MĚSTO PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ UPRAVITELNÉHO BYTU

Odbor sociální a zdravotní informuje, že město Orlová v současné době přijímá žádosti o přidělení upravitelné bytové jednotky o velikosti 1+2 v ulici Rydultowská čp. 1390 v Orlové-Lutyni. Jedná se o bytovou jednotku, která bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku apod.

Žádost o poskytnutí upravitelného bytu do nájmu může podat občan Evropské unie způsobilý k právním úkonům (případně jeho zákonný zástupce), který splňuje tyto podmínky:

  • jedná se o osobu s omezenou schopností pohybu a orientace a její zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu upravitelného bytu (tuto skutečnost nutno doložit vyjádřením odborného lékaře),
  • má trvalé bydliště v Orlové (v mimořádných případech může komise přijmout žádost občana, který není trvale hlášen ve městě Orlová),
  • nemá vůči městu Orlová pohledávku po lhůtě splatnosti,
  • nesmí být vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatné bytové jednotce, přičemž tuto podmínku musí splňovat i další členové společné domácnosti, kteří mají v bytě bydlet,
  • dle platných nařízení a zákonů musí splňovat podmínku příjmově vymezené osoby, tedy prokáže, že jeho průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhne u jednotlivce 0,8 násobek a u vícečlenné domácnosti nepřesáhne 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy, dle Českého statistického úřadu.

Konkrétní informace, včetně Formuláře pro přidělení upravitelného bytu pro příjmově vymezené osoby a povinné přílohy Doklad o výši příjmů poskytne odbor sociální a zdravotní, oddělení sociální práce, ul. Okružní čp. 988, kancelář č. 110, Bc. Rút Langová, tel 596 581 453, Bc. Wojaczková Lydia, tel. 596 581 467.

Výše uvedené formuláře si rovněž můžete stáhnout ZDE.

Ilustrační foto


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.9.2021

Zpět na výpis