Naše město si váží svých učitelů

U příležitosti letošního Dne učitelů se uskutečnil v prostorách obřadní síně historické radnice v Orlové-Městě slavnostní akt, jehož hlavním bodem programu bylo ocenění desítky pedagogů z orlovských základních a mateřských škol.

Mgr. Ivana JANÍKOVÁ (ZŠ Ke Studánce) byla oceněna jako významná pedagogická osobnost. 
Mgr. Janíková působí v ZŠ Ke Studánce 1050 od roku 1992, nejdříve jako učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů a od roku 2012 jako zástupce ředitele. Celou profesní kariéru vyučuje hlavně oblíbenou matematiku. Přestože je na žáky přísná - stejně jako na sebe, mají ji rádi hlavně pro její rovný, spravedlivý a přitom kamarádský přístup.
Jako třídní učitelka dovedla vždy stmelit i zdánlivě nesourodý kolektiv, čemuž obětovala i spoustu svého volného času. Dovede pomáhat svým kolegům při řešení interpersonálních vztahů v třídních kolektivech i při řešení někdy složitějších vztahů mezi žákem a učitelem.
V současné době je šestým rokem ve funkci zástupce ředitele školy. V této funkci si vede velmi dobře. Její racionální uvažování pomáhá řešit i složité situace spojené s výchovně-vzdělávacím procesem. Aktivní účastí v projektech pomáhá zlepšovat materiální podmínky jak pro školu, tak i pro své kolegy. Do všech výzev jde s obrovským nasazením.

Mgr.Janikova

Mgr. Blanka KAWANOVÁ (ZŠ Školní 862) byla oceněna jako významná pedagogická osobnost.
Paní učitelka Blanka Kawanová učí na ZŠ Slezská 850 od roku 1995. Od nástupu na tuto školu vyučuje žáky 1. až 2. ročníku. Věnuje se především žákům se specifickými poruchami učení a podporuje inkluzi žáků se sociálním znevýhodněním. Po celou dobu svého působení v učitelském povolání patří k velmi fundovaným odpovědným učitelkám, profesionálně na vysoké úrovni.
Žáky se vždy snaží vést k vytvoření dobrého kolektivu, vede je k pracovitosti a zodpovědnosti. Dlouhodobě také spolupracuje s asistenty pedagoga, doučuje žáky a pomáhá těm, kteří mají mezery ve znalosti českého jazyka.
Je také autorkou a hlavní realizátorkou pěvecké soutěže Naše superstar. Žáky na soutěže dlouhodobě připravuje a organizuje školní kola. V současné době organizuje tuto soutěž pro všechny žáky orlovských škol ve spolupráci s DDM. Městská kola mají po všech stránkách vysokou úroveň, což je jistě její velká zásluha.

Mgr. Kawanová


Mgr. Jarmila NOVÁKOVÁ (ZŠ Mládí) byla oceněna za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.
Paní Jarmila Nováková pracuje ve školství od roku 1983, nejdříve jako učitelka v mateřské škole, pak vychovatelka v ústavu sociální péče a nakonec jako učitelka na 1. stupni základní školy. Na Základní škole Mládí pracuje od roku 1999.
Převážně učí na 1. stupni, na 2. stupni pak hudební výchovu. Od počátku svého působení na této škole se zabývá diferencovanou výukou, podporou talentovaných žáků, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků dlouhodobě neúspěšných.
Vede sekci a kabinet hudební výchovy na 1. stupni a připravuje žáky na kulturní vystoupení. Zajímá se o vše nové, se zájmem se účastní dalšího vzdělávání a nabyté vědomosti a dovednosti uvádí ihned do praxe.
 Je známá jako velmi spolehlivá, důsledná a empatická. Kolegové oceňují její nadhled, klid a rozvahu, žáci vítají její vlídnost, smysl pro pořádek a individuální přístup. Svou práci vnímá jako životní poslání a těší ji usměvavé a zvídavé tváře svých žáků. Každý den je pro ni zajímavý a inspirující pro další nekončící práci s dětmi.

