Druhé kolo volby prezidenta České republiky

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se na území České republiky uskutečnila volba prezidenta České republiky.

Vzhledem ke skutečnosti, že žádný z kandidátů nezískal počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezískal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, bude se konat druhé kolo volby prezidenta, a to opět ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční za podobných podmínek jako kolo první. Ve městě Orlová tedy bude možno volit ve 30 volebních okrscích se stejným počtem volebních místností, umístěných ve stejných sídlech, jako v kole prvním. Voliči jsou o době a místě konání volby prezidenta České republiky informováni oznámením starosty města na úřední desce úřadu. Starosta města v něm uvádí, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, včetně adres volebních místností. Toto oznámení je zveřejněno v elektronické podobě také na webových stránkách města Orlová: www.mesto-orlova.cz, v sekci RADNICE – MĚSTSKÝ ÚŘAD – Volby.

 

 

Kandidáti ve volbě prezidenta republiky

 

Do druhého kola volby postoupili 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, a to Ing. Miloš Zeman a prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, který získá ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

 

 

Volič

 

Voličem pro druhé kolo volby prezidenta republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhne věku 18 let.

 

 

Hlasování

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

 

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

 

Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

 

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

 

Voličský průkaz

 

Volič, který se nebude zdržovat v době druhého kola volby prezidenta České republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

 

O vydání voličského průkazu lze, za stejných podmínek jako před kolem prvním, požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Městský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

 


(V příloze najdete Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky).

 

 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [218.6KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 15.1.2018

Zpět na výpis