VYUŽIJTE POSLEDNÍ ŠANCI NA KOTLÍKOVOU DOTACI

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů v září letošního roku.

Moravskoslezský kraj plánuje v polovině roku 2022 vyhlášení 4. výzvy k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla poskytnout a výzvu vyhlásit, musí prokázat jejich zájem. Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou dotaci vyplnili tento jednoduchý dotazník.

Čím více zájemců se přihlásí, tím více finančních prostředků bude mezi občany kraje rozděleno. V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní údaje, místo výměny kotle a typ kotle, který si chcete z dotace pořídit (jedná se pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje budou použity výhradně pro účely podání krajského projektu na ministerstvo životního prostředí.

Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat na uvedenou e-mailovou adresu informace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy k podání žádosti, termín odeslání žádosti v elektronické podobě apod.)

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však:

tab

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit.

Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů do 26 let je počítáno s nulovým příjmem).

Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci:

  • žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,
  • žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti,
  • žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu).

Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.

Více informací:
https://lokalni-topeniste.msk.cz/
kotliky@msk.cz
tel. 595 622 355Připojené dokumenty:

Informační leták MSK PDF [161.3KB] 10.1.2022
Informační leták MSK II. PDF [229.3KB] 10.1.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 10.1.2022

Zpět na výpis