Informace k postupu při nálezu uhynulých volně žijících ptáků

Hromadný úhyn ptactva od 5 ks a každý jednotlivý úhyn vodního ptactva – labutě, husy, kachny, volavky, kormorána apod. je třeba hlásit na telefonní č. 150 nebo na univerzální tísňovou linku 112.

HZS MSK o nálezu automaticky informuje Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS“) a připraví uhynulého živočicha k předání KVS k rozboru nebo městu k odvozu do kafilerie na základě rozhodnutí KVS.

V případě nálezu jednoho kosa, vrabce apod., není nutné volat hasiče ani KVS. Podle doporučení KVS může kdokoli bez obav uhynulého ptáka pomocí igelitového sáčku z místa nálezu sebrat, sáček řádně zavázat a vhodit do některého z kontejnerů označených nápisem „Vedlejší živočišný produkt (VŽP) 2. kategorie“, umístěných ve sběrných dvorech v Orlové-Lutyni v areálu SMO a v Orlové-Městě na ulici Nádražní, dále pak v areálu psího útulku v Orlové-Lazích.

Uhynulou drůbež z vlastního chovu je třeba hlásit vždy - opět KVS na tel. č. 596 781 910, nebo na krizovou linku č. 720 995 203.

V případě dalších dotazů ohledně postupu při nálezech uhynulého ptactva, můžete kontaktovat pracovníka odboru výstavby a životního prostředí MěÚ na tel. 596 581 723 nebo 724 355 428.

Základní informace k ptačí chřipce jsou dostupné na stránkách SVS: https://www.svscr.cz/vysocepatogenni-aviarni-influenza-v-cr-aktualni-informace/

 

 

 

Přehled kontaktů k hlášení úhynu ptactva:

 

Nález vodního ptáka – labutě, husy, kachny, volavky, kormorána apod. a hromadného úhynu jiného ptactva (od 5 ks):

- IBS, HZS MSK            150, tísňová linka 112

- KVS                              596 323 910, krizová linka č. 720 995 203

- MP Orlová                    596 511 112

- odbor výstavby a ŽP     596 581 723, 724 355 428

 

Nález menšího počtu uhynulých volně žijících ptáků, mimo vodních:

- MP Orlová                    596 511 112

- odbor výstavby a ŽP     596 581 723, 724 355 428

- útulek pro psy               596 511 606, 603 282 427

- donést do odpadní nádoby ve sběrných dvorech a útulku

 

Podezření na ptačí chřipku ve vlastním chovu:

- KVS - 596 323 910, krizová linka č. 720 995 203

 

 

 

 

Konzultováno telefonicky s MVDr. Paciorkem dne 2017-02-17.

Další informace

 

Odvoz jakéhokoliv drobného zvířete, včetně ptáků, zajišťuje útulek pro psy na základě smlouvy s městem (ve správě OVŽP), který následně přivolá asanační službu, a ta do 24 hod kadáver odveze do Mankovic.

Není-li znám chovatel, má ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu kadáveru, povinnost hlásit neprodleně jeho výskyt osobě, která provádí sběr a svoz kadáveru. Náklady neškodného odstranění kadáveru hradí obec. (zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči).

Veterinární asanace popsána v ust. § 39 – 42 zák. č. 166/1999 Sb.

 

Kontakty

 

Státní veterinární správa ČR

http://www.svscr.cz                                      

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj

Na obvodu 51, 703 00 Ostrava – Vítkovice

tel. 596 781 910, kvst@svscr.cz

krizová linka KVS SVS pro MS kraj -  720 995 203

MVDr. Severin Kaděrka, ředitel                  

MVDr. Pavel Paciorek, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
– tel. 602 712 488, 596 781 911

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj,
Inspektorát Karviná

Karola Sliwky 619, 733 01 Karviná 1 – Fryštát

tel. 596 323 943, insp.karvina.kvst@svscr.cz

MVDr. Marián Gál, veterinární inspektor - odborný rada – 602 323 711, m.gal.kvst@svscr.cz

MVDr. Pellarová – 723 882 888?

 

Krajské operační a informační středisko HZS MSK (IBC) – č. 150

Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, 700 30, Telefon: 950 730 311 (ústředna), podatelna@hzsmsk.cz

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - IBC –  univerzální tísňová linka 112

ÚO Karviná

Ostravská 883/3, Karviná - Fryštát, 733 01, Telefon: 950 711 011, http://www.hzsmsk.cz/                    

Veterinární asanační ústav (kafilérie):

AGRIS spol. s r. o., provozovna Mankovice, MVDr. Václav Jordán

Mankovice 120, 742 35 Odry, okr. Nový Jičín

tel. 556 736 581-3, mob. p. Kučera – 777 739 824

 

Ministerstvo zemědělství ČR http://www.mze.cz                           

Kraj www.kr-moravskoslezsky.cz    

 

Aviární influenza http://docplayer.cz/7369314-Aviarni-influenza-vysoce-patogenni-chripka-ptaku-puvodce-onemocneni.html

 

Operační manuál 2011 http://docplayer.cz/18628698-Operacni-manual-pro-aviarni-influenzu.html

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.2.2017

Zpět na výpis