název,                           a  statutárního zástupce (právnické osoby)

 

b)

adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby

 

c)

přesné označení předmětné obytné budovy nebo její části těmito náležitostmi:

·       název ulice, číslo popisné, číslo parcely, katastrální území, datum kolaudace          a počet bytových jednotek

·       výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců

 

d)

projektovou dokumentaci stavby vč. rozpočtu, při realizaci svépomocí přesný popis stavebních úprav vč. odhadu nákladů stavby

 

e)

účel použití dle čl. 4, odst. 2 této vyhlášky, na který je úvěr  požadován

 

f)

předpokládaný termín zahájení a dokončení akce

 

g)

požadovanou výši úvěru dle čl. 4, odst. 2 této vyhlášky

 

h)

stanovení záruky za poskytovaný úvěr

 

 

-

u úvěru do 100 tis. Kč celkem - závazkem ručitele

 

 

-

u úvěru nad 100 tis. Kč celkem - zástavou nemovitosti, která je ve vlastnictví                                       žadatele a je předmětem úvěru

 

i)

podklady k ověření solventnosti žadatele a manžela(ky) žadatele v rozsahu přílohy k žádosti o úvěr, přičemž podmínkou je, aby zůstatek měsíčních příjmů žadatele               a manžela(ky) žadatele po odečtení nutných životních nákladů a finančních závazků se rovnal  minimálně výši měsíční splátky úvěru vč. úroků.

 

j)

stavební povolení nebo ohlášení stavby vydané stavebním úřadem

 

Komise rady města projednává vyhlášení jednotlivých kol výběrových řízení, vyhodnocuje všechny předložené žádosti o úvěr a navrhuje konkrétní závěry výběrového řízení pro orgány města (radu města a zastupitelstvo města).

O výběru žadatelů, kterým bude poskytnut úvěr, rozhoduje zastupitelstvo města na jeho nejbližším zasedání po konání výběrového řízení.

 

 

 

O výsledku výběrového řízení jsou všichni uchazeči vyrozuměni písemně do 15 dnů od vydání příslušného usnesení zastupitelstva města. Vybraní žadatelé obdrží společně s vyrozuměním výzvu k uzavření smlouvy o úvěru.

 

Využití finančních prostředků poskytnutých městem formou úvěru vybraným žadatelům je účelově vázáno na opravu nebo výměnu sedlové střechy starší 10 let, na zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu, na dodatečnou izolaci rodinného domu staršího 10 let proti spodní vodě, na opravu fasády domu staršího 5 let a případně zateplení jeho obvodového pláště, na vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde toto zařízení dosud není, na půdní vestavby a střešní nástavby, na opravu nebo zateplení ploché střechy, na zřízení plynového topení v bytech rodinných domů doposud vytápěných topidly na tuhá paliva  a elektrickými přímotopy, na rekonstrukci stávajícího WC, koupelny nebo sprchovacího koutu včetně zařizovacích předmětů, na výměnu podlah, oken, na rekonstrukci stávajících vnitřních rozvodů vody, kanalizace, ústředního topení a elektrorozvodů.

 

Lhůta splatnosti je max. 5 let při roční úrokové sazbě 3 %. Hranice úvěru se pohybuje od 20 do 200 tisíc korun. Úvěr lze čerpat nejdéle do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o úvěru. Úvěr včetně úroků se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byl úvěr poskytnut.

 

Od roku 1999 dosud byly smlouvy o úvěru podepsány se 90 žadateli ve výši 7 278 000,- Kč.

 

V roce 2008 byla vyhlášena dvě kola výběrového řízení. V prvním kole bylo půjčeno 11 žadatelům celkem 900 000,- Kč. Druhé kolo dosud probíhá s tím, že žádosti o úvěr budou přijímány do 29. 8. 2008

 

Dle předpokládaných příjmů a stavu účtu je připraveno pro rok 2008 ještě k použití 500 000,- Kč.

 

 

Veškeré informace pro žadatele o úvěr z  FRB jsou k nahlédnutí na internetových stránkách města Orlové (do vyhledávání vložit heslo „Fond rozvoje bydlení“).

 

 

 

 

 

 

V Orlové dne 22. 7. 2008

 

Zpracovala: Marcela Šelongová


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.7.2008

Zpět na výpis