SMO JE JIŽ NA ZIMNÍ SEZÓNU PŘIPRAVENO

Na základě platné legislativy o pozemních komunikacích začíná zimní období od 1. listopadu a končí až 31. března následujícího roku. Po tuto dobu SMO zajišťuje zimní údržbu pozemních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, veřejných schodišť, zastávek veřejných dopravních prostředků, které jsou majetkem města. Tato činnost je prováděna v souladu se smlouvou s městem Orlová, a dále dle platného Operačního plánu zimní údržby, který je každoročně aktualizován ve spolupráci s městem. V menším rozsahu je zimní údržba prováděna i pro další subjekty, a to na základě objednávek a smluv.

Veškerá technika, která se k zimní údržbě využívá, je již připravena. Posypový materiál byl naskladněn již v průběhu měsíce října 2020, a to do maximální kapacity skladových prostor. Jedná se o posypovou strusku a posypovou sůl, která obsahuje protispékací přípravek.

Pozemní komunikace

Síť pozemních komunikací je členěna dle důležitosti do tří stupňů:

I. stupeň důležitosti zahrnuje komunikace o celkové délce 32 km, které jsou pluhovány ve dvou tazích. Tato zimní údržba je prováděna nepřetržitě po dobu sněžení a je ukončena do čtyř hodin po ukončení spadu sněhu. Jsou zde zahrnuty komunikace, po kterých je vedena hromadná přeprava osob, zásobování a dále komunikace pro potřeby zdravotní a požární služby.

II. stupeň důležitosti zahrnuje komunikace v celkové délce 62 km, které jsou převážně využívány pro dopravu osobními vozidly. Zimní údržba u tohoto stupně důležitosti je prováděna až po ukončení zásahu na komunikacích I. stupně důležitosti, nejdéle však do 12 hodin.

III. stupeň důležitosti zahrnuje pozemní komunikace v celkové délce 30 km, které se týkají převážně zástaveb rodinných domů v Orlové-Městě, Orlové-Porubě a Orlové-Lutyni. Zimní údržba je u tohoto stupně důležitosti prováděna v časovém sledu po splnění úkolů na komunikacích I. a II. stupně důležitosti, nejpozději do 48 hodin.

Celková délka všech pozemních komunikací, na které je postupně prováděna zimní údržba, je 124 km.

 

Chodníky

V rámci zajištění výkonu zimní údržby je také údržba chodníků ve městě Orlová. Jsou to především chodníky kolem státních silnic ul. Slezská, Masarykova třída, ul. 17. listopadu, hlavní chodníky Orlová-Lutyně a pěší zóny na I. až V. etapě. Dále se také provádí zimní údržba prostor čekáren a zastávek, přechodů, sjížděk a schodišť.

Celková délka chodníků, na které je prováděna zimní údržba, je 60 km.

Jelikož je nutno dodržovat zásady nastavené v Operačním plánu zimní údržby a respektovat skutečnost, že technika a zaměstnanci společnosti nemohou zasahovat v případě sněžení na všech místech ve městě současně, žádáme tímto občany o pochopení a respektování pravidel, kterými se provádění zimní údržby musí řídit.

Občané mohou hlásit a oznamovat požadavky či dotazy týkající se zimní údržby telefonicky na čísle: 603 824 901, kde tento požadavek přebírá dispečer služby SMO, a to v nepřetržitém režimu 24 hodin denně. Nutno však zdůraznit, že častým požadavkům na upřednostnění úklidu sněhu právě v ulici, kde žadatel bydlí, zpravidla nemůže být vyhověno z důvodů, které jsou uvedeny výše.

 

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.11.2020

Zpět na výpis