Odkanalizování okrajových částí města

Město Orlová  má v současné době odkanalizován střed města, což představuje zhruba pětašedesát kilometrů splaškové kanalizace. Při odkanalizování okrajových částí se město rozhodlo postupovat společně s okolními obcemi - Doubravou a Petřvaldem. A tak byla veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v rámci projektu odkanalizování Karvinska vyhlášena prostřednictvím Svazku měst a obcí okresu Karviná. V současné době probíhají projekční práce,“ vysvětluje starosta města MUDr. Jiří Michalík.

 

Dokumentaci pro územní rozhodnutí  „Odkanalizování okrajových částí města Orlová“ zpracovává firma Voding Hranice, spol. s.r.o., nutno říci, že postupuje v souladu se „Studií odkanalizování měst a obcí Karvinska“ a územním plánem města.

 

            Projektová dokumentace řeší odkanalizování v sedmi zadaných lokalitách (lokality A až G) s napojením na stávající  stokovou síť města, případně na stokové sítě sousedních obcí. Součástí akce je i vybudování dvou lokálních čistíren odpadních vod.

 

            Pro odkanalizování okrajových částí našeho města je navrženo 55 km gravitační kanalizace s 8 km výtlačných řadů.  Průměr gravitačních stok bude 25 cm, výtlačné stoky budou průměru 8 až 10 cm. Na nové síti bude zřízeno třiatřicet čerpacích stanic.

 

            „Převážná část nové kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť města, odpadní vody budou čištěny na ČOV Orlová a ČOV Petřvald. Část lokality Horní Lutyně bude napojena na stávající ČOV Dolní Lutyně. Odpadní vody z lokality Výhoda budou likvidovány na ČOV Doubrava. Projektové dokumentace se zpracovávají souběžně. Část Halfarovy kolonie bude napojena na ČOV Václav v Rychvaldě.“ doplňuje Ing. Martina Szotkowská z odboru rozvoje a investic.

 

Trasa kanalizačních sběračů je situována převážně do veřejných pozemků, v mnoha případech je ale vedena i po pozemcích soukromých.

 

Součástí projektové dokumentace bude i kanalizační odbočení. „Kanalizačním odbočením je nazývána veřejná část kanalizační přípojky, která bude ukončena na hranici veřejného a soukromého pozemku. Na toto odbočení bude napojena soukromá část přípojky,“ popisuje Ing. Jana Sýkorová ze společnosti Voding Hranice spol. s r.o.  a dodává: „V rámci podání žádosti o územní rozhodnutí na stavební úřad bude nutné doložení souhlasů všech vlastníků pozemků dotčených uvedenou stavbou splaškové kanalizace. Z tohoto důvodu budou postupně svolávána veřejná projednání s vlastníky dotčených pozemků.“

 

Na těchto jednáních budou občané seznámeni s projektem kanalizace. Jak už bylo řečeno, pro získání územního rozhodnutí a následnou realizaci stavby je nezbytné získání souhlasů vlastníků pozemků, a to  uzavřením smluv o smlouvách budoucích ve věci  zřízení věcných břemen. „Vlastníkům dotčených pozemků bude v rámci odkanalizování města vyplacena jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného  břemene. Plnění stanovených termínů pro zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci odkanalizování města je závislé na vstřícnosti jednotlivých vlastníků pozemků a rychlosti uzavřených smluv o smlouvách budoucích,“ vysvětluje starosta města MUDr. Jiří Michalík a dodává, že vybudování kompletní kanalizační sítě je ve veřejném zájmu.

„Vzhledem k rozsahu investiční akce a počtu soukromých vlastníků, kterých je více než pět set,  je nezbytná spolupráce a vstřícnost ze strany občanů. Věřím, že občané to pochopí a umožní tak vybudování kanalizace v našem městě,“ zdůrazňuje starosta města.

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 21.4.2008

Zpět na výpis