MĚSTO PŘIJÍMÁ ŽÁDOSTI O NÁVRATNOU FINANČNÍ VÝPOMOC NA VÝMĚNU KOTLŮ

Město Orlová úspěšně podepsalo v lednu 2020 smlouvu se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí „ podpory na výměnu kotlů ve městě Orlová" formou dotace ve výši 22 630 tis. Kč. Následně rada města schválila Výzvu č. 4/2020 a Program č. 8/2020 k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva, která je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Orlová.

Na základě výše uvedeného, mohou Orlované až do 30. června 2021 podávat žádosti o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů za moderní zdroje tepla na předepsaném formuláři.

Žadatel si musí podat žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci + čestné prohlášení, dále potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu žadatele do výše poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve prospěch účtu města Orlová číslo 107216397/0300 vedený u ČSOB, a.s. Orlová.

Účet žadatele musí být shodný s účtem uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (příloha č. 1). Nutno přiložit originál nebo ověřenou kopii Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (příloha č. 2) a potvrzení o bezdlužnosti vystavené Městským úřadem Orlová (kancelář č. 206, 1. patro – správní poplatek – 100 Kč).

Formulář žádosti včetně požadovaného potvrzení o souhlasu s inkasem je k dispozici
na internetových stránkách www.mesto-orlova.cz v záložce „Zpravodajství" – „Kotlíkové dotace a zápůjčky" nebo si ho můžete vyzvednout na odboru městských financí a školství Městského úřadu Orlová (dále jen „OMFŠK") – kancelář č. 309, 2. patro.

V  případě, že bude žádost úplná, uzavře město, po schválení poskytnutí finanční výpomoci v orgánech města, s žadatelem smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

Finanční výpomoc bude poskytována až do výše 200 tisíc Kč v případě tepelného čerpadla a kotle na biomasu, do výše 150 tisíc Kč v případě plynového kondenzačního kotle.

Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta bezhotovostně na bankovní účet příjemce
ve dvou platbách - 50% částky bude poskytnuto do 15 pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy a zbylých 50% částky bude příjemci zasláno do 10 pracovních dní od předložení kopie faktury za nový zdroj tepla.

Příjemce návratné finanční výpomoci je povinen po ukončení realizace výměny kotle předložit Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje finanční vypořádání dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací. Tyto podklady současně předloží OMFŠK v listinné podobě osobně nebo poštou.

Občané se mohou stále dotazovat na tel. 596 581 309 nebo osobně v kanc. č. 309, Lenka Podzemná.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 6.5.2020

Zpět na výpis