SMO, městská akciová společnost Orlová drží ceny tepla již třetí rok na stabilní úrovni

SMO, jako dodavatel tepelné energie, má povinnost kalkulovat ceny v souladu s platnými cenovými předpisy, tj. se zákonem o cenách a cenovým rozhodnutím ERÚ (Energetický regulační úřad) k cenám tepelné energie pro příslušný kalendářní rok. Jde o cenu věcně usměrňovanou, tzn. do ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a DPH. Cena v rámci cenové lokality je kalkulována shodným způsobem pro odběrná místa na stejné úrovni předání. Pro kalendářní rok je kalkulována jako předběžná a po jeho ukončení jako výsledná.

Předběžná cena vychází z předběžné kalkulace, ve které lze uplatnit pouze předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie. Tato cena je použita pro vyúčtování zálohových měsíčních plateb v průběhu roku.

Výsledná cena musí vycházet z výsledné kalkulace, která obsahuje skutečné ekonomicky oprávněné náklady a odpovídá skutečnému množství tepelné energie za ukončený kalendářní rok. V této ceně se provádí konečné vyúčtování za ukončený kalendářní rok, zpravidla do konce února následujícího roku.

Většina dodávek ze strany SMO (98%) je realizována v úrovni dodávky ze sekundárních rozvodů na patě objektů, proto se dále uvedené informace vztahují k ní.

Zásadním parametrem při předběžné kalkulaci ceny tepla jsou objednaná množství od odběratelů. V loňském roce došlo k výraznému podkročení skutečných odběrů oproti plánovaným. Rozdíly mezi objednaným a skutečně dodaným množstvím tepla započítávaným do kalkulace cen se logicky projevují na konečné fakturaci. I přesto bylo oproti zaplaceným zálohám vráceno celkem za loňský rok i se započtením 13. fakturace přes 15,2 mil. Kč. Rozdíly jsou mezi jednotlivými subjekty (odběrateli), důvodem je rozdílné nastavení výše zálohových plateb, které si určuje odběratel.

 

 

Předběžná cena na rok 2016

Jak vyplývá z grafického znázornění skladby ceny pro rok 2016, nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím celkovou výši koncové ceny v Orlové je nákupní cena primárního tepla. Primární tepelná energie odpovídá svými základními technickými parametry (tj. teplota, tlak) potřebám pro dálkovou potrubní dopravu. Primární teplo, jehož distribuci mezi zdrojem (Elektrárna Dětmarovice) a městem Orlová zajišťuje ČEZ Teplárenská, a.s., slouží jako vstupní surovina pro technologická zařízení SMO, kde je následně upravováno na parametry sekundárního tepla, jež splňuje technické podmínky pro použití k vytápění budov.

 

 

Na dalším grafu je předběžná cena pro letošní rok srovnána s úrovní výsledných a předběžných cen v předchozích dvou letech. Je nastavena mírně pod úrovní loňské výsledné ceny a je tedy nižší než výsledná cena loňského i předloňského roku. Je to dáno hlavně vhodnějším nastavením plánovaného množství tepla, které se více přibližuje skutečným odběrům v posledních dvou letech a případný dopad budoucí 13. fakturace za rok 2016 by neměl být významný. V případě vyššího počtu odebraných jednotek GJ v roce 2016 oproti plánovanému množství tak dojde ke snížení výsledné ceny oproti dvěma předchozím rokům, což je i cílem obchodní politiky SMO ve vztahu ke koncovým odběratelům tepelné energie.

 

 

Vedení společnosti sleduje trendy v oblasti centrálního zásobování teplem (CZT) a jedná se zástupci dodavatele primární tepelné energie o možnostech snížení nákupní ceny. Současně se zabývá i problematikou lokálních zdrojů tepla a tendencemi některých odběratelů na odpojování od CZT. V každém případě je hlavním cílem společnosti udržení efektivity  dodávek tepla při zachování přijatelných cen pro koncového odběratele.

SMO, m.a.s.

 

(ucelený text s grafy najdete v příloze)Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOCX [543.9KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 14.4.2016

Zpět na výpis