„Snažíme se chovat jako správní hospodáři,“ říká ředitel městské akciovky SMO

Třídíte plastový odpad z domácností nebo ho vyhazujete do směsného komunálního odpadu? Pokud vyhazujete, pak byste měli vědět, že na území města je 105 nádob na plastový odpad různého typu a objemů - kontejnery, zvony, které jsou rozlišeny žlutou barvou s nápisem PLASTY. Zde lze odložit sešlápnuté PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů a polystyrén.

V současné době putuje obsah z těchto žlutých nádob do areálu SMO, městské akciové společnosti, kde probíhá dotřiďování plastů a jejich následná úprava lisováním. „Vybudovali jsme dotřiďovací pracoviště, kde svážíme vyseparovaný plast a ručně ho vytřídíme. Plastové lahve roztříděné podle barev jsou dále lisovány a odváženy ke zpracovatelům “ vysvětluje ředitel společnosti SMO Ing. Jaroslav Vaněk. Ročně se v Orlové vyprodukuje 100 tun plastového odpadu.  

Zatímco dříve společnost získala za tunu odpadu 1800 Kč, dnes po dotřídění to je o několik  tisíc za tunu víc. A to už má význam! „Snažíme se chovat jako správní hospodáři. Zřízením dotřiďovacího pracoviště snižujeme ekonomickou náročnost odpadového hospodářství a co navíc, vytvořili jsme pět nových pracovních míst. Díky finančním prostředkům získaným prodejem separovaných odpadů můžeme například zakoupit více nových sběrných nádob na separovaný odpad“ podotýká Vaněk a dodává, že léta zanedbávanému odpadovému hospodářství ve městě se blýská na lepší časy. „Sledujeme dotační tituly a aktuální trendy v této oblasti, jsme v kontaktu s okolními městy a obcemi a přihlásili jsme se do Sdružení veřejně prospěšných služeb, které se zabývá mimo jiné i hospodařením s komunálními odpady. Chceme maximálně snížit náklady na hospodaření s odpady a jsme přesvědčeni o tom, že ve spolupráci s městem a především s občany, se nám to podaří,“ konstatuje ředitel společnosti.

Rezerv v nakládání s komunálním odpadem je více a společnost se je snaží postupně odstraňovat. „Rádi bychom začali s tříděním odpadu už na školách, zdarma jsme poskytli nádoby do areálů škol, a naši školáci tak mohou od začátku tohoto školního roku separovat. Rezervy máme ve městě i s tříděním bioodpadu (BRKO). Ve větší míře zatím třídí domkaři formou pytlového sběru, od 2013 je možné BRKO třídit v některých orlovských domácnostech v bytových zástavbách. Tento projekt se postupně rozšiřuje na více domácností. O zavedení celoplošného třídění bioodpadu se zatím pouze uvažuje, jednalo by se o velmi nákladný projekt “, doplňuje předseda představenstva Bc. Martin Klčo. A tak bychom mohli pokračovat. Věřme tedy, že v této oblasti se v Orlové skutečně blýská na lepší časy, vždyť Orlované si to zaslouží.


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.9.2014

Zpět na výpis