BETONOVÉ SÍDLIŠTĚ NA V. ETAPĚ PROCHÁZÍ REGENERACÍ

    Orlovští zastupitelé v roce 2008 schválili projekt „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni“. Po osmi letech v roce 2016 schválili jeho aktualizaci a o rok později se začalo s realizací první části projektu. Připomeňme si, že projekt zahrnuje návrh úpravy celého území sídliště s tím, že realizace je rozdělena do několika částí, na které se postupně zpracovává projektová dokumentace.

    V roce 2017 byla realizována první část projektu. Náklady činily 5,6 mil. Kč, z toho dotace  z Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla ve výši 3,9 mil. Kč. Realizováno bylo pět stavebních objektů na ulicích Dětmarovická a Adamusova. Byly nově vybudovány nebo zrekonstruovány  komunikace a parkovací plochy, které jsou nově provedeny z betonové dlažby. Nelze se nezmínit o opravě stávajících přístupových chodníků vč. podkladních vrstev, odstraněny byly nevyužívané chodníky a zpevněné plochy a vybudovány nové chodníky. Všechny komunikace pro chodce a zpevněné plochy jsou provedeny z betonové zámkové dlažby. Došlo k demontáži a montáži stožárů a svítidel a k vysazení 38 stromů a 529 keřů.
Vyrostlo dětské hřiště, které je určeno pro věkovou kategorii 3 až 9 let, kde byla umístěna herní sestava se skluzavkou a lanový most, hřiště je doplněno lavičkami, odpadkovým košem a informační tabulí.


    „V loňském roce město podalo žádost o dotaci na Státní fond rozvoje bydlení, který program nově administruje, na 2. část projektu, která pokračuje realizací na ulici Adamusova a Dětmarovická. Předpokládané náklady dle projektové dokumentace činí 8,5 mil. Kč. Dotace byla schválena ve výši 4,3 mil. Kč,“ vysvětluje starosta města Mgr. Miroslav Chlubna.  Realizace projektu byla zahájena v minulých dnech a zahrnuje rekonstrukci chodníků a zpevněných ploch, vybudování nových a rekonstrukci stávajících parkovacích stání, modernizace veřejného osvětlení, sadové úpravy a dětské hřiště vč. mobiliáře.

    „V letošním roce pak byla zpracována projektová dokumentace na 3. část projektu, na kterou bude opětovně podána žádost o dotaci na Státní fond rozvoje bydlení. Předmětem žádosti bude rekonstrukce veřejného parkoviště a komunikace pro pěší (chodník), modernizace veřejného osvětlení, kanalizační přípojka vč. vsakovací rýhy, výsadba stromů a keřů vč. obnovy zeleně, to vše na ulicích Dětmarovická a Na Výsluní,“ upřesňuje starosta. Odhadované náklady na realizaci akce jsou ve výši 10 mil. Kč. Dotace je poskytována až do výše 50% uznatelných nákladů akce, nejvýše však 6 mil. Kč.

    „V přípravě je zadání dokumentace na 4. část projektu, která bude realizována na ulici F.S.Tůmy a bude se jednat zejména o rekonstrukci parkovacích stání a chodníků,“ dodává vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martina Szotkowská.


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.7.2019

Zpět na výpis