Pokutu nedostal nevidomý, ale provozovatelka vozidla. A co navíc - povolení bylo propadlé několik let!

Chtěli bychom tímto reagovat na nepravdivý a zcela zavádějící článek, který byl dnešního dne uveden na internetovém portálu „Novinky.cz" pod názvem „Úředníci pokutovali nevidomého za propadlé povolení."

 Předně je nutné uvést na pravou míru skutečnost, že se nejednalo o pokutování nevidomého. Tudíž již samotný název článku je nepravdivý.

 V uvedeném případě bylo podnětem oznámení Městské policie Orlová, která odboru dopravy oznámila skutečnost, že se nezjištěný řidič dopustil přestupku dle ust. §  125c odst. 1 písm. f) bod 11 zákona o silničním provozu, tím, že parkoval na vyhrazeném parkovišti pro tělesně postižené osoby, aniž by toto vozidlo bylo označeno parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.

 Odbor dopravy, vzhledem ke skutečnosti, že nebyl zjištěn řidič předmětného vozidla, zaslal provozovateli vozidla (v tomto případě je důležité uvést, že provozovatelem v žádném případě není, ani nebyla osoba nevidomá), výzvu k uhrazení částky dle ust. § 125h odst. 1 zákona o silničním provozu. Jelikož se správnímu orgánu nepodařilo do 60 dnů od přijetí oznámení zjistit skutečnosti odůvodňující zahájit řízení proti určité osobě, byla věc usnesením odložena.

 Následně byl ve věci vydán příkaz, který byl opět doručován provozovateli vozidla.

 Provozovatelka vozidla následně s rozhodnutím odboru dopravy nesouhlasila a věc byla posléze zaslána Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje k posouzení, který neshledal v řízení odboru dopravy žádné pochybení ani nezákonnost v rozhodování a rozhodnutí Městského úřadu jako vyšší instance potvrdil. Stejně tak se s názorem a rozhodnutím Krajského úřadu ztotožnilo Ministerstvo dopravy, které neshledalo vadu v postupu správních orgánů.

 Uvedený článek je tedy napsán velmi tendenčně a neobsahuje zásadní a důležité informace, pro nestranné posouzení věci a je zde pouze snaha poškodit práci úřadu a jeho úředníků.

 V daném případě tedy celé řízení o přestupku od samotného počátku nebylo vedeno s nevidomou osobou, ale s provozovatelem vozidla, který je od této osoby odlišný, kdy zavedení legislativní úpravy objektivní odpovědnosti fyzické osoby coby provozovatele vozidla umožňuje zajistit ochranu veřejného zájmu tím, že ve vybraných protiprávních jednáních v silničním provozu odpovídá za protiprávní jednání provozovatel vozidla, kterým v daném případě nebyla ani nemohla být nevidomá osoba.

 To, že ombudsman Stanislav Křeček má na věc jiný názor, ještě neznamená, že postup správního orgánu I. stupně i odvolacího správního orgánu byl nezákonný, kdy jak již bylo uvedeno ve sdělení Ministerstva dopravy - postup byl shledán správným a zákonným.

(Foto je pouze ilustrační)

                


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.7.2020

Zpět na výpis