STANOVISKO MĚSTA ORLOVÉ

V minulém týdnu v tiskové zprávě zveřejněné zhotovitelem stavby „Humanizace a revitalizace centra Orlová-Lutyně“ tedy společnostmi KR Ostrava a.s. a Stamont bylo město Orlová nařčeno z neposkytnutí součinnosti potřebné pro řádné plnění závazku zhotovitele provést sjednané dílo, a to tím, že nepřipravilo příslušné podklady nezbytné pro uzavření dodatku ke smlouvě, kterým by byla podchycena realizace přeložky plynovodu.

 K informacím zveřejněným stavebními firmami Město Orlová uvádí následující:

Dne 25. 4. 2018 zhotovitel přerušil práce na realizaci díla a pohrozil odstoupením od smlouvy. Pokud zhotovitel ve svém zdůvodnění konstatuje, že město Orlová neposkytuje součinnost a nepřipravilo příslušné podklady, jedná se o zavádějící informování veřejnosti, neboť na počátku stavby si všechny smluvní strany odsouhlasily postup schvalování změn a na základě tohoto postupu bylo již formou 5 dodatků ke smlouvě schváleno 8 změn v celkové hodnotě necelých 9 mil. Kč bez DPH ve prospěch zhotovitele.

Město Orlová je pouze jedním z objednatelů v rámci stavby „Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně“. Stavba je z větší části financována Ministerstvem financí jako dalším objednatelem.

Všechny požadované vícepráce jsou průběžně odsouhlasovány a schvalovány.  S požadovaným navýšením ceny na přeložku plynu objednatelé nesouhlasí a konstatují, že práce spočívající v přeložení plynovodu byly součástí původního projektu a zadávací dokumentace a zvýšení ceny tak nesplňuje podmínky schválení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel byl již v minulosti vyzván k propojení plynu a k zintenzivnění prací.

Nicméně sporná přeložka plynu není důvodem pro zastavení stavby jako celku a zhotovitel může pracovat téměř na všech ostatních stavebních objektech. Pokud zhotovitel neprodleně nezajistí provedení podsypů a zásypů přeložky vody a nezajistí svahy výkopů podzemních garáží, hrozí poškození nejen již provedených prací, ale také může dojít ke vzniku škody na majetku, zdraví i životech. Město Orlová i Ministerstvo financí jako objednatelé, jak již bylo několikrát prezentováno, dávají přednost konstruktivnímu řešení problémů vznikajících v průběhu stavby.

Bohužel již mnohokrát bylo konstatováno nejen městem Orlová, ale také odbornými firmami dozorujícími stavbu, že personální a technické zajištění stavby ze strany zhotovitele je nedostatečné. Pokud zhotovitel nemůže a případně nechce pokračovat v předkládání svých finančních požadavků, tak jako doposud, je město Orlová připraveno zhotoviteli pomoci s přípravou a se zajišťováním potřebných stanovisek.

Vzhledem k tomu, že neexistují důvody, které by opravňovaly zhotovitele k pozastavení prací, trvá město Orlová i Ministerstvo financí na okamžitém obnovení a zintenzivnění kompletních prací na stavbě.

 

O této skutečnosti byla zhotovitelská firma informována na dnešním mimořádném kontrolním dni. Město Orlová věří v dohodu se zhotovitelem, přesto však již nyní zvažuje další právní kroky pro případ, že by k této dohodě nedošlo.

 

Rada města Orlové

 

 

 

V Orlové, dne 9. 5. 2018


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.5.2018

Zpět na výpis