Mgr.Novakova


Mgr. Martina BARTOŇKOVÁ (ZŠ Školní 862) byla oceněna za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.
Paní učitelka Martina Bartoňková pracuje v této škole od roku 1994. Patří po celou dobu k velmi fundovaným a odpovědným učitelkám na vysoké profesionální úrovni. Od nástupu na tuto školu vyučuje žáky především 1. až 3. ročníku.
V průběhu učebního procesu i při závěrečném hodnocení poskytuje žákům věcnou slovní vazbu, projevuje uznání, oceňuje jejich postoje a nesoutěživým prostředím minimalizuje rizika individuálního selhávání a neúspěchu. Ve vzdělávání žáků jí jde především o to, aby děti vyučování bavilo, a aby měly zájem vzdělávat se.
Paní učitelka je garantem dopravní výchovy ve škole a v rámci projektu Zdravá škola organizuje akce k bezpečnému pohybu žáků ve městě. Svými postoji a zásadami má přirozenou autoritu u žáků i rodičů a je bezesporu profesionálem ve svém oboru.

Mgr.Bartonkova


 
Mgr. Hana ČECHOVÁ (ZŠ U Kapličky) byla oceněna za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.
Vzdělávání dětí se Hana Čechová věnuje bezmála 40 let. Vystudovala učitelství prvního stupně na Pedagogické fakultě v Ostravě. Nejprve působila jako učitelka a pak vykonávala funkci ředitelky mateřské školy. Od roku 1993 pracuje jako učitelka Základní školy U Kapličky 959 v Orlové-Lutyni.
Řadu let je předsedkyní Metodického sdružení učitelů pro 4.–5. ročník. Zároveň má na starost zajištění učebnic pro 1. stupeň. Dlouhou dobu se věnuje výuce alternativního Daltonského školství. Její přístup k žákům je vstřícný a spravedlivý. Stále promýšlí jak vyučování ozvláštnit, aby se děti nejen něco naučily, ale aby je výuka také zaujala. Je dlouholetou jistotou a oporou učitelského sboru. Práci pedagoga vykonává zodpovědně a s nasazením. U žáků je oblíbená a zároveň respektovaná pro přirozenou autoritu. Za celoživotní pedagogickou práci jí patří poděkování.

Mgr.Cechova
 
 
Mgr. Zdeňka SEBROŇOVÁ (ZŠ Jarní 400 v Orlové-Porubě) byla oceněna za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.
Paní učitelka Sebroňová byla na počátku profesní kariéry vychovatelkou v Dětském diagnostickém ústavu v Orlové a při tomto zaměstnání vystudovala pedagogiku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Od roku 1989 učí ve třídách určených pro děti s lehkým mentálním postižením, z toho asi 20 let u těch nejmladších na 1. stupni. Tato práce patří ve školství k těm nejzodpovědnějším a nejnáročnějším, vždyť dítě - a v tomto případě zdravotně hendikepované dítě - se musí naučit nejen číst, psát a počítat, ale učí se také sociálním dovednostem a základní samostatnosti, musí se naučit věřit ve vlastní síly a dovednosti, nepodceňovat se a vědět, že toho může v životě spoustu dokázat. Ze strany učitele je při této práci potřeba nejen nezměrné trpělivosti, důslednosti, povzbuzování a chvály, ale především lásky a dovednosti vybudovat si s dítětem takový vztah, který toto všechno umožní, rozvíjí a podporuje. 
Na paní učitelku se lze zcela spolehnout, je zodpovědná a pečlivá, ale hlavně nekonečně láskyplná a věřící v možnosti každého žáka. I když by se mohlo na první pohled zdát, že vlastně nedělá nic velkého a mimořádného, její profesionální a zároveň lidský přístup k dětem i dospělým, příjemné a skromné vystupování, dobré výsledky práce a pohodová atmosféra ve třídě z ní dělají pedagoga s velkým P.

Mgr.Sebronova

 

