MĚSTO HLEDÁ ÚŘEDNÍKA NA ODBOR DOPRAVY

Tajemník Městského úřadu Orlová vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, na obsazení pracovního místa

 

úředník odboru dopravy - přestupky 

 

1.            Zaměstnavatel: Město Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-

            Lutyně

 

2.            Druh práce: výkon státní správy na úseku přestupků proti bezpečností a  

            plynulosti provozu na pozemních komunikacích

 

3.            Místo a doba výkonu práce: město Orlová a obce jejího správního obvodu,

tj. město Petřvald a obec Doubrava; doba neurčitá

 

4.            Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002

           Sb., o úřednících územně samosprávných celků v platném znění

 

5.            Další předpoklady pro vznik pracovního poměru:

min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo splnění 

kvalifikačních požadavků v souladu s ustanovením § 112 odst. 9 zák. č.250/2016 Sb.  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v úplném znění. 

 

6.           Platové zařazení: 10. platová třída (rozpětí základního platového tarifu podle délky praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

 

7.            Požadavky pro vznik pracovního poměru:

-          Základní znalost zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zásad správního řízení (zák. č. 500/2004 Sb., správní řád), rámcová orientace v zákoně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích)

-          ZOZ na úseku přestupků v dopravě  výhodou

-          Komunikativnost, flexibilita, ochota vzdělávat se;

-          Samostatnost v rozhodování, psychická odolnost; umění jednat s lidmi;

-          Uživatelská znalost PC – WORD, EXCEL

-          Řidičské oprávnění skupiny B

 

8.            Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:

-          jméno,  příjmení a titul

-          datum a  místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR

-          datum a podpis

 

 

9.            K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

-          strukturovaný profesní životopis 

-          výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce

-          ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání v souladu s bodem 5 oznámení  

 

 

 

10.         Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

-          Místo a adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, podatelna úřadu

      Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně nebo poštou, při osobním  

      podání do 13, 00 hod, na podatelně úřadu;

                  Lhůta pro podání přihlášky: 24. ledna 2019

 

 

 

11.          Nabízíme:

-          Práci u stabilního zaměstnavatele

-          Dovolenou 5 týdnů

-          Příspěvek na stravování

-          Příspěvek na dovolenou

-          Možnost zvyšování kvalifikace

-          Příspěvek na důchodové připojištění

-          Pružnou pracovní dobu

 

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že město Orlová bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat  jeho  osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

 

V Orlové dne 7.1.2019

Ing. Radomír Matušek, MBA, tajemník úřadu


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.1.2019

Zpět na výpis