OBCHOD S CHUDOBOU JE NUTNO ŘEŠIT SYSTÉMOVĚ

V srpnu letošního roku zrušil svým usnesením ústavní soud vyhlášení Opatření obecné povahy, tzv. bezdoplatkové zóny.

Město Orlová, jemuž toto rozhodnutí ústavního soudu zkomplikovalo život, inicializovalo výzvu, která byla zaslána Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

K orlovské výzvě se připojila další města a Orlová věří, že jiná se ještě připojí... „Obchod s chudobou je problém, který je nutné řešit systémově. Zatím ze strany státu není vůbec řešen, nebo jsou přijatá řešení, která jdou na úkor lidí, žijících dlouhodobě v dané lokalitě, nebo na úkor měst a obcí. Naše výzva má za cíl, aby se problém obchodníků s chudobou vyloučených lokalit, stal jednou z priorit této Poslanecké sněmovny,“ vysvětluje starosta Orlové Mgr. Miroslav Chlubna.

Ve znění výzvy se mimo jiné píše:

„V některých českých městech a obcích existuje díky rozhodnutí zákonodárců tzv. obchod s chudobou. Do některých lokalit se stěhují lidé, kteří nemohou dosáhnout na bydlení, ať již z vlastních příčin, anebo z příčin jiných, například nejsou občany dané obce. Tito lidé se stěhují do bytů, jejichž vlastníci mají jediný cíl – vydělat na svých nájemcích, podnájemcích co nejvíce peněz. S těmito lidmi jsou do daného místa importovány další problémy, jako hluk, porušování nočního klidu, krádeže, vyhrožování, nevhodné chování atd.

Těmto importovaným problémům jsou vystaveni lidé, kteří nic neprovedli, jen dlouhodobě žijí v dané lokalitě. Většinou mají pocit, že jsme je v tom nechali samotné a oni teď musí dennodenně čelit nepříjemným zážitků, obscénnostem a porušování zákona. Zastání a pomoci se však dovolat nemohou.

Města a obce teď nemají žádnou možnost, jak těmto záležitostem předcházet a zabránit. Mohou jen zřídit městskou policii, která zasahuje v mezích svých pravomocí.

VÁŽENÁ VLÁDO ČESKÉ REPUBLIKY, VÁŽENÍ POSLANCI PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY, ŽÁDÁME VÁS ZA OBČANY NAŠICH MĚST A OBCÍ, ABYSTE ZAČALI PRACOVAT, A ABYSTE SCHVÁLILI ZÁKONY, KTERÉ BUDOU SYSTÉMOVĚ ŘEŠIT SITUACI TZV. OBCHODNÍKŮ S CHUDOBOU.“

V souvislosti s neutěšenou situací v sociálně a jinak strukturálně postižených regionech požadují města následující:

„Za klíčovou považujeme nutnost nalezení účinného nástroje k tomu, aby obec měla možnost ovlivnit, kdo se stane jejím občanem v případě, že tento je plně závislý na formách podpory státu. Jinými slovy, aby byla zajištěna motivace pro takovéto osoby, nově přicházející do obce, dodržovat zákony a pravidla soužití. Nabízí se např. forma souhlasu obce s umístěním v dotovaném sociálním bydlení, na ubytovnách atd., možnou alternativou je i opětovné zavedení přechodného pobytu a zavedení zkušební doby (např. 3 roky) pro získání trvalého pobytu, a to po vyjádření obce, stejně jako tomu je v některých státech EU, např. v Německu, v Nizozemí a jinde. Jen takto lze dosáhnout zamezení nekontrolovatelné vnitřní migrace, na druhou stranu pak trvale budovat sociální kompetence kontinuální sociální prací, pro tyto nové občany obce,“ upřesňuje primátor Karviné Ing. Jan Wolf.  

Starostové se shodli, že je nezbytné řešit plnohodnotné alternativy za zrušený statut bezdoplatkových zón, které v době své platnosti stabilizovaly sociální situaci v zasažených částech města, sloužily i jako motivace pro občany, že je potřeba pracovat na občanském soužití a plnit si své povinnosti vyplývající z bydlení v dané lokalitě.

„Není přece normální vybydlovat za tichého souhlasu a finanční podpory státu další a další byty, ničit vchody, narušovat občanské soužití, svým způsobem života ohrožovat své okolí a způsobovat tak majetkovou újmu vlastníkům bytů v okolí, které si pořídili za své celoživotní úspory. Tím, že pro okolí je takovýto systém neúnosný, odcházejí lidé žijící běžným způsobem života z daných lokalit, což uvolňuje byty, do nichž se stěhují další sociálně problémové osoby a začínají se tak vytvářet vyloučené lokality. Celý tento problém vznikl tzv. v sociální reformě oddělením výkonu sociální práce a výplaty sociálních dávek. Viníkem je tedy stát a v tuto chvíli nám neumožňuje jakékoliv řešení tohoto problému,“ argumentuje primátor Karviné.

„Ten problém je daleko širší a ústavní soud rozhodl bez znalosti dané situace. Bezdoplatkové zóny byly jedinou pákou, kterou jsme měli v ruce,“ konstatuje orlovský místostarosta Miroslav Koláček. Stejný názor zastává i druhá místostarostka Orlové Bc. Naděžda Kubalová: „Málokdo si dovede představit problémy starousedlíků. Tito lidé, kteří žili v dané lokalitě od narození, vše si vybudovali vlastníma rukama, poctivě chodí do práce, chovají se slušně a k sousedům ohleduplně, jsou mnohdy nuceni opustit svůj rodný dům a odstěhovat se. Ruší je hlučné chování nepřizpůsobivých sousedů až do rána, ze zahrádek jim mizí úroda, jsou obtěžovány jejich děti či vnuci, tu jim někdo z oploceného pozemku ukrade kolo, tam jim zmizí ze sklepa sekačka, a tak bychom mohli pokračovat. Přičemž nemají šanci svůj dům v takovéto lokalitě prodat. Snad jen dalšímu obchodníkovi s chudobou.“

„Města si zřizují městskou policii, která dohlíží na dodržování pořádku, ale není přece možné, aby strážníci hlídali nepřetržitě lokality, kde se rozmohl byznys s chudobou a tito obchodníci parazitují na systému. To bychom těch strážníků museli mít několikanásobně více, což není možné. Už teď nás činnost městské policie stojí ročně 55 mil. Kč,“ konstatuje starosta Orlové Miroslav Chlubna a dodává: „Prvotně jsme vyzvali města, která měla bezdoplatkové zóny, aby se k naší výzvě přidala. Dnes již víme, že tento problém postihuje i další obce. Proto, kdo chce, aby tento problém stát řešil systémově, může se k naší výzvě připojit. Budeme moc rádi,“ uzavírá orlovský starosta Miroslav Chlubna.

Aktuálně se k výzvě Orlové připojila města Ostrava-Jih, Bruntál, Sokolov a Karviná.

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.11.2021

Zpět na výpis