K volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vč. "Oznámení o době a místě konání voleb"

 

Prezident republiky svým rozhodnutím č. 135/2017  vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, přičemž stanovil dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

 

Občané města mohou volit své zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která čítá 200 poslanců volených na dobu čtyř let.

Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probíhá v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 

 

Volební místnost

 

Voliči budou o době a místě konání voleb ve městě Orlová informováni oznámením starosty města nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. Ve městě Orlová je vytvořeno 30 volebních okrsků se stejným počtem volebních místností.

 

Číslo volebního okrsku

Volební místnost v sídle volebního okrsku

1

DPS Altenheim - Orlová-Město, V Zimném dole 706

2

Klub důchodců Kopaniny - Orlová-Město, 17. listopadu 1217

3

Stará Radnice - Orlová-Město, Staré náměstí 76

4

ZŠ Jarní - Orlová-Poruba, Jarní 400

5

ZŠ Jarní - Orlová-Poruba, Jarní 400

6

ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

7

ZŠ Slezská - Orlová-Poruba, B. Němcové 851

8

ZŠ Slezská - Orlová-Poruba, B. Němcové 851

9

SOU Dakol - Orlová-Lutyně, 17. listopadu 211

10

ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

11

ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

12

ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

13

ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

14

ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

15

ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

16

ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

17

ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

18

PZKO Orlová-Lutyně - Orlová-Lutyně, Lutyňská 221

19

ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

20

ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

21

ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

22

ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

23

ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

24

ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

25

ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

26

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

27

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

28

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

29

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

30

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

 

 

Kandidující volební strany

 

Voliči v Moravskoslezském kraji budou moci vybírat z 26 politických stran a politických hnutí, které podaly kandidátní listiny a byly zaregistrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a kterým byla Státní volební komisí vylosována čísla pro označení hlasovacích lístků.

 

 

Volič

 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tzn. v sobotu 21. října 2017) dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

 

Voličský průkaz

 

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu, je zapsán, vydá městský úřad na jeho žádost voličský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Městský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 

 

Hlasování

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem.

Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tedy nejpozději v úterý 17. října 2017. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

 

Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

 

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

 

Ing. Petr Ullrich, kancelář tajemníka

 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [286.8KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 3.10.2017

Zpět na výpis