MĚSTO HLEDÁ INTERNÍHO AUDITORA NEBO AUDITORKU

Starosta města Orlová v souladu se zák. č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,  a zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na                      obsazení pracovní pozice

 

 

INTERNÍHO AUDITORA.

 

 

 

  1. Zaměstnavatel: Město Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

 

 

  1. Druh práce: samostatné přezkoumávání hospodaření města a účinnosti vnitřního kontrolního systému;  příprava a výkon jednotlivých typů interního auditu v organizaci;

 

 

  1. Místo a doba výkonu práce: Město Orlová,  doba neurčitá

 

 

  1. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

-          státní občan ČR případně cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR

-          věk min. 18 let

-          způsobilost k právním úkonům

-          bezúhonnost dle § 4 odst. 2  zákona č. 312/2002 Sb., v úplném znění

-          ovládání jednacího jazyka

 

  1. Další předpoklady pro vznik pracovního poměru:

-  VŠ min. v bakalářském studijním programu, výhodou ekonomické nebo    

   veřejnosprávní zaměření;

-  praxe min. 3 roky, výhodou je praxe v oblasti veřejných financí a veřejné  

   správy;

 

 

6.   Platové zařazení : 11. platová třída dle zák.č. 262/2006 Sb. v úplném znění,  nař.vlády č. 564/2006 Sb. v úplném znění a č. 469/2002 Sb. v úplném znění

 

 

  1. Požadavky pro vznik pracovního poměru:

-          znalost zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhl. č. 416/2004, kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě; vše v platném znění;

-          orientace v právních předpisech - zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), vše v platném znění;

-          ZOZ při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum nebo odborná certifikace interního auditu výhodou

-          Dobré komunikační dovednosti, ochota vzdělávat se;

-          uživatelská znalost PC – WORD, EXCEL

-          řidičský průkaz sk.B

 

 

 

8.           Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:

-          jméno,  příjmení a titul

-          datum a  místo narození

-          státní příslušnost

-          místo trvalého pobytu

-          číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR

-          datum a podpis

 

 

9.           K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

-          strukturovaný profesní životopis 

-          výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce

-          ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání  včetně  splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s bodem 5 oznámení

 

 

10.       Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

-          Místo a adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, podatelna úřadu

      Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně nebo poštou

                 Lhůta pro podání přihlášky:  27.10.2017; osobní podání do 13,00 hod.

                   Předpokládaný nástup: 1.1.2018  nebo dle dohody

 

11.               Nabízíme:

-          Práci u stabilního zaměstnavatele

-          Dovolenou 5 týdnů

-          Příspěvek na stravování

-          Příspěvek na dovolenou

-          Možnost zvyšování kvalifikace

-          Příspěvek na důchodové připojištění

-          Pružnou pracovní dobu

 

 

Organizace si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Orlová bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

 

 

 

 

V Orlové dne: 9.10.2017

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Kuča

starosta městaZpět na výpis

Dnes je pondělí 23.10., svátek má Teodor.

Změnit velikost textu: A- | A | A+