PODNIKATELÉ, NEPŘEHLÉDNĚTE!

Živnostenské úřady již několik let fungují jako Centrální registrační místa (dále jen „CRM“), kdy v souladu s ustanovením § 45a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijímají od podnikatelů také podání vůči příslušnému správci daně, orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Fyzická nebo právnická osoba však může učinit podání určené správci daně pouze za předpokladu, že nemá zákonem uloženou povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě. Tyto osoby tedy nemohou využívat služeb CRM a plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů upravujících správu daní prostřednictvím živnostenského úřadu.

Daňový subjekt je povinen činit podání elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně, pokud splňuje alespoň jednu z uvedených podmínek:

·         on nebo jeho zástupce má zpřístupněnou datovou schránku

·         on nebo jeho zástupce má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

·         je plátcem DPH.

Jestliže podnikatel, který je povinen plnit registrační povinnosti elektronicky přímo správci daně, využije služeb CRM a učiní podání prostřednictvím živnostenského úřadu, správce daně toto podání přijme, ale uloží podnikateli pokutu ve výši 2 000,- Kč za nedodržení předepsané elektronické formy. V případě, kdy daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky, může mu být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč.


Datum zveřejnění/aktualizace: 24.6.2016

Zpět na výpis