Stanou se ze soukromých školek městské?

Na jednání rady města, které proběhlo 22. března, bylo jedním z diskutovaných témat také systém školního a předškolního vzdělávání v našem městě. Členové rady se shodli na tom, že kvalita personálu, výuky i přístupu k dětem ve všech školkách ve městě Orlová je na velmi dobré úrovni.

Nicméně impulzem k této diskuzi se stala novela školského zákona, kdy dochází k několika podstatným změnám v oblasti právě předškolního vzdělávání. Město je povinno zajistit docházku předškoláků a dále přednostně přijímat děti čtyřleté, v příštím roce tříleté a v roce 2020 dvouleté. Tento zákon se vztahuje pouze na mateřské školy, u kterých je zřizovatelem město. Do systému tak nebyly zahrnuty mateřské školy, které jsou podnikatelskými subjekty podnikajícími na území města a mají formu společností s ručením omezeným. Pokud tedy má město povinnost zajistit všem orlovským dětem místa v mateřských školách, za podmínek, které nám ukládá tento školský zákon, pak stávající systém, kdy vedle sebe existují mateřské školy „městské“ a mateřské školy „soukromé“ není zcela optimální.

Podstatným argumentem je pro nás však také fakt, že stát přispívá na jedno dítě, které dochází do „městské“ mateřské školy částkou, která by měla v letošním roce dosáhnout 9.500 Kč na jedno dítě. Na dítě, které dochází do „soukromé“ mateřské školy, stát nepřispívá. V rámci financí, které dostáváme od státu, tyto děti pro stát jakoby neexistovaly. Ročně tak přicházíme na příjmech o cca 2,5 milionu korun a od roku 2012, kdy nastala změna financování, přišlo město o částku cca 14 milionů korun. 

Na počátku 90. let vznikl tento „duální“ systém školek především proto, že „soukromé“ MŠ mohly na rozdíl od „městských“ vybírat od rodičů školné a jejich provoz byl tak pro město, které je dofinancovávalo, méně nákladný. Dnes je však tento systém nevýhodný v zásadě pro všechny subjekty. Město přichází o příjmy a rodiče dětí platí školné o 4000 – 6000 Kč za rok vyšší než ve školkách „městských“. 

Rada města po zvážení všech dostupných informací došla k názoru, že systém provozování mateřských škol je nutno změnit, a proto byla navržena zástupcům „soukromých“ školek dohoda, která by znamenala převod těchto školek pod příspěvkové organizace města. V současné době podnikají „soukromé“ mateřské školy v budovách města, které do března loňského roku užívaly zdarma a město jim navíc přispívá na jejich provoz částkou více jak půl milionu korun ročně. Město poskytuje dotaci na část nákladů na provoz především proto, aby se výše školného pohybovala pro rodiče v únosných částkách. Školné v soukromých školkách v okolních městech se totiž pohybuje v řádech tisíců korun měsíčně.

Dohoda by znamenala zachování provozu, odkoupení vybavení a hraček za cenu dle znaleckých posudků a převzetí všech zaměstnanců.

Vedení města zásadně nechce nikomu bránit v možnosti podnikat, a proto je připraveno v případě zájmu soukromých subjektů nabídnout jiné prostory vhodné k provozování mateřské školy, avšak bez poskytování provozní dotace z rozpočtu města.

Za Radu města Orlová Ing. Petra Jenčmionková


Datum zveřejnění/aktualizace: 27.3.2017

Zpět na výpis