Důležitá informace pro opatrovníky osob omezených ve svéprávnosti

Dne 30.12.2016 byl vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., jímž se mění zákon č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, a další předpisy, který je účinný vyhlášením. Tato úprava prodlužuje lhůtu stanovenou pro potřebu posouzení trvání podmínek pro omezení ve svéprávnosti osob z 3 let na 5 let a dále dle § 59 odst. 1 soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let.

 

Pozor! Po uplynutí doby omezení svéprávnosti právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok. Proto upozorňujeme, že u rozsudků platných od 1.1.2014 do doby vyhlášení zákona č. 460/2016 Sb., je nutno přezkoumat svéprávnost do 3 let od nabytí právní moci stávajícího rozsudku. Tzn., že opatrovník má podat nový návrh na prodloužení doby omezení na příslušný soud, pokud příslušný soud sám nezahájil přezkum svéprávnosti.

 

Dle novely občanského zákona je povinen sám opatrovník podat nový návrh na prodloužení doby omezení. Soud nebude z moci úřední již zahajovat další přezkum u občanů, kterým dojde lhůta k omezení svéprávnosti. Soud bude zasílat opatrovníkům (jak v domácnostech, tak i veřejným) pouze výzvu, a to 3 až 4 měsíce před ukončením lhůty omezení s tím, že upozorní ve výzvě na termín právní moci rozsudku a na to, že opatrovník má podat nový návrh na prodloužení doby omezení na příslušný soud. Pokud soud výzvu nezašle, je nutno aby opatrovník sám podal návrh na prodloužení doby omezení ve svéprávnosti, i přesto, že mu nebyla soudem doručena výzva.

 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo v případě potřeby pomoci při sepsání tohoto podnětu se můžete obrátit na Městský úřad Orlová, odbor sociální a zdravotní, oddělení ekonomicko-správní, kancelář č. 119, č. 217, č. 218 na adrese Okružní 988, Orlová-Lutyně, nebo telefonicky na číslech 596 581 446, 596 581 469, 596 581 470, 596 581 471.

Mgr. Iva Paluchová, OSZ

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.10.2017

Zpět na výpis