Mgr. Jana VALOŠKOVÁ (ředitelka MŠ K. Dvořáčka) byla oceněna jako významná pedagogická osobnost.
Mgr. Jana Valošková pracuje v oblasti školství 31 let. Vystudovala učitelský pedagogický obor matematika-zeměpis a obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Začínala jako učitelka v Albrechticích, 11 let pracovala jako ředitelka ZŠ a MŠ Masarykovy sady Český Těšín a od roku 2012 působí jako ředitelka MŠ K. Dvořáčka.
Od svého nástupu do funkce ředitelky se snažila zavést v MŠ nové moderní principy vyučování. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vybudovala novou logopednu a odpočinkovou místnost Snoezelen.
Paní ředitelka preferuje rovnost mezi všemi dětmi a nabízí možnost vzdělávání i dětem s různými vzdělávacími potřebami, aby se mohly plnohodnotně vzdělávat již v raném věku. Od školního roku 2113/2014 zavedla předškolní třídy, z nichž jedna je s rozšířenou výukou anglického jazyka s metodou Wattsenglish.
Mgr.Valoskova Mgr. Marie BARDOŇOVÁ (ředitelka MŠ Okružní 917) byla oceněna za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.
Mgr. Marie Bardoňová spojila celý svůj život s dětmi předškolního věku. Již 27 let pracuje ve funkci ředitelky, přičemž od roku 2004 sdružuje tato mateřská škola také odloučené pracoviště Mateřskou školu Husova v Orlové-Městě.
Cílem paní ředitelky je vytvářet pro děti takové příležitosti, kdy je podporován jejich zájem o poznávání nového, objevování neznámého, rozvoj tvořivosti, kreativity a jejich mravních zásad a sociálních dovedností. Mateřskou školu zapojuje do charitativních akcí a realizuje besedy s odborníky na předškolní výchovu pro rodiče s aktuálními tématy jako je výchova a vzdělávání dětí v předškolním věku, zdravý životní styl a logopedie. 
Mgr. Bardoňová vytváří inspirující pracovní klima, respektuje osobnost a názory každého zaměstnance a podporuje jejich osobní rozvoj.
Na ocenění byla navržena za dosavadní úspěšnou a uznávanou práci, kterou se nezaměnitelným způsobem podepsala na vzdělávání dětí předškolního věku, za příkladnou spolupráci s rodiči a za pečlivost.  Vždy byla a je inspirací pro své spolupracovníky.
Mgr.Bardonova

 
Ludmila GAVLOVSKÁ (MŠ Ke Studánce) byla oceněna jako významná pedagogická osobnost.
Paní učitelka Gavlovská je významnou osobností mateřské školy a oporou pedagogického týmu. Za svůj život získala spoustu poznatků, které spolu se zkušenostmi uplatňuje při své práci s dětmi. Té se věnuje od roku 1977 a za svůj život prošla několika zařízeními, ale své práci, svému poslání, zůstala věrná. Nejvíce úsilí a entuziasmu projevila v nynějším působišti v MŠ Ke Studánce, dříve MŠ Radost.
Ve svém volném čase vedla zájmový kroužek hry na flétnu a kroužek keramiky. Významným bylo její vedení tanečního kroužku Bambulky, se kterým se představila na mnoha vystoupeních v našem městě i mimo něj.  Zároveň má na starost veškerou výzdobu školy, na kterou vyvíjí maximální úsilí, a to i ve svém volném čase. V minulých letech se podílela na tvorbě mezinárodního projektu „Hranice nejsou překážkou“.
Paní učitelka Gavlovská je tvůrčí a pracovitá, má výtvarný talent a své pracovní prostředí neustále obohacuje o inovativní prvky. Dětem vždy věnuje maximální pozornost, hájí jejich zájmy a názory a děti ji za to mají velmi rády, což je pro práci učitelky ta nejlepší zpětná vazba.
Gavlovska

 
 
Jana ČERMÁKOVÁ (MŠ Na Vyhlídce, odloučené pracoviště Lesní) byla oceněna za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.
Paní Jana Čermáková si své povolání vybrala už po základní škole, kdy začala studovat střední pedagogickou školu. Během své třicetileté praxe pak pracovala na několika mateřských školách v okolí.
Od roku 1993 působí jako učitelka v mateřských školách v Orlové. Její profesní život je však spojen především s Mateřskou školou na ulici Lesní, kde učí již 21 let.
Její pedagogická práce byla a je kvalitní, s dobrými výsledky. Vždy ji šlo o dobrý vývoj a posun jí svěřených dětí. Průběžně se sebevzdělává, je tvůrčí, všestranná a nejraději připravuje pro děti výtvarné a hudební činnosti. V minulosti také vedla keramický kroužek.  Za její prací zůstává mnoho spokojených dětí i rodičů.
Jde o nekonfliktní kolegyni, která je pro ostatní vzorem profesionality a přístupu k práci s dětmi. Paní učitelka je zodpovědná a spolehlivá.
Cermakova

 
BLAHOPŘEJEME K OCENĚNÍ A DĚKUJEME ZA DOBROU PRÁCI!Datum zveřejnění/aktualizace: 14.4.2018

Zpět na výpis