Obchvat Těšína zprůjezdněn s předstihem

Akciová společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava dopoledne 14. 7. slavnostně zprovoznila tolik očekávaný obchvat Českého Těšína. Nově vybudovaná komunikace I/11 významným způsobem přispěje nejen k zlepšení dopravní situace v tomto městě, ale také v celém třineckém regionu. „Jejím zprovozněním dojde také k napojení Třineckých železáren na rychlostní komunikaci R 48, a tím k vymístění nákladní dopravy z centra Třince a Českého Těšína,“ vysvětluje Ing. Tomáš Vítek, MBA., předseda představenstva a generální ředitel společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava. Právě tato firma celou stavbu realizovala. „Zároveň bude také zrušeno úrovňové křížení silniční dopravy s železniční tratí Bohumín - Žilina,“ dodává Ing. Vítek.

Stavba v hodnotě 566 mil. Kč, která byla zahájena v březnu 2006, měla být podle původní smlouvy o dílo ukončena v červnu 2009 se zprůjezdněním v listopadu 2008. Nicméně zmíněná smlouva byla v září 2006 doplněna dodatkem, ve kterém se zhotovitel ODS − Dopravní stavby Ostrava, a. s., zavázal dokončit dílo k 30. 11. 2008 a zprůjezdnění uspíšit. A to se podařilo! Řidiči tak mohou již od 14. 7. využít této nově vybudované komunikace a zmírnit tak dopravní zátěž v centru okolních měst a vesnic. 

„Stávající silnice I/11 a silnice I/48 tvoří páteřní komunikace tzv. Slezského kříže," vysvětluje Ing. Tomáš Vítek, MBA., a pokračuje: „Silnice I/11 spojuje Českou republiku se Slovenskem, silnice I/48 Českou republiku s Polskem. Stavbou silnice I/11 Český Těšín − obchvat dochází k odklonu stávající silnice ze středu města na jeho jihovýchodní okraj. Součástí stavby je mimoúrovňové napojení silnice II/468, která propojuje město Český Těšín s Třincem. Tato komunikace zabezpečuje příjezd nákladní dopravy do Třineckých železáren a také do průmyslové zóny Třince. I proto jde o stavbu, která má pro oblast Třinecka mimořádný význam." 

Silnice I/11 je vybudována v délce 2,040 km, silnice II/468 pak v délce 0,213 km. Napojení na stávající příjezd do Českého Těšína je zajištěno dvěma rampami o délce 0,671 km a 0,582 km. Obě rampy jsou jednosměrné a dvouproudové. Stavba zahrnuje celkem osm mostních objektů, z toho pět jednopolových mostů o rozpětí od 7,06 do 31 metrů,  jeden třípolový most o celkové délce rozpětí 49,7 m, jeden sedmipolový most o celkové délce rozpětí 148,25 m a jeden pětipolový most, který je největší: rozpětí 193 m a proměnná šířka od 9,45 do 33,5 m. 

„Celá stavba je řešena tak, aby minimalizovala negativní účinky provozu na životní prostředí v okolí," dodává Ing. Jan Klimša ze společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava, konkrétně ze Závodu Frýdek-Místek, který celou stavbu realizoval. „Součástí stavby bylo i velké množství souvisejících a vyvolaných investic, mezi které se řadí například přeložky inženýrských sítí, úpravy toků a realizace přeložek souvisejících s dnes již budovanou  výstavbou III. železničního koridoru na trati Bohumín -Žilina.“ Na otázku, co bylo největším problémem při realizaci stavby, Ing. Klimša odpovídá: „To, že jsme stavbu realizovali za nepřerušeného silničního a železničního provozu. Tento fakt měl velký vliv na koordinaci stavebních prací a také se projevil ve výrazných změnách v organizaci silniční dopravy na silnici I/11 a II/468. Optimální nebyly ani geologické podmínky staveniště − převážná část prací probíhala v podmáčeném území podél řeky Olše a Ropičanky."

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.7.2008

Zpět na výpis