OHLÉDNUTÍ ZA ČERVNOVÝM ZASTUPITELSTVEM

Dvaadvacátého června proběhlo další řádné zasedání Zastupitelstva města Orlové. Hned v úvodu se zastupitelům i hostům představil ředitel Domova Vesna Ing. Vít Macháček. Seznámil je s aktuální situací ve Vesně a prezentoval své plány a záměry. Následně byli zastupitelé informováni o aktuálním stavu finančních rezerv města Orlové, které k datu konání zastupitelstva představovaly částku ve výši 45 mil. Kč.

Zastupitelé schválili poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost sportovnímu klubu SK Slavia Orlová, a to ve výši 100 tisíc Kč. Stejně tak prominuli vrácení části dotace ve výši 28 877 Kč Organizačního výboru GRACIA ČEZ-EDĚ. Organizátoři tohoto sportovního klání zakoupili dresy a poháry pro vítěze závodu ještě před koronavirovou krizí a v té době netušili, že budou nuceni letošní ročník závodu zrušit. Dresy a poháry budou logicky využity v příštím roce.

Za zmínku stojí i poskytnutí neinvestiční dotace na sportovní činnost HC Orlová na období od 1. července letošního roku do 30. června roku příštího, a to v celkové výši 1 250 tisíc Kč. Klub požadoval garanci finančních prostředků na období dvou let, s čímž se zastupitelé s ohledem na nejistou finanční situaci v souvislosti s koronavirem, neztotožnili.

Souhlasné stanovisko dali zastupitelé poskytnutí návratných finančních výpomocí na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva. Jinými slovy – občané, kteří využili výzvy Operačního programu Životního prostředí, získali finanční prostředky na automatický kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel a tepelné čerpadlo. Tentokrát bylo vyčerpáno 750 tisíc Kč.

V další části programu zastupitelé schválili Koncepci Smart City Orlová – rozvojovou strategii města. K této koncepci se vrátíme v samostatném článku v některém z dalších čísel Orlovských novin. Zastupitelé rovněž vzali na vědomí informaci o průběhu realizace investiční akce „Humanizace a revitalizace centra města“, o čemž vás taktéž průběžně informujeme.

Schvalovacím procesem prošly i úpravy rozpočtu odboru rozvoje a investic a odboru správy majetku a hospodářské správy. Schválena byla kupříkladu dotace na dofinancování provozu sportovišť ve výši 188 tisíc Kč a 828 tisíc Kč na rekonstrukci ležatých rozvodů pro objekt čp. 1241-2.

Zastupitelé vzali na vědomí vyjádření zájmu o koupi a nabídnutou kupní cenu podanou společností Domácí péče SOS, spol. s r.o. se sídlem v Orlové-Porubě. Schválili záměr prodeje pozemků u ulice Sadová a ul. Gagarinova v Orlové-Porubě za účelem vybudování objektu sociálních služeb, domova se zvláštním režimem, domova pro osoby se zdravotním postižením a základnu domácí péče.

Významným bodem byl prodej objektu čp. 963 na ulici Polní v Orlové-Lutyni. Zde zastupitelé vzali na vědomí informace o zpracovaných znaleckých posudcích a následně schválili prodej tohoto objektu včetně zastaveného pozemku společnosti Room 4You, s.r.o. za kupní cenu ve výši 12,5 mil. Kč.

V závěru jednání zastupitelé schválili Akční plán naplňování strategického plánu rozvoje města Orlové na období 2018/2021.

(NC)  


Datum zveřejnění/aktualizace: 21.7.2020

Zpět na výpis